Připravenost (budoucích) učitelek mateřských škol na rozvoj dětí v oblasti jazykové a literární gramotnosti

Autoři

  • PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.3993

Klíčová slova:

jazyková a literární pregramotnost, vzdělávání učitelů mateřských škol, připravenost budoucích učitelů na rozvoj pregramotnosti, didaktické strategie; didaktická znalost obsahu, pedagogical content knowledge

Abstrakt

Studie se věnuje analýze připravených i realizovaných činností studentek bakalářského programu Učitelství pro mateřské školy v kombinované formě, se zaměřením na vybrané oblasti rozvoje jazykové a literární gramotnosti dětí předškolního věku. Záměrem je odhalit, jak jsou budoucí učitelky i učitelky již působící v každodenní praxi připraveny na současné požadavky předškolního vzdělávání tak, aby podpořily předpoklady dětí generace Alfa pro rozvoj gramotnostních dovedností. Výzkum se opírá o kvalitativní obsahovou analýzu textových příprav studentek na praxi v mateřské škole. Cílem je zjistit, jak studentky uvažují nad didaktickými strategiemi pro rozvoj jazykové a literární pregramotnosti a jak se v jejich činnostech odráží připravenost na tuto oblast. Analýza zahrnuje 480 příprav (240 realizovaných v prostředí mateřské školy) od celkem 40 participantek. Analýza poukazuje na rozdíly v připravenosti týkající se věkové přiměřenosti a časové organizace činností v návrzích, překvapivě i pro rozvoj slovní zásoby nebo fonematického uvědomování. Formující se didaktická znalost obsahu je částečně podpořena sebehodnocením participantek s různou kvalitou refl exe, přičemž nejsou patrné rozdíly mezi učitelkami již působícími v praxi a studentkami bez praxe v mateřské škole. Participantky se celkově méně orientují v cílech a možnostech pro rozvoj narativních dovedností, porozumění textu a prostředků pragmatické roviny jazyka.

Reference

Alexander, C. (2018). Conceptions of Readiness in Initial Teacher Education: Quality, Impact, Standards and Evidence in Policy Directives. In C. Wyatt-Smith & L. Adie (Eds.), Teacher Education, Learning Innovation and Accountability. Springer.

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2015). Diagnostika dítěte předškolního věku: co by mělo umět ve věku od 3 do 6 let (2. vydání). Edika.

Breit–Smith, A., Kleeck, A., Prendeville, J. – Anne., & Pan, W. (2017). Preschool children‘s exposure to story grammar elements during parent-child book reading. Journal of Research in Reading, 40(4), 345—364.

Coleman, C. (2022). Ready or Not? Problematising the Concept of Graduate Teacher Readiness in Aotearoa New Zealand. New Zealand Journal of Teachers’ Work, 19(2), 119—136.

Jašková, J. (2018). Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. Vnímání profesních počátků v retrospektivě. Muni Press.

Koželuhová, E. (2020). Využití čtenářských strategií v předškolním vzdělávání z pohledu učitelek mateřských škol. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání,

(2), 77—94.

Kropáčková, J., Wildová, R., & Kucharská, A. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, 24(4), 488—509.

Laufková, V., & Goldmanová, A. (2020). Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi mateřské školy. Praha: UK, Pedagogická fakulta.

Lipnická, M. (2009). Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku. Prešov: Rokus.

Maňourová, Z., Štefánková, Z., Laibrt, L., Garabiková Pártlová, M., & Bílková, Z. (2019). Začleňování čtenářské pregramotnosti do pedagogické práce učitelů MŠ. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 3(2), 21—46.

Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204.

Petrová, Z., & Valášková, M. (2007). Jazyková a literárna gramotnosť v materskej škole: Teoretické súvislosti a možnosti jej rozvíjania. Trnava: Veda.

Petrová, Z., Zápotočná, O., Urban, K., & Urban, M. (2021). Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne

vzdelávanie v materských školách. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV.

Píšová, M. (2009). Od oboru k obsahu vzdělávání a učivu: z příběhu učitele – experta. Pedagogika, 59(9), 182—197.

Polat H. (2022). Investigating the Relationships Between Preservice Teachers’ Teacher Readiness, Attitude towards Teaching Profession, and Organizational Attraction

through Structural Equation Modeling. Educational Process: International Journal, 11(3), 62—86.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2021). Praha: MŠMT. Rybárová, E. (2019). Pojetí čtenářské pregramotnosti v České republice; minulost

a současnost. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 3(2), 125—141.

Smyth, J. (1989). Developing and Sustaining Critical Refl ection in Teacher Education. Education and Culture, 9(1), 1—19.

Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada.

Syslová, Z., & Horňáčková, V. (2014). Kvalita refl exe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace, 24(4), 535—561.

Šmejkalová, M., Vondrová, N., Smetáčková, I., & Chvál, M. (2021). Gramotnosti ve vzdělávání – na cestě k vymezení jazykové gramotnosti. Pedagogika, 71(2), 159—176.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. (2016). Bratislava: ŠPÚ.

Tematická zpráva Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. (2011). Praha: ČŠI.

Vašutová, J. (2007). Být učitelem – Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK, Pedagogická fakulta.

Vítečková, M. (2020). Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe. Brno: Paido.

Vykoukalová, V., Anděl, P., & Johnová, J. (2019). Analýza slovní zásoby žáků 2. ročníku ZŠ jako podklad pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání.

Gramotnost, pregramotnosta vzdělávání, 3(2), 91—115.

Zápotočná, O., & Petrová, Z. (2010). Jazyková gramotnosť v predškolskom veku. Teoretické východiská a námety k analýze a tvorbe kurikula jazykového vzdelávania detí MŠ. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave.

Publikováno

2024-03-01