Zjišťování úrovně přírodovědné gramotnosti gymnazistů a vysokoškoláků pomocí testu TOSLS
PDF

Klíčová slova

gymnazisté
přírodovědná gramotnost
test TOSLS
vysokoškolští studenti high school students
scientific literacy
Test of scientific literacy skills (TOSLS)
university students

Jak citovat

Hejnová, E. (2024). Zjišťování úrovně přírodovědné gramotnosti gymnazistů a vysokoškoláků pomocí testu TOSLS. Scientia in Educatione, 15(1), 2-26. https://doi.org/10.14712/18047106.4000

Abstrakt

Cílem prezentované studie bylo pomocí testu TOSLS (Test of Scientific Literacy Skills) diagnostikovat úroveň přírodovědné gramotnosti gymnazistů a vysokoškoláků. Test zahrnuje dovednosti týkající se hlavních aspektů přírodovědné gramotnosti, jako je rozpoznávání a používání výzkumných metod vedoucích k vědeckým poznatkům a schopnost organizovat, analyzovat a interpretovat kvantitativní údaje a vědecké informace. Studie se účastnilo 195 žáků třetích a čtvrtých ročníků z šesti gymnázií v Ústeckém kraji a 130 studentů ze tří českých vysokých škol. Statistická analýza ukázala, že testové skóre závisí u všech dílčích dovedností, jimiž je  přírodovědná gramotnost v testu TOSLS vymezena, na testované skupině. Míry věcné významnosti však ukázaly, že rozdíly mezi některými skupinami jsou jen málo významné. Bylo zjištěno, že gymnazisté i vysokoškoláci prokazují dobré výsledky v dovednostech zaměřených na rozpoznání platného vědeckého postupu, čtení a interpretaci grafického
znázornění dat a řešení problémů s využitím kvantitativních dovedností, včetně jednoduché statistiky. Potíže naopak mají s dovednostmi souvisejícími s identifikací silných a slabých stránek výzkumu a s porozuměním a interpretací statistických výroků. Poměrně nízká reliabilita testu zjištěná v prezentované studii ukazuje na výskyt několika úloh, které mezi řešiteli s horšími a lepšími výsledky v testu dobře nerozlišují.

https://doi.org/10.14712/18047106.4000
PDF

Reference

AAAS. (1993). Benchmarks for science literacy. Oxford University Press. https://www.aaas.org/resources/benchmarks-science-literacy

Arons, A. B. (1983). Achieving wider scientific literacy. Daedalus, 112(2), 91–122. https://www.jstor.org/stable/20024855

Bao, L., Cai, T., Koenig, K., Fang, K., Han., J., Wang, J., Liu, Q., Ding, L., Cui, L., Luo, Y., Wang, Y., Li, L., & Wu, N. (2009). Learning and scientific reasoning. Science, 323(5914), 586–587. https://doi.org/10.1126/science.1167740

Bauer, M. W., Allum, N., & Miller, S. (2007). What can we learn from 25 years of PUS survey research? Liberating and expanding the agenda. Public Understanding of Science, 16(1), 79–95. https://doi.org/10.1177/0963662506071287

Bennett, J., & Lubben, F. (2006). Context-based chemistry: The Salters approach. International Journal of Science Education, 28(9), 999–1015. https://doi.org/10.1080/09500690600702496

Boudová, S., Tomášek, V., & Halbová, B. (2023). Národní zpráva PISA 2022. ČŠI. https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2023 p%C5%99%C3%ADlohy/ Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD/PISA 2022 e-verze-9.pdf

Cihlář, J., Eisenmann, P., Hejnová, E., & Přibyl, J. (2020). Problem solving in mathematics and scientific reasoning. The New Educational Review, 61(3), 97–108. https://doi.org/10.15804/tner.20.61.3.08

Česká školní inspekce. (2017). PISA 2015: Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti. ČŠI. https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Koncepcni-ramec-hodnoceni-prirodovedne-gramotnosti

Česká školní inspekce. (2024). Tematická zpráva ČŠI, 2023–2024: Přírodovědná gramotnost a přírodovědné vzdělávání na základních a středních školách. ČŠI. https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Prirodovedna-gramotnost-a-priro

Čipková, E., Karolčík, Š., Sládková, K., & Ušáková, K. (2018). What is the level of scientific literacy among geography students studying bachelor’s studies in natural sciences? International Research in Geographical and Environmental Education, 27(4), 295–310. https://doi.org/10.1080/10382046.2017.1389044

Čipková, E., Karolčík, Š., & Scholzová, L. (2019). Are secondary school graduates prepared for the studies of natural sciences? – evaluation and analysis of the result of scientific literacy levels achieved by secondary school graduates. Research in Science & Technological Education, 38(2), 146–167. https://doi.org/10.1080/02635143.2019.1599846

De Boer, G. E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 582–601. https://doi.org/10.1002/1098-2736(200008)37:6<582::AID-TEA5>3.0.CO;2-L

Dvořáková, I. (2011). Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka [Disertační práce, Univerzita Karlova]. http://kdf.mff.cuni.cz/lide/dvorakova/Disertace.pdf

Gormally, C., Brickman, P., & Lutz, M. (2012). Developing a test of scientific literacy skills (TOSLS): Measuring undergraduates’ evaluation of scientific information and arguments. CBE – Life Sciences Education, 11(4), 364–377. https://doi.org/10.1187/cbe.12-03-0026

Hammer, C., & Dusek, V. (2006). The rationale and challenge for the integration of science studies in the revision of general education curricula. Journal of General Education, 55(1), 1–16. https://doi.org/10.2307/27798034

Hrouzková, T., & Richterek, L. (2022). Vědecké myšlení studentů nastupujících na PřF UP. In R. Holubová (Ed.), Veletrh nápadů učitelů fyziky 27 (s. 89–102). Univerzita Palackého v Olomouci. https://vnuf.upol.cz/vnuf27 sbornik.pdf

Chráska, M. (1999). Didaktické testy. Paido.

Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Česká školní inspekce. https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy

Chvál, M., Šmejkalová, M., & Smetáčková, I. (2020). Od porozumění textu k vyřešení matematické slovní úlohy. Didaktické studie, 1(12), 83–100.

Janoušková, S., Rusek, M., & Žák, V. (2019). Koncept přírodovědné gramotnosti v České republice: analýza a porovnání. Studia paedagogica, 24(3), 93–109. https://doi.org/10.5817/SP2019-3-4

Janoušková, S., Pyskatá Rathouská, L., Žák, V., & Stratilová Urválková, E. (2021). The scientific thinking and reasoning framework and its applicability to manufacturing and services firms in natural sciences. Research in Science & Technological Education, 41(2), 653–674. https://doi.org/10.1080/02635143.2021.1928048

Kline, P. (1993). The handbook of psychological testing. Routledge.

Kuhn, D. (1993). Science as argument: Implications for teaching and learning scientific thinking. Science Education, 77(3), 319–337. https://doi.org/10.1002/sce.3730770306

Lawson, A. E. (2000). The generality of hypothetico-deductive reasoning: making scientific thinking explicit. The American Biology Teacher, 62(7), 482–495. https://doi.org/10.2307/4450956

Lešková, D., Ušáková, K., & Čipková, E. (2016). Zisťovanie úrovne prírodovednej gramotnosti vysokoškolákov využitím metodiky TOSLS. Biológia, ekológia, chémia, 20(3), 33–40. http://bech.truni.sk/prilohy/BECH 3 2016.pdf

Liu, X. (2013). Expanding notions of scientific literacy: A reconceptualization of aims of science education in the knowledge society. In N. Mansour & R. Wegerif (Eds.), Science education for diversity: Theory and practice (Vol. 8, pp. 23–39). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4563-6 2

Maienschein, J. (1998). Scientific Literacy. Science, 281(5379), 917–917. https://www.science.org/doi/10.1126/science.281.5379.917

Nováková, A., Chytrý, V., & Říčan, J. (2018). Vědecké myšlení a metakognitivní monitorování studentů učitelství pro 1. stupeň základní školy. Scientia in educatione, 9(1), 66–80. https://doi.org/10.14712/18047106.1041

NRC (2003). BIO2010: Transforming undergraduate education for future research biologists. National Academies Press. https://doi.org/10.17226/10497

OECD. (2003). The PISA 2003 assessment framework – mathematics, reading, science and problem solving knowledge and skills. PISA, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264101739-en

OECD. (2023). PISA 2025 Science framework (second draft). PISA, OECD Publishing. https://pisa-framework.oecd.org/science-2025/assets/docs/PISA 2025 Science Framework.pdf

Opitz, A., Heene, M., & Fischer, F. (2017). Measuring scientific reasoning – a review of test instruments. Educational Research and Evaluation, 23(3–4), 78–101. https://doi.org/10.1080/13803611.2017.1338586

Osborne, J. (2013). The 21st century challenge for science education: Assessing scientific reasoning. Thinking Skills and Creativity, 10(3), 265–279. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2013.07.006

Pitot, L. N., & Balgopal, M. (2021). Science education reform conundrum: An analysis of teacher developed common assessments. School Science and Mathematics, 121(5), 299–309. https://doi.org/10.1111/ssm.12472

MŠMT (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. MŠMT. http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

Segarra, V. A., Hughes, N. M., Ackerman, K. M., Grider, M. H., Lyda, T., & Vigueira, P. A. (2018). Student performance on the Test of Scientific Literacy Skills (TOSLS) does not change with assignment of a low-stakes grade. BMC Research Notes, 11(1), 1–5. https://doi.org/10.1186/s13104-018-3545-9

Shaffer, J. F., Ferguson, J., & Denaro, K. (2019). Use of the Test of scientific literacy skills reveals that fundamental literacy is an important contributor to scientific literacy. CBE – Life Sciences Education, 18(3), 1–10. https://doi.org/10.1187/cbe.18-12-0238

Schneegans, S., & Nair-Bedouelle, S. (2021). Scientific literacy: an imperative for a complex world. In S. Schneegans, T. Straza & J. Lewis (Eds.), UNESCO Science Report: the race against time for smarter development (pp. 17–19). UNESCO Publishing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377448

Soukup, P. (2013). Věcná významnost výsledků a její možnosti měření. Data a výzkum – SDA Info, 7(2), 125–148. https://doi.org/10.13060/23362391.2013.127.2.41

Trnka, J. (2022). Covid nám odhalil vědu, která se dělá. Vesmír, 101(4), 262–264.

Waldo, J. T. (2014). Application of the Test of scientific literacy skills in the assessment of a general education natural science program. The Journal of General Education, 63(1), 1–14. https://doi.org/10.1353/jge.2014.0007

Woods-McConney, A., Oliver, M. C., McConney, Schibeci, A. R., & Maor, D. (2014). Science Engagement and Literacy: A retrospective analysis for students in Canada and Australia. International Journal of Science Education, 36(10), 1588–1608. https://doi.org/10.1080/09500693.2013.871658