Diferenciace učebního úkolu jako princip rozvoje inkluzivního přístupu k žákům v primárním vzdělávání

Autoři

  • Mgr. Monika Semrádová Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.3992

Klíčová slova:

učební úkol, aspekt učebních úloh, vnitřní diferenciace, inkluze, didaktické strategie výuky

Abstrakt

Výzkum se zaměřuje na aktuální trend zvyšování kvality vzdělávání, který přináší zvýšené nároky na kompetence učitele při zavádění diferencované výuky u žáků primárního stupně, a to od samého počátku školní docházky. Při výuce matematiky se učitelé setkávají s nejrůznějšími postoji žáků k řešení zadávaných úloh a způsoby osvojování si nových vědomostí a dovedností. Nicméně, mnozí učitelé k tomu nejsou dostatečně připraveni a relevantní odborné
literatury a výzkumných šetření, které by jim v praxi pomohly, je velmi málo. Záměrem výzkumné studie je analýza pedagogických prostředků diferenciace učebního úkolu a analýza aspektů rozsahu, obsahu, obtížnosti a časového hlediska zadávaných úkolů v předmětu matematika u žáků primárního stupně základní školy, s ohledem na Bloomovu taxonomii vzdělávacích cílů. Na několika případových studiích učitelů z Pardubického, Hradeckého a Středočeského kraje představujeme, na základě příkladů dobré praxe, jaké aspekty diferenciace učebního úkolu v předmětu matematika a geometrie učitelé využívají v heterogenních kolektivech žáků.

Reference

Doubet, K. J., & Hockett, J. A. (2017). Differentiation in the elementary grades: Strategies to engage and equip all learners. ASCD.

Hejný, M. (2014). Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Vydavatelství PedF UK.

Hejný, M., Jirotková, D., & Slezáková, Kratochvílová, J. (2015). Matematika: pro 1. ročník základní školy. Fraus.

Helus, Z. (1979). Psychologie školní úspěšnosti žáků. Státní pedagogické nakladatelství.

Jirotková, D. (2010). Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Kasíková, H. (2011). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Karolinum.

Tollingerová, D. (1986). K teorii učebních činností (Vol. 24). Státní pedagogické nakladatelství.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory.

Tomlinson, C. A. (2017). How to differentiate instruction in academically diverse classrooms. ASCD.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2014). On the way to dialogic teaching: Action research as a means to change classroom discourse.

Vališová, A. & Kasíková, H. (2007). Pedagogika pro učitele. Grada Publishing a.s.

Publikováno

2023-03-12