Vliv čtenářských strategií na rozvoj porozumění v předškolním věku

Autoři

  • PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky Univerzita Karlova
  • Mgr. Ondřej Koželuh Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Univerzita Karlova

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.3151

Klíčová slova:

předškolní vzdělávání, čtenářské strategie, čtenářská pregramotnost, porozumění textu

Abstrakt

Příspěvek se zabývá tématem rozvoje porozumění předškolních dětí v mateřské škole, příběhům, které jsou jim předčítány. Cílem výzkumné sondy bylo zjistit, jak je porozumění předčítaným textům ovlivněno záměrným využíváním čtenářských strategií ze strany učitele ve snaze facilitovat porozumění dětí. Šetření bylo realizováno ve smíšeném designu. Výzkumný vzorek tvořily děti ve věku 3–6 let z 11 mateřských škol z České republiky (N=113). Data byla získávána v průběhu října a listopadu 2021 pomocí strukturovaného, zúčastněného pozorování s využitím pozorovacího archu, analýzy videonahrávek a rozhovorů s učitelkami dětí. Výsledky ukázaly, že využívání čtenářských strategií vedlo u všech sledovaných dětí k nárůstu rozvoje některé dimenze porozumění a celkově zájmu o knihy a předčítání, a to ve všech sledovaných věkových kategoriích. Zároveň byly identifi kovány čtenářské strategie vhodné pro děti 3-4leté a pro děti 5–6leté.

Reference

Altmanová, J., Faltýn, J., Nemčíková, K., & Zelendová, E. (Eds.). (2010). Gramotnosti ve vzdělávání: [příručka pro učitele]. Výzkumný ústav pedagogický.

Ankrum, J. W., Genest, M. T., & Belcastro, E. G. (2014). The power of verbal scaffolding:“Showing” beginning readers how to use reading strategies. Early Childhood Education Journal, 42(1), 39–47. DOI 10.1007/s10643-013-0586-5

Blom-Hoffman, J., O‘Neil-Pirozzi, T., Volpe, R., Cutting, J., & Bissinger, E. (2007). Instructing parents to use dialogic reading strategies with preschool children: Impact of a video-based training program on caregiver reading behaviors and children‘s related verbalizations. Journal of Applied School Psychology, 23(1), 117–131. DOI 10.1300/J370v23n01_06

Burris, S. E., & Brown, D. D. (2014). When all children comprehend: increasing the external validity of narrative comprehension development research. Frontiers in Psychology, 5, 168. DOI 10.3389/fpsyg.2014.00168

Cibáková, D., & kolektiv autorů. (2019). Metodika rozvíjení čtenářské a matematické pregramotnosti dětí v mateřské škole. Univerzita Palackého.

Duke, N. K., & Pearson, P. D. (2009). Effective practices for developing reading comprehension. Journal of Education, 189(1–2), 107–122. DOI 0.1177/0022057409189001-208

Durkin, D. (1993). Teaching them to read. Massachusetts Allyn.

Fellowes, J., & Oakley, G. (2010). Language, Literacy and Early Childhood Education. Oxford University Press.

Gavora, P. (2018). Čtení dětem v rodině: Výzkum důvodů, parametrů a praktik. Pedagogická orientace, 28(1), 24–45. DOI 10.5817/pedor2018-1-25

Leix, A. (2006). Transkripce audionahrávek v kontextu etickém, metodologickém a technickém (Disertační práce). Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity. Dostupné https://is.muni.cz/th/q5dpu/

Maňourová, Z., Štefánková, Z., Laibrt, L., Garabíková Pártlová, M., & Bílková, Z. (2019). Začleňování čtenářské pregramotnosti do pedagogické práce učitelů MŠ. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 3(2), 21–46.

McNamara, D. (Ed.). (2007). Reading comprehension strategies theories, interventions, and technologies. Lawrence Erlbaum Associates.

Nádvorníková, H., Svobodová, E., Švejdová, H., & Vítečková, M. (Ed.). (2019). Čteme si, hrajeme si, poznáváme...: Metodika čtenářské pregramotnosti. Pedagogická fakulta JU.

National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). (2000). Report of the National Reading Panel. Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientifi c research literature on reading and its implications for reading instruction: Reports of the subgroups (NIH Publication No. 00-4754). Washington, DC: U. S. Government Printing Office.

Oakhill, J. V. (1984). Inferential and memory skills in children’s comprehension of stories. British Journal of Educational Psychology, 54, 31–39.

Oakhill, J. V. (1982). Constructive processes in skilled and less-skilled comprehenders’ memory for sentences. British Journal of Psychology, 73, 13–20.

Osada, N. (2004). Listening comprehension research: A brief review of the Past Thirty Years. Dialogue. 3, 53–56.

Pentimonti, J.M. & Justice, L.M. (2010) Teachers’ use of scaffolding strategies during read alouds in the preschool classroom. Early Childhood Education Journal, 37, 241–247. DOI 10.1007/s10643-009-0348-6

PPUC-OVU-tým. (2021). Čtenářská, matematická a digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Výstup projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Národní pedagogický institut.

Roberts, K. L. (2013). Comprehension strategy instruction during parent–child shared reading: An intervention study. Literacy research and instruction, 52(2), 106–129. DOI 10.1080/19388071.2012.754521

Shanahan, T. (2005) The National Reading Panel Report. Practical Advice for Teachers. Learning Point Associates/North Central Regional Educational Laboratory (NCREL)

Smolíková, K. (2021) Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT

Snow, C. E. (2002). Reading for understanding: toward an R&D program in reading comprehension. Rand.

Publikováno

2023-08-12