Miskoncepce žáků o atomech v kontextu představ starověkých myslitelů o stavbě hmoty

Abstrakt

V přehledové studii prezentujeme nejčastější miskoncepce v oblasti atomistiky, které byly odhaleny v zahraničních výzkumech. Četnost výskytu těchto miskoncepcí ilustrujeme na příkladu výzkumu představ o atomech, který jsme provedli v České republice na souboru 170 žáků 9. ročníků z šesti základních škol a jedné kvarty víceletého gymnázia. Zároveň ukazujeme paralely některých miskoncepcí k představám starověkých myslitelů, přičemž se podrobněji zaměřujeme zejména na řecké atomisty. Na jejich myšlení chceme také ukázat, jak je znalost utváření historických předvědeckých teorií důležitá pro pochopení toho, jak pracuje současná věda a na jakém paradigmatu je založena.

pdf

Reference

Allen, M. (2014). Misconceptions in Primary Science. Maidenhead: Open University Press.

Aristotelés (1984). Člověk a příroda. Praha: Svoboda.

Aristotelés. (1996). Fyzika. Praha: Petr Rezek.

Aristotelés. (2008). Metafyzika. Praha: Petr Rezek.

Ayas, A., Özmen, H. & Çalik, M. (2010). Students´Conceptions of the Particulate Nature of Matter at Secondary and Tertiary Level. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 165-184.

Carus, L. T. (1971). O přírodě. Praha: Svoboda.

de Vos, W. & Verdonk, A. H. (1996). The Particulate Nature of Matter in Science Education and in Science. Journal of Research in Science Teaching, 33(6), 657-664.

Díogenés Laertios. (1964). Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Praha: NČSAV.

Driver, R. et al. (2003). Making Sense of Secondary Science. New York: Routledge Falmer.

Feynmann, R. P., Leighton, R. B. & Sands M. (2000). Přednášky z fyziky s řešenými příklady 1. Praha: Fragment.

Griffiths, A. K. & Preston, K. P. (1992). Grade-12 Students’ Misconceptions Relating to Fundamental Characteristics of Atoms and Molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29(6), 611-628.

Harrison, A. G. & Treagust, D. F. (1996). Secondary Students´ Mental Models of Atoms and Molecules: Implications for Teaching Chemistry. Science Education, 80(5), 509-534.

Holding, B. (1987). Investigation of Schoolchildren's Understanding of the Process of Dissolving with Special Reference to the Conservation of Matter and the Development of Atomistic Ideas. [Thesis]. Leeds: University of Leeds.

Chalmers, A. (2009). The Scientist's Atom and the Philosopher's Stone: How Science Succeeded and Philosophy Failed to Gain Knowledge of Atoms. Springer. Dordrecht: Springer.

Karataş, F., Ünal, S., Durland, G. & Bodner, G. (2013). What Do We Know About Students´ Beliefs? Changes in Students´Conceptions of the Particulate Nature of Matter from Pre-instruction to College. In G. Tsapralis & H. Sevian (Eds.), Concepts of Matter in Science Education (231-248). Dordrecht: Springer.

Kirk, G. S., Raven, J. E. & Schofield, M. (2004). Předsókratovští filosofové. Praha: Oikoymenh.

Lacina, A. (2011). Částicová struktura látek ab initio I. Matematika, fyzika, informatika, 20(6), 350-355.

Liu, X. & Lesniak, K. (2005). Understanding the Matter Concept from Elementary to High School. Science Education, 89(3), 433-450.

Lucretius Carus, T. (1971). O přírodě. Praha: Svoboda.

Maunová, K. (2010). Žákovské představy a pojetí učiva. [Rigorózní práce]. Plzeň: Západočeská univerzita.

Novick, S. & Nussbaum, J. (1981). Pupils' Understanding of the Particulate Nature of Matter: A Cross-Age Study. Science Education, 65(2), 187-196.

Ozmen, H. (2011). Turkish Primary Students' Conceptions about the Particulate Nature of Matter. International Journal of Environmental & Science Education, 6(1), 99-121.

Palečková, J., Tomášek, V. & Straková, J. (1997). Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání (Výsledky žáků 7. a 8. ročníků – Přírodovědné předměty). Praha: ÚIV.

Patočka, J. (1996). Nejstarší řecká filosofie. Praha: Vyšehrad.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). (2010). Česka republika. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/133

Renström, L., Anderson, B. & Marton, F. (1990). Students Conceptions of Matter. Journal of Educational Psychology, 82(3), 555-569.

Stepans, J. (2003). Targeting Students´ Science Miskonceptions. Tampa: Showboard.

Svoboda, K. (Ed.). (1962). Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha: NČSAV.

Škoda, J. & Doulík, P. (2006). Výzkum dětských pojetí vybraných přírodovědných fenoménů z učiva fyziky a chemie na základní škole. Pedagogika, 56 (3), 231-245.

Štoll, I. (2009). Dějiny fyziky. Praha: Prometheus.

Tretera, I. (1996). Nástin dějin evropského myšlení. Praha: COWI.

Unver, A. O. & Arabacioglu, S. (2015). Helping Pre-service Science Teachers to understand Atomism Through Observations and Experiments. Journal of Baltic Science Education, 14(1), 64-84.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).