Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v českých zemích – minulost a současnost
PDF

Jak citovat

Hejnová, E. (2020). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v českých zemích – minulost a současnost. Scientia in Educatione, 2(2), 77-90. https://doi.org/10.14712/18047106.24

Abstrakt

Článek analyzuje základní příčiny současného nepříznivého stavu integrované výuky na našich základních školách. Analýza této problematiky vychází z historického vývoje integrované výuky v českých zemích a zahrnuje i aktuální problémy, které jsou spojeny s hledáním nového paradigmatu přírodovědného vzdělávání. Větší pozornost je věnována zejména pregraduální a postgraduální přípravě učitelů přírodovědných předmětů. Možné návrhy řešení situace v této oblasti se opírají o výsledky dotazníkového průzkumu provedeného v roce 2010.
https://doi.org/10.14712/18047106.24
PDF

Reference

BÍLEK, M., KRÁLÍČEK, I. Názory učitelů přírodovědných předmětů na rozšiřování aprobace. In Bílek, M., Králíček, I., Volf, I. (ed.), Rozšiřující studium učitelství přírodovědných předmětů. Náměty, souvislosti a návrhy realizace. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 63–70.

BÍLEK, M. Zájem žáků o přírodní vědy jako předmět výzkumných studií a problémy aplikace jejich výsledků v pedagogické praxi. In Acta Didactica 2/2008. Nitra : FPV UKF, 2008. [on-line] 2011 [cit. 2011–10–09]. Dostupné z :http://lide.uhk.cz/prf/ucitel/bilekma1/ukfdch/Acta Zajem.pdf

BÍLEK, M., RYCHTERA, J., SLABÝ, A. Integrovaná výuka přírodovědných předmětů. 1. vyd. Olomouc : UP, 2008. 47 s.

Eurydice (2006) Výuka přírodovědných předmětů ve školách v Evropě (Koncepce a výzkum). Praha : ÚIV, 2008.

HEJNOVÁ, E. Příprava učitelů přírodovědných předmětů na Přírodovědecké fakultě UJEP. In Moderní trendy v přípravě učitelů 3. Sborník. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, s. 115–118.

HELD, Ľ. Konfrontácia koncepcií prírodovedného vzdelávania v Európe. Sciencia in educatione, 2011, roč. 2, č. 1, s. 69–79.

JANÁS, J. Mezipředmětové vztahy a jejich uplatňování ve fyzice a chemii na základní škole. Brno : UJEP, 1985. 87 s.

KEKULE, M., ŽÁK, V. Postoje žáků k výuce fyziky v České republice – vybrané výsledky. Sciencia in educatione, 2010, roč. 1, č. 1, s. 51–71.

KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : Spirála, 1995. 304 s.

LEPIL, O. Integrovaný model přírodovědného vzdělávání. In Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání (Úvodní studie). 1. vyd. Olomouc : UP, 2006. Kapitola 5, s. 61–66.

LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti. Praha : ACADEMIA, 2008. 125 s.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha. Praha : ÚIV – Tauris, 2001. 98 s.

NEZVALOVÁ, D. Projekt didaktického systému integrované výuky přírodovědných předmětů (biologie, fyziky, chemie). 1. vyd. Olomouc : UP, 2007. 115 s.

NEZVALOVÁ, D. Počáteční vzdělávání učitelů přírodovědy. 1. vyd. Olomouc : UP, 2007. 63 s.

NEZVALOVÁ, D. a kol. Badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání. In Inovace v přírodovědném vzdělávání. 1. vyd. Olomouc : UP, 2010, kapitola 3, s. 55–67.

PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V., BASL, J. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009. Umíme ještě číst? Praha : ÚIV – Tauris, 2010. 51 s.

PAPÁČEK, M. Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Sciencia in educatione, 2010, roč. 1, č. 1, s. 33–49.

PAPÁČEK, M. Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In PAPÁČEK, M. (ed.). Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Sborník příspěvků semináře, 25. a 26. březen 2010, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s. 145–162. [on-line] 2010 [cit. 2010–10–05]. Dostupné z: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf

PINTÓ, R. Introducing curriculum innovations in science: Identifying teachers’ transformations and the design of related teacher education. Science Education, 2005, vol. 89, no. 1, s. 1–13.

PODROUŽEK, L. Integrovaná výuka na základní škole. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2002. 96 s.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Portál, 2001. 87 s.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [on-line] poslední revize 1. 9. 2010 [cit. 2011–07–27]. Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV-pomucka-ucitelum.pdf

STRAKOVÁ, J. Vědomosti a dovednosti pro život (Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD). Praha : ÚIV – Tauris, 2002. 111 s.

ŠKODA, J. Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. 1. vyd. Ústí n. L. : Univerzita J. E. Purkyně, 2005. 211 s.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Jaké možnosti přinášejí RVP ZV pro přírodovědné vzdělávání? In CHUPÁČ, A. (ed.) Člověk a příroda. Sborník příspěvků z mezinárodní

elektronické konference. Ústí n. L. : Univerzita J. E. Purkyně, 2007, s. 6–29.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 2009, roč. 19, č. 3, s. 24–44.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Perspektivy oborových didaktik. In Aktuální problémy vybraných oborových didaktik. 1. vyd. Ústí n. L. : Univerzita J. E. Purkyně, 2009. 235 s.

TRNA, J. Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2. Plzeň : ZČU, 2005, s. 160–166.

Vzdělávací program Národní škola. 1. vyd. Praha : SPN, 1997. 162 s.