Miskoncepce žáků o atomech v kontextu představ starověkých myslitelů o stavbě hmoty
pdf

Jak citovat

Hejnová, E., & Hejna, D. (2018). Miskoncepce žáků o atomech v kontextu představ starověkých myslitelů o stavbě hmoty. Scientia in Educatione, 9(2), 22-43. https://doi.org/10.14712/18047106.1176

Abstrakt

V přehledové studii prezentujeme nejčastější miskoncepce v oblasti atomistiky, které byly odhaleny v zahraničních výzkumech. Četnost výskytu těchto miskoncepcí ilustrujeme na příkladu výzkumu představ o atomech, který jsme provedli v České republice na souboru 170 žáků 9. ročníků z šesti základních škol a jedné kvarty víceletého gymnázia. Zároveň ukazujeme paralely některých miskoncepcí k představám starověkých myslitelů, přičemž se podrobněji zaměřujeme zejména na řecké atomisty. Na jejich myšlení chceme také ukázat, jak je znalost utváření historických předvědeckých teorií důležitá pro pochopení toho, jak pracuje současná věda a na jakém paradigmatu je založena.

https://doi.org/10.14712/18047106.1176
pdf

Reference

Allen, M. (2014). Misconceptions in primary science. Maidenhead: Open University Press.

Aristotelés (1984). Člověk a příroda. Praha: Svoboda.

Aristotelés (1996). Fyzika. Praha: Petr Rezek.

Ayas, A., Özmen, H. & C¸ alik, M. (2010). Students’ conceptions of the particulate nature of matter at secondary and tertiary level. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 165–184.

de Vos, W. & Verdonk, A.H. (1996). The particulate nature of matter in science education and in science. Journal of Research in Science Teaching, 33(6), 657–664.

Diogenes Laertios (1964). Životy, názory a výroky proslulých filosofů. Praha: NČSAV.

Driver, R. et al. (2003). Making sense of secondary science. New York: Routledge Falmer. Feynmann, R.P., Leighton, R. B. & Sands, M. (2000). Přednášky z fyziky s řešenými příklady 1. Praha: Fragment.

Griffiths, A.K. & Preston, K.P. (1992). Grade-12 students’ misconceptions relating to fundamental characteristics of atoms and molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29(6), 611–628.

Harrison, A. G. & Treagust, D. F. (1996). Secondary students’ mental models of atoms and molecules: Implications for teaching chemistry. Science Education, 80(5), 509–534.

Holding, B. (1987). Investigation of schoolchildren’s understanding of the process of dissolving with special reference to the Conservation of matter and the development of atomistic ideas [Thesis]. Leeds: University of Leeds.

Chalmers, A. (2009). The scientist’s atom and the philosopher’s stone: How science succeeded and philosophy failed to gain knowledge of atoms. Dordrecht: Springer.

Karata¸s, F., Ünal, S., Durland, G. & Bodner, G. (2013). What do we know about students’ beliefs? Changes in students’ conceptions of the particulate nature of matter from pre-instruction to college. In G. Tsapralis & H. Sevian (Eds.), Concepts of matter in science education (231–248). Dordrecht: Springer.

Kirk, G. S., Raven, J.E. & Schofield, M. (2004). Předsókratovští filosofové. Praha: Oikoymenh.

Lacina, A. (2011). Částicová struktura látek ab initio I. Matematika, fyzika, informatika, 20(6), 350–355.

Liu, X. & Lesniak, K. (2005). Understanding the matter concept from elementary to high school. Science Education, 89(3), 433–450.

Lucretius Carus, T. (1971). O přírodě. Praha: Svoboda.

Mandíková, D. & Trna, J. (2011). Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Paido: Brno.

Maunová, K. (2010). Žákovské představy a pojetí učiva [Rigorózní práce]. Plzeň: Západočeská univerzita.

Novick, S. & Nussbaum, J. (1981). Pupils’ understanding of the particulate nature of matter: A cross-age study. Science Education, 65(2), 187–196.

Ozmen, H. (2011). Turkish primary students’ conceptions about the particulate nature of matter. International Journal of Environmental & Science Education, 6(1), 99–121.

Palečková, J., Tomášek, V. & Straková, J. (1997). Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání (Výsledky žáků 7. a 8. ročníků – Přírodovědné předměty). Praha: ÚIV.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). (2010). Česká republika. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/133

Renström, L., Anderson, B. & Marton, F. (1990). Students conceptions of matter. Journal of Educational Psychology, 82(3), 555–569.

Stepans, J. (2003). Targeting students’ science miskonceptions. Tampa: Showboard.

Svoboda, K. (Ed.). (1962). Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha: NČSAV.

Škoda, J. & Doulík, P. (2006). Výzkum dětských pojetí vybraných přírodovědných fenoménů z učiva fyziky a chemie na základní škole. Pedagogika, 56(3), 231–245.

Štoll, I. (2009). Dějiny fyziky. Praha: Prometheus.

Tretera, I. (1996). Nástin dějin evropského myšlení. Praha: COWI.

Unver, A.O. & Arabacioglu, S. (2015). Helping pre-service science teachers to understand atomism through observations and experiments. Journal of Baltic Science Education, 14(1), 64–84.