Čtenářské dovednosti u žáků 3. ročníku vyučovaných metodou čtení Sfumato

Autoři

  • Mgr. Barbora Jindrová Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
  • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Pedagogická fakulta, Katedra psychologie Univerzita Karlova
  • Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
  • PhDr. Klára Špačková, Ph.D. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.3989

Klíčová slova:

Čtenářské dovednosti, metoda čtení Sfumato, vývoj čtení

Abstrakt

Předkládaný příspěvek je věnován popisu nižších čtenářských dovedností (dovednosti  dekódování) u žáků, kteří si čtení osvojili metodou splývavého čtení Sfumato; a následnému  srovnání výkonů v testech čtenářských dovedností mezi žáky třech metod čtení (Sfumato, Analyticko-syntetické a genetické). Do studie bylo zapojeno celkem 45 žáků 3. ročníku vyučovaných metodou čtení Sfumato. Žákům byly administrovány subtesty nižších čtenářských dovedností diagnostické baterie PorTex. Získaná data jsou následně porovnávána s výkony žáků vyučovaných metodami analyticko-syntetickou (N=152) a genetickou (N=61) prostřednictvím analýzy rozptylu (ANOVA), doplněnou post-hoc testem (Games-Howell). V oblasti dekódovacích dovedností bylo zjištěno hned více statisticky významných rozdílů mezi metodami čtení. Tyto rozdíly se týkaly rychlosti a plynulosti čtení. Předkládaný článek popisuje jednu z prvních studií, která se zaměřuje
na vývojovou dynamiku osvojování čtenářských dovedností u metody čtení Sfumato. Výsledky výzkumu mohou být užitečné nejen pro oblast primární pedagogiky, ale také psychologického a speciálně-pedagogického poradenství. Práce přináší nové podněty pro rozšíření testování napříč dalšími ročníky a následné zapracování specifi k dané metody do norem čtení

Reference

ABC Music v.o.s. O autorce metodiky Sfumato. [online]. ABC Music v.o.s.: 2022a [cit. 2022-08-01]. Dostupné z: http://www.sfumato.cz/autorka-metodiky-sfumato.html

Caravolas M, Lervĺg A, Mousikou P, Efrim C, Litavsky M, Onochie-Quintanilla E, Salas N, Schöffelová M, Defi or S, Mikulajová M, Seidlová-Málková G, Hulme C. (2012).

Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(6), 678-686. https://doi.org/10.1177/09

Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. RASE: Remedial & Special Education, 7(1), 6–10.

Havlisová, H., Jošt, J. & Šimková, I. (2022). Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií. České Budějovice: Jihočeská univerzita. Dostupné z: https://www.pf.jcu.cz/images/PF/fakulta/katedry/slovanskejazyky/Sfumato_vystup_clanek.pd

Jindrová, B. (2021). Čtení s porozuměním u žáků 3. ročníku vyučovaných metodou čtení Sfumato [Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze].

Kucharská, A., Seidlová Málková, G., Sotáková, H., Špačková, K., Presslerová, P., & Richterová, E. (2016a). Porozumění čtenému I. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta.

Kucharská, A. et al. (2016b). Porozumění čtenému III. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta.

Kucharská, A., Špačková, K., Málková, G., Sotáková, H., Presslerová, P., Kučerová, O. & Chvál, M. (2021). Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol:

manuál diagnostické testové baterie pro žáky 1. stupně ZŠ. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta.

Laufková, V. & Ronková, J. (2017). Čtenářská gramotnost v pojetí projektu ELINET. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 1(1), 87-101.

Navrátilová, M. et. al. (2013). Metodika Sfumato – Teoretická východiska. ABC Music v.o.s., 89 s.

Plavcová, P. (2017). Komparace metod nácviku počátečního čtení a psaní ve vztahu k rozvoji specifi ckých poruch učení. [Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze].

Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/91187/DPTX_2015_1_11410_0_486 784_0_175550.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Seidlová Málková, G. (2015). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga.

Publikováno

2024-02-29