Srovnávací analýza vzdělávacího oboru chemie pro základní školy v rámci českého, polského, slovinského a estonského vzdělávacího programu
pdf (English)

Jak citovat

Stratilová Urválková, E., Teplá, M., & Janoušková, S. (2019). Srovnávací analýza vzdělávacího oboru chemie pro základní školy v rámci českého, polského, slovinského a estonského vzdělávacího programu. Scientia in Educatione, 10(3), 50-71. https://doi.org/10.14712/18047106.1293

Abstrakt

Cílem článku je představení analýzy vycházející z principů (mezinárodní) srovnávací pedagogiky se zaměřením na zkoumání shod a rozdílů oborově specifických kompetencí, vzdělávacího obsahu (hodinová dotace, rozsah a zaměření učiva) a metod a postupů ve výuce (zařazení hands on aktivity, badatelsky orientované výuky apod.). Analýza se zaměřuje na vzdělávací obor chemie, konkrétně na zamýšlená kurikula shora uvedených zemí pro úroveň nižšího sekundárního vzdělávání. Byly sledovány a porovnávány tři parametry: počet hodin alokovaných pro výuku chemie, popř. všech přírodovědných předmětů od 6. do 9. třídy, vzdělávací obsah předmětu chemie a vyučovací metody diskutované a/nebo doporučované pro výuku přírodních věd. Analýza ukázala, že chemie je vyučována stejně dlouhou dobu, ovšem přírodní vědy jsou ve Slovinsku a Estonsku vyučovány v rámci přírodovědy už v 6. třídě, přičemž chemická témata jsou součástí kurikula 7. třídy. Očekávané výstupy jsou porovnatelné ve všech zemích, ovšem české výstupy jsou sdružovány do širokých celků s menším počtem výstupů. Očekávané výstupy ostatních zemí jsou mnohem více specifikovány. Doporučované vyučovací metody nejblíže popisuje slovinské kurikulum, které obsahuje také rozsáhlá didaktická doporučení pro jednotlivé předměty.

https://doi.org/10.14712/18047106.1293
pdf (English)

Reference

Andersen, S.C., Humlum, M.K. & Nandrup, A. B. (2016). Increasing instruction time in school does increase learning. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(27), 7481–7484. https://doi.org/10.1073/pnas.1516686113

Baumeister, R.F., Vohs, K.D. & Tice, D.M. (2007). The strength model of self-control. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 351–355. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00534.x

Blažek, R. & Přihodova, S. (2016). Mezinarodni šetřeni PISA 2015: narodni zprava, přirodovědna gramotnost. Praha: Česka školni inspekce. Retrieved from https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/Narodni-zprava-PISA-2015

Cattaneo, M. A., Oggenfuss, Ch. & Wolter, S.C. (2017). The more, the better? The impact of instructional time on student performance. Education Economics, 25(5), 433–445. https://doi.org/10.1080/09645292.2017.1315055

Domerecka, B., Le´sniewska, I., Sikora, R. & Ta_lan, P. (2008). Poradnik dla direktora szko_ly podstawowej - ramowe plany nauczania. Warszawa: O´srodek Rozwoju Edukacji. Retrieved from http://www.bc.ore.edu.pl/Content/268/poradnik dla dyrektora sp ramowe plany nauczania.pdf

Duckworth, A. L. & Seligman, M. E.P. (2006). Self-discipline gives girls the edge: Gender in self-discipline, grades, and achievement test scores. Journal of Educational Psychology, 98(1), 198–208. https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.1.198

Durik, A. M. & Harackiewicz, J. M. (2007). Different strokes for different folks: How individual interest moderates the effects of situational factors on task interest. Journal of Educational Psychology, 99(3), 597–610. https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.3.597

Eurydice. (2018a). Poland overview. Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/Eurydice/content/poland en Eurydice. (2018b). Slovenia overview. Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/Eurydice/content/slovenia en

Eurydice. (2018c). Estonia overview. Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/Eurydice/content/estonia enGovernment of the republic of Estonia. (2011). National curriculum for basic schools –Regulation. Tallin. Retrieved from https://www.hm.ee/sites/default/files/est basic school nat cur 2014 general part 1.pdf

Hidi, S. & Renninger, K.A. (2006). The four-phase model of interest development. Educational Psychologist, 4(2), 111–127. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102 4

HTM (The Ministry of Education and Research). (2018a). Republic of Estonia education act. Retrieved from https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/526082014004/consolide/current

HTM (The Ministry of Education and Research). (2018b). Basic schools and upper secondary schools act. Retrieved from: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530102013042/consolide

Jensen, V.M. (2013). Working longer makes students stronger? The effects of ninth grade classroom hours on ninth grade student performance. Educational Research, 55(2), 180–194. https://doi.org/10.1080/00131881.2013.801244

Juuti, K. & Lavonen, J., et al. (2010). Science teaching methods preferred by grade 9 students in Finland. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(4), 611–632. https://doi.org/10.1007/s10763-009-9177-8

Kapcia, A., Kulesza, D. & Rudnik, J. (2008). Poradnik dla dyrektora gimnazjum – ramowe plany nauczania. Warszawa: O´srodek rozwoju edukacji. Retrieved from http://www.bc.ore.edu.pl/Content/269/poradnik dla dyrektora gimnazjum ramowe plany nauczania.pdf

Martin, M.O., Mullis, I.V. S., Foy, P. & Hooper, M. (2016a). Instructional time spent on science. TIMSS 2015 International results in science. Retrieved from http://timss2015.org/timss-2015/science/classroom-instruction/instructional-time-spent-on-science/

Martin, M.O., Mullis, I.V. S., Foy, P. & Hooper, M. (2016b). Distribution of science achievement. Instructional time spent on science. TIMSS 2015 international results in science. Retrieved from http://timss2015.org/timss-2015/science/student-achievement/distribution-of-science-achievement/

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Retrieved from http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/1089

Mead, G.H. (1906). Teaching of science in college. Science, 24(613), 390–397. https://doi.org/10.1126/science.24.613.390

MEN (Ministry of National Education of Poland). (circa 2007). Podstawa programowa (III i IV etapie). Retrieved from https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/zalaczniknr4.pdf

MEN (Ministry of National Education of Poland). (2018). Podstawa programowa, škola podstawowa, Chemia. Retrieved from https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Chemia

Meyer, E. & van Klaveren, C. (2013). The effectiveness of extended day programs: Evidence from a randomized field experiment in the Netherlands. Economics of Education Review, 36(4), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.04.002

MIZS (Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia). (2018a). The education programme. Retrieved from http://www.mizs.gov.si/si/delovna podrocja/direktorat za predsolsko vzgojo in osnovno solstvo/osnovno solstvo/MIZS (Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia). (2018b).

Predmetnik osnovne šole. Retrieved from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmetniki/Pred 14 OS 4 12.pdf

MIZS (Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia). (2011a). Program osnovna šola. Naravoslovje – učni načrt. Ljubljana: MIZS. Retrieved from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni UN/UN naravoslovje.pdf

MIZS (Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia). (2011b). Program osnova šola. Kemija. Učni načrt. Ljubljana. Retrieved from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni UN/UN kemija.pdf

MIZS (Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia). (2016). Organisation and financing of education act. Slovenia. Retrieved from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ANG/Organisation and Financing of Education Act Oct 2016.pdf

MŠMT (Ministry of Education, Youth and Sports). (2004). Act no. 561/2004 collection of law, on pre-school, basic, secondary, tertiary professional and other education (the education act). In Sbirka zakonů ČR. Retrieved from http://www.msmt.cz/uploads/soubory/IMzakon561ponovelach.pdf

NUV (National Institute for Education). (2018). Development of education. Retrieved from http://www.nuv.cz/our-work/development

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2016). PISA 2015 Results (volume I): excellence and equity in education, PISA, Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264266490-en

Parinduri, R.A. (2014). Do children spend too much time in schools? Evidence from a longer school year in Indonesia. Economics of Education Review, 41(2014), 89–104. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2014.05.001

Patall, E., Cooper, H. & Allen, A. (2010). Extending the school day or school year. Review of Educational ResearchI, 80(3), 401–436. https://doi.org/10.3102/0034654310377086

Pevkur, H. (2011). Appendix 4 of regulation no. 1 of the government of the republic of Estonia – subject field: natural science. Retrieved from https://www.hm.ee/sites/default/files/est basic school nat cur 2014 appendix 4 final.pdf

Reeve, J. (2002). Self-determination theory applied to educational settings. In E. L. Deci & R.M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (183–203). Rochester, NY, US: University of Rochester Press.

VUP (Research Institute of Education). (2007). Framework educational programme for elementary education. Prague. Retrieved from http://www.nuv.cz/file/195