Rozvoj vědeckého myšlení žáků prostřednictvím přírodovědného vzdělávání
PDF

Jak citovat

Hejnová, E., & Hejna, D. (2016). Rozvoj vědeckého myšlení žáků prostřednictvím přírodovědného vzdělávání. Scientia in Educatione, 7(2), 2-17. https://doi.org/10.14712/18047106.341

Abstrakt

Přehledová studie prezentuje strukturu dovedností, které pomáhají rozvíjet vědecké myšlení žáků. V první části studie jsou uvedena východiska, která ukazují, že obecný rozumový vývoj dítěte může být zlepšen určitým přístupem k výuce základů přírodních věd, jenž spočívá v důrazu na rozvoj metakognitivních kompetencí. V druhé části studie je prezentováno třináct dovedností (ve smyslu způsobilostí k vědecké práci), které podporují rozvoj vědeckého myšlení žáků. Ty jsou rozděleny na základní dovednosti (basic science proces skills ) a vyšší (integrované) dovednosti (integrated science process skills ). Ke každé dovednosti jsou uvedeny příklady učebních činností, které jsou využitelné v běžné školní výuce. Předložená struktura dovedností a příklady aktivit mohou být východiskem pro vytváření dalších činností, které budou žákům pomáhat v rozvoji jejich vědeckého myšlení.

https://doi.org/10.14712/18047106.341
PDF

Reference

Adey, P. (1999). The Science of Thinking, and Science for Thinking: A Description of Cognitive Acceleration through Science Education (CASE). Innodata Monographs 2. Ženeva: International Bureau of Education. Dostupné

z http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user upload/archive/Publications/innodata/inno02.pdf

Anděl, J. (1978). Matematická statistika. Praha: SNTL.

Armstrong, T. et al. (2008). Discovering Science 7. Toronto: McGraw-Hill Ryerson.

Bělecký, Z. (2010). Vzdělávací strategie 7. Dostupné z http://www.ucitelske-listy.cz/2010/01/zdenek-belecky-serial-vzdelavaci 09.html

Berg, E. (2013). The PCK of Laboratory Teaching: Turning Manipulation of Equipment into Manipulation of Ideas. Sciencia in educatione, 4(2), 74–92.

ČŠI – Česká školní inspekce. Hlavní zjištění PISA 2012. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Hlavni-zjisteni-PISA-2012/

Dvořák, L. et al. (2008). Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Praha: Matfyzpress.

Dvořák, L., Kekule, M. & Žák, V. (2012). Výzkum v oblasti fyzikálního vzdělávání – co, proč a jak. Československý časopis pro fyziku, 62(56), 325–330.

Dvořáková, I. (2011). Vědecké myšlení žáků – jak ho lze rozvíjet a testovat. In M. Randa (Ed.), Moderní trendy v přípravě učitelů 5. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [CD-ROM]. Dostupné z http://kdf.mff.cuni.cz/lide/dvorakova/Plzen prispevek Dvorakova.pdf

Fajkus, B. (2005). Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia.

Fenclová, J. et al. (1984a). K perspektivám fyzikálního vzdělávání v didaktickém systému přírodních věd. Praha: Academia.

Fenclová, J. (1984b). Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky: cvičení z didaktiky fyziky.Praha: SPN.

Gagné, R. M. (1975). Podmínky učení.Praha: SPN. Han, J. (2013). Scientific Reasoning: Research, Development, and Assessment [Disertační práce]. Ohio: The Ohio State University.

Hejnová, E. (2004). Evaluace výsledků fyzikálního vzdělávání na základních školách [Disertační práce]. Praha: MFF UK.

Hejnová, E. et al. (2009). Měření fyzikálních veličin (CD). Praha: Prometheus.

Hejnová, E. et al. (2011). Vlastnosti látek a těles (CD). Praha: Prometheus.

Hejnová, E., Kolářová, K. & Hotová, I. (2015). Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku. In R. Seifert (Ed.), Jak získat žáky pro fyziku 2? Praha: JČMF. [CD-ROM]

Janoušková, S., Hubáčková, L., Pumpr, V. & Maršák, J. (2014). Přírodovědná gramotnost v preprimárním a raném období primárního vzdělávání jako prostředek zvýšení zájmu o studium přírodovědných a technických oborů. Sciencia in educatione, 5(1), 36–49.

Jinks, J. (1997). The Science Processes. Dostupné z http://my.ilstu.edu/ â¼jdpeter/THE%20SCIENCE%20PROCESSES.htm

Kekule, M. & Žák, V. (2010). Postoje žáků k výuce fyziky v České republice – vybrané výsledky. Sciencia in educatione, 1(1), 51–71.

Koenig, J. A. (Ed.). (2011). Assessing 21st century skills. Washington: National Academies Press. Dostupné z http://www.nap.edu/catalog.php?record id=13215

Kol. (2013). Průvodce pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním. Praha: Sdružení Tereza. Dostupné z http://www.zsmltu.cz/dum/BOV/BOV/DATA/01_PRUVODCE_PRO_UCITELE/00 PR%D9VODCE CELA KNIHA/01_Pruvodce_pro_ucitele.pdf

Koukolík, F. (2013). O mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum.

Kratochvíl, M. (2006). Jean Piaget – filosof a psycholog (uvedení do genetické epistemologie).Opava:Triton.

Krykorková, H. & Chvál, M. (2001). Rozvoj metakognice – cesta k hodnotnějšímu poznání. Pedagogika, 51(2), 185–196.

Krykorková, H. (2008). Kognitivní svébytnost, teoretická východiska a okolnost jejího rozvíjení. Pedagogika, 58(2), 140–155.

Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikúmené.

Minárechová, M. (2014). História induktívného prístupu v prírodovednom vzdelávaní v USA a jeho súčasná reï¬exia na Slovensku. Scientia in educatione, 5(1), 2–19.

Ogborn, J. (2012). Curriculum Development in Physics: Not Quite So Fast! Scientia in educatione, 3(2), 3–15.

Padilla, J. (1990). The Science Process Skills. Dostupné z https://www.narst.org/publications/research/skill.cfm

Papáček, M. (2010a). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione, 1(1), 33–49.

Papáček, M. (2010b). Limity a šance zavádění badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie v České republice. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované učení. DiBi 2010 (145–162). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Piaget, J. (1999). Psychologie inteligence. Praha: Portál.

PISA (1999). Měření vědomostí a dovedností – Nová koncepce hodnocení žáků. Praha: ÚIV. Dostupné z http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/PISA/PISA-2000/Mereni-vedomosti-a-dovednosti-publikace.pdf

Popper, K. R. (1997). Logika vědeckého výzkumu. Praha: Oikúmené.

Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Richterek, L. (2008). Filozofické problémy přírodních věd. Olomouc: UPOL. Dostupné z http://esfmoduly.upol.cz/publikace/fppv.pdf

Rojko, M. (1995). Fyzika kolem nás. Fyzika I pro základní a občanskou školu. Praha: Scientia.

Shayer, M. & Adey, P. S. (1993). Accelerating the development of formal thinking in middle and high school students IV: three years after a two-year intervention. Journal of Research in Science Teaching, 30(4), 351–366.

Straková, J. (2010). Pedagogické činnosti českých učitelů v mezinárodním srovnání. Pedagogika, 60(3–4), 81–96.

Stuchlíková, I. & Mareš, J. (2014). Rozvoj metakognitivních kompetencí žáků – otevřený úkol. Pedagogika, 64(3), 267–269.

Trna, J. (1998). Diagnostika dovedností žáků ve výuce fyziky [Habilitační práce]. Brno: PF MU.