Didaktika prvopočátečního psaní v kontextu vstupních dovedností a postojů studentů učitelství v prvním ročníku

Autoři

  • PhDr. Jana Johnová, Ph.D. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra primárního vzdělávání, Technická univerzita v Liberci
  • doc. RNDr. Petr Anděl, Csc. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra primárního vzdělávání, Technická univerzita v Liberci

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.3214

Klíčová slova:

prvopočáteční čtení a psaní, grafomotorika, úchop psací potřeby, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Abstrakt

Příspěvek předkládá výsledky výzkumného šetření zaměřeného na úroveň grafomotorických dovedností studentů prvních ročníků učitelství PF TU v Liberci. Cílem bylo získat vstupní informace o výchozím stavu dovedností a postojů studentů jako podklad pro zaměření následné výuky. Výzkumný vzorek zahrnoval 101 studentů učitelství 1. stupně
ZŠ, učitelství MŠ a pedagogických studií. Hodnocen byl písemný projev studentů formou analýzy napsané vzorové věty, úchop psací potřeby pomocí fotodokumentace a výstupy z dotazníku zaměřeného na perspektivu výuky prvopočátečního psaní v horizontu 10–20 let s ohledem na neustálý rozvoj digitálních technologií. Výsledky ukázaly, že cca 70 % studentů píše úhledným písmem, pouze 5 % respondentů má písmo méně úhledné a některá slova jsou
obtížněji čitelná. Z hlediska držení psací potřeby je výsledek překvapivější, pouze 34 % studentů má správný úchop. Ze zbývajících 66 % nesprávného úchopu převažuje křečovitý úchop s prohnutým ukazováčkem. Pozitivním zjištěním je, že studenti považují výuku prvopočátečního psaní za velmi důležitou, 56 % se domnívá, že by výuka měla zůstat ve stejné podobě nebo pouze s drobnými úpravami, 37 % respondentů se přiklání k výuce psaní v menším rozsahu a pouze 7 % předpokládá, že ji v budoucnu zcela převáží digitální technologie. Výsledky průzkumu potvrzují skutečnost, že ke studiu učitelství se hlásí uchazeči s kladným vztahem k oboru a že výuka na FP TUL má dobrý potenciál pro rozvoj prvopočátečního čtení a psaní u žáků na 1. stupni ZŠ.

Reference

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2011). Rozvoj grafomotoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press.

Bradáčová, L. et al. (2016). Písanka 2 ALTER – nevázané písmo, pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ. Všeň: Nakladatelství ALTER.

Doležalová, A., & Novotný, M. (2014). Písanka ke Slabikáři. Píšeme tiskacím písmem. Brno: Nova Škola.

Fasnerová, M. (2018). Prvopočáteční čtení a psaní. Praha: Grada.

Fabiánková, B., Havel, J., & Novotná, M. (1999). Výuka čtení a psaní na 1. stupni základní školy. Brno: Paido.

Gošová, V., et. al. (2021). Předškolák školákem. Grafomotorika a příprava na psaní. Praha: RAABE.

Johnová, J. (2018). Předškoláci ve škole. Liberec: Dialog.

Johnová, J. (2019). Výzkumná sonda do stavu grafomotorické přípravy dětí předškolního věku. Gramotnost, pregramotnost, vzdělávání, Vol. 3, no. 2, 47–71.

Křivánek, Z., & Wildová, R. (1998). Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Grada Publishing a.s.

Lencová, R. (2010). Comenia Script, universal, praktický manuál. Praha: Nakladatelství Svět.

MŠMT. 2021. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha, Česká republika: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2021. [vid. 16. 2.

. https://www.msmt.cz/fi le/56005/

Mühlhauserová, H., & Svobodová, J. (2017). Písanka 1, pro 1. ročník Základní školy. Brno: Nová škola.

Penc, V. (1965). Metodika psaní. Praha: SPN.

Průcha, J., (ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Richterová, M., Johnová, J. (2019). Příprava dětí v MŠ pro správné držení psací potřeby. In: Uličná, K., Ronková, J., Slezáková J., (eds.). Rozvoj pregramotností v předškolním vzdělávání. Sborník příspěvků z konference. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Sklenářová, M., & Váňová, K. (2016). Písanka, Český jazyk 2, nevázané písmo. Plzeň: Fraus.

Školský zákon č. 561/2004 Sb. [vid. 14. 2. 2023]. https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

Tymichová, H. (1994). Nauč mě správně psát. 2. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Práce.

Wildová, R. (2012). Rozvoj pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí. Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Roč.

, č. 1–2 s. 10–21.

Publikováno

2024-01-07