Pracovní povinnost a nově vzniklá subpopulace studujících se specifickými potřebami

Autoři

  • ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociální práce a speciální pedagogiky, Technická univerzita v Liberci
  • Mgr. et Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociální práce a speciální pedagogiky, Technická univerzita v Liberci

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.3146

Klíčová slova:

Krize, specifické potřeby, student v pracovní povinnosti, podpora, znevýhodnění

Abstrakt

Cílem výzkumného sdělení je porozumět vlivu pracovní povinnosti při koronavirové pandemii na souběžné vysokoškolské studium a zároveň zpětně poukázat na skutečnost, že studentky v prezenční formě bakalářského studijního programu speciální pedagogika Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci byly aktuálně i potenciálně ohroženy rizikem studijních neúspěchů. Příspěvek ve své první části teoreticky vysvětluje souvislost krizové situace a vzniku specifických potřeb u studentek TUL. Následně reflektuje nový fenomén specifických potřeb, které vyvstaly na základě popsaných názorů a postojů studentek v pracovní povinnosti. Zjistili jsme, že pandemie vyvolala u studujících v pracovní povinnosti změny sociálního statutu a ovlivnila plnění jejich studijních povinností. Článek předkládá interpretaci zkušeností studentek se znevýhodněním způsobeným nedostatečnou saturací některých studijních nároků. Na základě výzkumných závěrů předkládáme požadavek precedentního práva studentů na okamžité i následné poskytování podpory a konstatujeme redefinování nové role vysokoškolského poradenství v době krize.

Reference

Černá, L. (2010). Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dostupné z https://www.vysokeskoly.cz/clanek/studenti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami.

Černý, M. (2021). Univerzitní vzdělávání a jeho reakce pandemii COVID-19. e-Pedagogium, 21(4), 60-71. Dostupné z https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-202003-0002_univerzitni-vzdelavani-a-jeho-reakce-na-pandemii-covid-19.php.

Goleman, D. (2011). Emoční inteligence. 2. vyd. Praha: Metafora.

Hawkins, P., & Shohet, R. (2004). Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál.

Kopecký, P. (2021). Pracovní povinnost studentů za časů pandemie Covid-19, Acta Universitatis Carolinae, 67(2), 141-161.

Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada.

Nádvorníková, L., & Brzáková Beksová, K. (2021). Prvotní reflexe pracovní povinnosti u studujících pomáhajících profesí, s. 182-189. In Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. Sborník textů z XVIII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 23. 9. 2021.

Neubauerová, L. & Bronec, L. (2021). Doprovázení a vyrovnávání se se smrtí klientů očima pomáhajících pracovníků pobytové služby pro seniory, s. 159-165. In Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. Sborník textů z XVIII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 23. 9. 2021.

Paulík, K. (2017). Psychologie lidské odolnosti. 2., přeprac. a dopln. vyd. Praha: Grada.

Petriková, F. & Lichner, V. (2021). Starostlivosť o seba ako protektor rizikového správania adolescentov – projekt výskumu a teoretický model interaktívneho programu, s. 96-104. In Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. Sborník textů z XVIII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 23. 9. 2021.

Pletzer, M. (2009). Emoční inteligence: jak ji rozvíjet a využívat. Praha: Grada.

Poláčková Šolcová, I. (2018). Emoce: regulace a vývoj v průběhu života: funkce a zákonitosti emocí, sociální a kulturní souvislosti, měření emocí. Praha: Grada.

Procházka, M. (2012). Sociální pedagogika. Praha: Grada.

Příkaz děkana FP TUL č. 2/2020. Zápis do druhých a vyšších ročníků na akademický rok 2020/2021. In Předpisy a dokumenty. Dostupné z https://www.fp.tul.cz/images/fakulta/opatreni_dekana/prikaz_dekana_2020-02.pdf.

Příkaz děkana FP TUL č. 3/2020. Stanovení hranice kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do akademického roku 2020/2021. In Předpisy a dokumenty. Dostupné z https://www.fp.tul.cz/images/fakulta/opatreni_dekana/prikaz_dekana_2020-03.pdf.

Sdělení NAÚ v souvislosti s mimořádným opatřením MZd k odvolání přímé výuky na vysokých školách. In Národní akreditační ústav pro vysoké školství. Dostupné z https://www.nauvs.cz/attachments/article/156/Metodick%C3%BD%20pokyn%20distancni_vzdelavani_AR_2020-2021.pdf.

Usnesení č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky. In Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-69/zneni-20200430.

Usnesení č. 79/2020 Sb., o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. In Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-79/zneni-20200313.

Usnesení č. 90/2020 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. In Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-90/zneni-0.

Usnesení č. 158/2020 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. In Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-158/zneni-20200409.

Usnesení č. 122/2021 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti. In: Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-122/zneni-20210308.

Usnesení č. 409/2020 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. In: Zákony pro lidi. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-409/zneni-20201210

Usnesení č. 411/2020 Sb., o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu. In: Zákony pro lidi. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-411/zneni-20201125

WILDING, Ch. (2010). Emoční inteligence: vliv emocí na osobní a profesní úspěch. Praha: Grada.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). In Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. In Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108.

Publikováno

2023-04-03