Evaluační standardy vzdělávacího oboru Chemie – reflexe nově vzniklých Standardů základního vzdělávání
PDF

Jak citovat

Janoušková, S., Maršák, J., & Pumpr, V. (2020). Evaluační standardy vzdělávacího oboru Chemie – reflexe nově vzniklých Standardů základního vzdělávání. Scientia in Educatione, 3(1), 19-28. https://doi.org/10.14712/18047106.27

Abstrakt

Evaluační standardy, které byly v posledních dvou letech vytvářeny pracovními skupinami pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsou aktuálním tématem diskuzí odborné i laické veřejnosti. V našem článku přinášíme informaci o vymezení pojmu „standard a jeho roli v českém vzdělávacím systému v posledních 20 letech. Dále předkládáme reflexi evaluačního standardu vzdělávacího oboru Chemie, jež je součástí Standardů základního vzdělávání z pozice tvůrců těchto standardů, a přinášíme návrh indikátorového listu pro optimální zpracování indikátorů v evaluačních standardech.
https://doi.org/10.14712/18047106.27
PDF

Reference

van ACKEREN, I., HOVESTADT, G. Indikatorisierung der „Forum-Bildung – Empfehlungen – Ein exemplarischer Versuch unter Berücksichtigung der bildun-gsbezogenen Indikatorenforschung und – Entwicklung. Essen : Universität Duisburg: Arbeitsgruppe Bildungsforschung/Bildungsplanung, 2003.

BUNGE, M. Philosophical Dictionary, Enlarged Edition. Amherst, New York : Prometheus Books, 2003.

DLOUHÁ, J. Indikátory pro strategie environmentálního vzdělávání, Envigogika 2007/II/3 [on-line]. 2007. [cit. 2010–10–28]. Dostupné na WWW: http://www.envigogika.cuni.cz/envigogika-2007-ii-3/indikatory-pro-strategie-environmentalniho-vzdelavani cs

HÁK, T., MOLDAN, B., DHAL, A. L. (eds.). Sustainability Indicators: A Scientific Assessment. 1st. Edition. Washington : Island Press, 2007. SCOPE Series/67.

JANOUŠKOVÁ, S., MARŠAK, J. Indikátory – významný prostředek našeho poznávaní. Pedagogika, 2008, roč. 58, č. 1, s. 29.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (MŠMT): Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011–2015). [online]. 2011. [cit. 2012–01–28]. Dostupné na WWW: http://www.atre.cz/zakony/page0556.htm

OGAWA, R., COLLOM, E. Using Performance Indicators to Hold Schools Accountable: Implicit Assumptions and Inherent Tensions. Peabody Journal of Education. 2000, vol. 75, no. 4, s. 200–215.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, druhý dotisk 1. vyd., Tauris, 2005.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007.

Standard pro základní vzdělávání (SZV). Praha : Fortuna, 1999, 56 s.

Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu (SVG). Praha : Fortuna. 1999. 47 s.

Standardy základního vzdělávání (SZV). (Verze pro připomínkové řízení). [online]. 2011. [cit. 2012–01–28]. Dostupné na WWW: http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=549&t=17681 a http://www.vuppraha.cz/standardy-chemie-9

SHAVELSON, R. J., MCDONNEL, L., OAKS, J. What are educational indicators and indicator systems? Practical Assessment, Research and Evaluation [online]. 1991a, vol. 2, no. 11, [cit. 2006–12–28]. Dostupné na WWW: http://pareoline.net/getvn.asp?v=2&n=11

Učební dokumenty pro gymnázia. Praha : Fortuna. 1999. 205 s