Vlastnosti úloh z organické chemie a biochemie vyplývající z položkové analýzy oborového testu z chemie v rámci přijímacího řízení na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy
PDF

Klíčová slova

biochemie
organická chemie
položková analýza
obtížnost položky
citlivost položky biochemistry
organic chemistry
item analysis
item dificulty
item discrimination

Jak citovat

Šrámek, M., & Teplá, M. (2023). Vlastnosti úloh z organické chemie a biochemie vyplývající z položkové analýzy oborového testu z chemie v rámci přijímacího řízení na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Scientia in Educatione, 13(2), 51-63. https://doi.org/10.14712/18047106.2219

Abstrakt

Článek představuje výsledky položkové analýzy oborových testů z chemie zadávaných pro účely přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 2016 až 2019 a navazuje na dříve publikované články zaměřené na obecnou a anorganickou chemii. Cílem zkoumání byla identifikace nejvíce obtížných úloh pro uchazeče o studium a rovněž necitlivých úloh, tj. takových, které nedostatečně rozlišovaly úspěšné uchazeče od uchazečů neúspěšných. Obtížné úlohy byly identifikovány na základě vypočtení indexu obtížnosti. Necitlivé úlohy byly stanoveny na základě výpočtu koeficientů ULI(1/2) a RIR.
Výsledky položkové analýzy odhalily, že v rámci organické chemie a biochemie byly pro uchazeče obtížné úlohy ze čtyř okruhů (reakce v organické chemii, konstituce látek a izomerie, klasifikace organických látek, enzymy). Necitlivé úlohy byly detekovány u sedmi témat, která obsahovala alespoň jednu necitlivou položku (např. kyselost a zásaditost organických látek, vzorce v biochemii, biochemické reakce, . . . ). Necitlivost úlohy často souvisela s vysokým počtem kroků nutných k jejímu úspěšnému vyřešení.

https://doi.org/10.14712/18047106.2219
PDF

Reference

Adesope, O. O., Trevisan, A. D., & Sundararajan, N. (2017). Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing. Review of Educational Research, 87(3), 659–701. https://doi.org/10.3102/0034654316689306

American Educational Research Association. (2014). Standards for educational and psychological testing: AERA, APA & NCME. Washington: American Educational Research Association. IX. 230 p.

Benešová, M., & Satrapová, H. (2002). Odmaturuj z chemie. 1. vydání. Didaktis spol. s r. o.

Belháčová, Z. (2009). Přijímací zkoušky na vysoké školy a nová maturita z chemie. [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. Repozitář Univerzity Karlovy. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/22792

Berger, S. J. (2012). The rise and demise of the SAT: The University of California. American Educational History, 39(1), 165–180.

Brown, H.D. (2003). Language assessment: principles and classroom practices. 1st ed. Pearson/Longman.

Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 24(1), 87-185. https://doi.org/10.1017/S0140525X01003922

Čipera, J., Klímová, H., & Čiperová, M. (1985). Ovlivňování složitosti úloh. Pedagogika, (26), 563–574.

Desai, J., & Shah, V. (2019). Item analysis of biochemistry multiple choice questions – A retrospective study and scope in improvement and method of assessment of MBBS students. International Journal of Clinical Biochemistry and Research, 6(3), 330–335. https://doi.org/10.18231/j.ijcbr.2019.072

Driessen, E., Tartwijk, J.V., Van Der Vleuten, C., & Wass, V. (2007). Portfolios in medical education: Why do they meet with mixed success? A systematic review. Medical Education, 41(12), 1224–1233. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2007.02944.x

Ealy, J. (2018). Analysis of students’ missed organic chemistry quiz questions that stress the importance of prior general chemistry knowledge. Education Sciences, 8(2), 42–53. https://doi.org/10.3390/educsci8020042

Huvarová, M. (2010). Nejpoužívanější středoškolské učebnice chemie na gymnáziích. [Bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci]. Archiv Univerzity Palackého. https://theses.cz/id/bmn3n5/

Chráska, M. (1999). Didaktické testy. Paido.

Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. TISKÁRNA BÍLÝ SLON s. r. o.

Jedličková, A. (2007). Přijímací zkoušky z chemie – analýza a tvorba úloh. [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. Repozitář Univerzity Karlovy. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/93513

Martincová, J. (2001). Souhrnná analýza úloh přijímacích testů z chemie na Přírodověděckou fakultu UK z let 1995, 1996, 1998 a 2000. [Disertační práce, Univerzita Karlova]. Přírodovědecká Fakulta UK.

Mareček, A., & Honza, J. (2005a). Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. (3.vydání) Nakladatelství Olomouc s. r. o.

Mareček, A., & Honza, J. (2005b). Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl. (3. vydání) Nakladatelství Olomouc s. r. o.

Miller, G.A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63(2), 81–97. https://doi.org/10.1037/h0043158

MŠMT ČR. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Nedungadi, S., Paek, S.H., & Brown, C. E. (2019). Utilizing Rasch analysis to establish the psychometric properties of a concept inventory on concepts important for developing proficiency in organic reaction mechanisms. Chemistry Teacher International, 2(2), 20190004. https://doi.org/10.1515/cti-2019-0004

Pikálková, S., Vojtěch, J., & Kleňha, D. (2014). Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání. Národní ústav pro vzdělávání.

PřF UK (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy). (2021). Fakulta / Uchazeči o studium / Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2021/2022. https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/podminky-prijimaciho-rizeni-k-bakalarskemu-studiu-na-prirodovedecke-fakulte-pro-akademicky-rok-2021-2022

Ross, K. (2016). Factors influencing the academic sucess of first-year of chemistry at an agricultural training institution. [Diplomová práce, Univerzita Stellenbosch]. Repozitář Univerzity Stellenbosch. http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/98385

Rubešová, J. (2009). Souvisí úspěšnost studia na vysoké škole se středoškolským prospěchem? Pedagogická orientace, 19(3), 89–103.

Sonone, K., Rai, P. S.K., & Ingale, P. (2019). Item Analysis of MCQS in Biochemistry – to Increase MCQ Validity. International Journal of Advanced Research, 7(9), 456–459. https://doi.org/10.21474/IJAR01/9683

Škaloudová, A. (2003). Predikce úspěšnosti ve studiu učitelství. [Disertační práce, Univerzita Karlova]. Pedagogická fakulta UK.

Šrámek, M., & Teplá, M. (2020). Prediktory akademického úspěchu. In A. Vargová, & K. Szarka, 15. Medzinárodná konferencija študentov doktorandského štúdia v oblasti teórie prírodovedného vzdelavania (Zborník príspevkov) (s. 96–100). 1. vyd. J. Selye University.

Šrámek, M., & Teplá, M. (2021a). Vlastnosti úloh z obecné chemie vyplývající z analýzy přijímacího řízení na Přírodovědeckou fakultu University Karlovy. Scientia in educatione, 12(2), 32–41. https://doi.org/10.14712/18047106.2068

Šrámek, M., & Teplá, M. (2021b). „Problematické partie středoškolské chemie vyplývající z analýzy přijímacího řízení na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. In V. Machková, 16th International seminar for PhD students of chemistry didacticsand related doctoral study programs. PROCEEDINGS. (s. 101–108) 1. vyd. Univerzita Hradec Králové.

Šrámek, M., & Teplá, M. (2022). The qualities of tasks in inorganic chemistry based on the analysis of entrance procedure at the Faculty of Science, Charles University. In M. Rusek, Project based education and other activating strategies in science education XVIII. Proceedings. 1. vyd. Univerzita Karlova

Štefanová, L. (2007). Přijímací zkoušky z chemie – analýza a tvoba úloh. [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. Repozitář Univerzity Karlovy. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/98334

Štuka, Č. (2012). Úspěšnost studia z pohledu moderních metod analýzy dat. [Disertační práce, Univerzita Karlova]. Repozitář Univerzity Karlovy. https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/47286/140020210.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Štuka, Č., & Vejražka, M. (2021). Testování a hodnocení studentů na VŠ. Univerzita Karlova. https://doi.org/10.14712/9788024651088

Taherdoost, H. (2016). Validity and reliability of the research instrument; How to test the validation of a questionnaire/survey in a research (August 10, 2016). Available at SSRN https://ssrn.com/abstract=3205040 or https://doi.org/10.2139/ssrn.3205040

Thorat, S., Gupta, M., & Wasnik, M. (2019). Item analysis – Utility for increase in MCQ validity in biochemistry for MBBS students. Journal of Education Technology in Health Sciences, 6(3), 2019, 88–89. https://10.18231/j.jeths.2019.021

Tvarohová, E. (2016). Výuka organické chemie na SŠ – problémové úseky učiva. [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. Repozitář Univerzity Karlovy. http://hdl.handle.net/20.500.11956/82812

Vacík, J., Barthová, J., Pacák, J., Strauch, B., Svobodová, M., & Zemánek, F. (1999). Přehled středoškolské chemie. (4. vydání) Státní pedagogické nakladatelství, a. s.

Varma, S. (2020). Preliminary item statistics using point-biserial correlation and P-Values. Eddata. https://eddata.com/wp-content/uploads/2015/11/EDS Point Biserial.pdf

Yang, B.W., Razo, J., & Persky, A. M. (2019). Using testing as a learning tool. American Journal of Pharmaceutical Education, 83(9), 7324. https://doi.org/10.5688/ajpe7324

Žoudlík, J. (2009). Přijímací zkoušky jako prediktor akademické úspešnosti. [Diplomová práce, Masarykova University]. Repozitář Masarykovy Univerzity. https://is.muni.cz/th/cy7d8/