Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků na školní, národní a mezinárodní úrovni pomocí indikátorů
PDF

Jak citovat

Janoušková, S., & Maršák, J. (2020). Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků na školní, národní a mezinárodní úrovni pomocí indikátorů. Scientia in Educatione, 2(1), 37-48. https://doi.org/10.14712/18047106.14

Abstrakt

Článek se zabývá způsoby hodnocení vzdělávacích výsledků žáků v souvislosti s rozvojem jejich občanské kompetence ve výuce chemie v základním vzdělávání. Text přináší přehled o přístupech k hodnocení vzdělávacích výsledků žáků na mezinárodní, národní a školní úrovni a popisuje výhody a úskalí těchto hodnocení, a to i v kontextu v současné době v České republice připravovaných evaluačních standardů. Na příkladu hodnocení občanské kompetence ve výuce chemie potom článek přináší jeden z možných indikátorových modelů hodnocení vzdělávacích výsledků žáků, který představuje model potencionálně aplikovatelný jak pro hodnocení na školní, tak i národní úrovni.
https://doi.org/10.14712/18047106.14
PDF

Reference

BIELECKY, I., JOHNSON, S., THORPE, G. Preparing for National Monitoring in Poland. Assessment in Education, 2002, vol. 9, no. 2, London : Carfax Publishing, s. 221–236.

Discovery education [on-line] Silver Spring : Discovery Education [cit. 2008–07–23]. Dostupné na WWW: http://school.discoveryeducation.com/sciencefaircentral/scifairstudio/evalcriteria.html.

CHVÁL, M. Celoplošné testování v systému evaluace. Učitelské listy [on-line]. 2006 [cit. 2006–11–25]. Dostupné na WWW: http://www.ucitelske-listy.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102610&CAI=2153.

JANOUŠKOVÁ, S., MARŠÁK, J. Indikátory – významný prostředek našeho poznávání. Pedagogika, 2008, roč. 58, č. 1, s. 29.

JANOUŠKOVÁ, S., MARŠÁK, J. Indikátory kvality vzdělávání. Pedagogika. 2008, roč. 58, č. 4, s. 315–326.

JANOUŠKOVÁ, S., KUKAL, P. Environmentální výchova v příbězích. Praha : Fortuna, 2008.

JANOUŠKOVÁ, S. Model tvorby indikátorového systému pro ověřování občanské kompetence žáků ve výuce chemie v základním vzdělávání. Dizertační práce. Pedagogická fakulta UK v Praze, 2008.

KEYS, W. What Do International Comparison Really Tell Us? International Electronic Journal For Leadership in Learning: A referend academic journal [on-line]. 1997,vol. 1, no. 4 [cit. 2008–05–02]. Dostupné na WWW: http://www.ucalgary.ca/∼iejll/volume1/Keysv1n4.html

LASHWAY, L. The New Standards and Accountability: Will Rewards and Sanctions Motivate America’s Schools to Peak Performance? Eric Digest [on-line]. 2001b [cit. 2007–01–03]. Dostupné na WWW: http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content storage 01/0000019b/80/17/14/c9.pdf

Macomb Intermediate School District [on-line]. Michigan : Macomb Intermediate School District [cit. 2008–07–23]. Dostupné na WWW: http://www.misd.net/scienceassessment/.

OGAWA, R., COLLOM, E. Using Performance Indicators to Hold Schools Accountable: Implicit Assumptions and Inherent Tensions. Peabody Journal of Education. 2000, vol. 75, no. 4, s. 200–215.

Performance Assessment Links in Science [on-line]. Menlo Park (Calif.) : Performance Assessment Links in Science [cit. 2008–07–23]. Dostupné na WWW: http://pals.sri.com/.

ROWE, K. Assessment League Tabeles and School Effectivneness: Consider Consider Issue and Lets get Real‘ ! Journal of Educational Enquiry [on-line]. 2000, vol. 1 no. 4 [cit. 2008–07–27]. Dostupné na WWW: http://www.education.unisa.edu.au/JEE.

RÝDL, K. K úskalím celoplošného testování žáků v zahraničí I. Učitelské listy [on-line]. 2004 [cit. 2006–12–28]. Dostupné na WWW: http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=101739&CAI=2153.

RÝDL, K. K úskalím celoplošného testování žáků v zahraničí II. Učitelské listy [on-line]. 2004 [cit. 2006–12–28]. Dostupné na WWW: http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=101740&CAI=2153.

SLEJŠKOVÁ, L. (ed.) Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2008.

STRAKOVÁ, J., SIMONOVÁ, J. Rizikové kroky vzdělávací politiky v oblasti evaluace [on-line]. Praha : SKAV, 2005 [cit. 2007–01–15]. Dostupné na WWW: http://www.skav.cz/docs/studie evaluace.pdf.

Student Performance SnapShot [on-line]. Oviedo : Student Performance SnapShot, [cit. 2008–07–23]. Dostupné na WWW: http://www.studentperformance.com/index.html.