Archivy

  • Čtenářská gramotnost a pregramotnost – rozvoj gramotnostních dovedností
    Vol 20 No 2 (7)

    Výzva druhého čísla je otevřena všem autorům věnujícím se oblasti počátečního čtení. Publikovat zde mohou také autoři své příspěvky, které budou představeny na konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) 21.9.2022 na PedF UK. Příspěvky se mohou také věnovat následujícím tématům: didaktické aspekty čtení a psaní, problémy v rozvoji gramotnostních dovedností, aktivity škola organizací k podpoře čtení a čtenářství, pregramotnost a její podpora, rozvoj a její podpora, rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, diagnostické materály a náměty pro práci učitelů. Výzva je samozřejmě také otevřena ostatním autorům věnujícím se oblastem čtenářské gramotnosti a pregramotnosti.

  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu vzdělávání
    Vol 19 No 1 (7)

    Výzva prvního čísla sedmého ročníku (2023) je tematicky zaměřena na děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané děti, žáky a studenty v kontextu všech stupňů vzdělávání (od preprimárního až po terciární). Tématem, které v posledních letech rezonuje společností, politickou sférou, a především vzdělávacími institucemi, je nepochybně inkluzivní vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu. Z tohoto důvodu je první monotématické číslo časopisu v roce 2023 vyčleněno právě tomuto tématu. Očekáváme příspěvky mapující výzvy inkluzivního vzdělávání i jejich řešení a podporu, které se dostává jednotlivým aktérům (dětem, žákům a studentům se speciálními a nadaným, jejich rodičům i učitelům) ve formě výzkumných studií, reflexí metodických přístupů, analytických zpráv, ale také informačních příspěvků k tomuto tématu.