Obsahová analýza tématu evoluce člověka v českých učebnicích dějepisu

Abstrakt

V této studii analyzujeme obsahovou správnost tématu evoluce člověka ve 14 českých dějepisných učebnicích. Zaměřujeme se na tři klíčové oblasti – pojetí vývoje člověka, druhovou analýzu a pojetí druhu H. sapiens . Upozorňujeme na řadu zastaralých informací a opakujících se nepřesností, které učebnice dějepisu obsahují, jako je kupříkladu čistě lineární schéma evolučního vývoje nebo uvádění neandertálce jako poddruhu Homo sapiens .Upozorňujeme, jak a proč mohou tyto miskoncepce později komplikovat relevantní pochopení evoluce ve výuce přírodopisu a biologie.

PDF

Reference

Alles, D. L., Stevenson, J. C. (2003). Teaching human evolution. Human evolution, 65(5), 333–339.

Altmann, A. (1975). Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN.

Barton, N. H., Briggs, D. E. G., Eisen, J. A., Goldstein, D. B. & Patel, N. H. (2007). Evolution. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.

DeSilva, J. (2004). Interpreting evidence: an approach to teaching human evolution in the classroom. The American Biology Teacher, 66(4), 257–267.

Driscoll, M. P., Moallem, M. & Dick, W. (1994). How does the textbook contribute to learning in a middle school science class? Contemporary Educational Psychology, 19(1), 79–100.

Graf, D. (Ed.). (2011). Evolutionstheorie – Akzeptanz und Vermittlung im europäischen Vergleich. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.

Leakey, R. E. F. (1973). Evidence for an Advanced Plio-Pleistocene Hominid from East Rudolf, Kenya. Nature, 242, 447–450.

Márquez, S., Pagano, A. S., Delson, E., Lawson, W. & Laitman, J. T. (2014). The Nasal Complex of Neanderthals: An Entry Portal to their Place in Human Ancestry. The Anatomical Record, Special Issue The Vertebrate Nose: Evolution, Structure, and

Function, 297(11), 2121–2137.

McBrearty, S. & Brooks, A. S. (2000). The revolution that wasn’t: a new interpretation of the origin of modern human behavior. Journal of Human Evolution, 39(5), 453–563.

Mikk, J. (2007). Učebnice: budoucnost národa. In J. Maňák & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (11–23). Brno: Paido.

Padian, K. (2013). Correcting some common misrepresentations of evolution in textbooks and the media. Evolution: Education and Outreach, 6(11).

Pertaglia, M. D., Haslam, M., Fuller, D. Q., Boivin, N. & Clarkson, C. (2010). Out of Africa: new hypotheses and evidence for the dispersa of Homa sapiens along the Indian Ocean rim. Annals of Human biology, 37(3), 288–311.

Plutzer, E. & Berkman, M. (2008). Evolution, creationism and the teaching of human origin in schools. Public Opinion Quarterly, 72(3), 540–553.

Pobiner, B. (2016). Accepting, understanding, teaching, and learning (human) evolution: ocstacles and opportunities. Yearbook of physical antropology, 159, S232–S274.

Průcha, J. (1998). Učebnice:Teorie a analýza edukačního média. Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido.

Quessada, M., Clément, P., Oerke, B. & Valente, A. (2008). Human evolution in science textbooks from twelve different countries. Science Education International, 19(2), 147–162.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2010). Česka republika. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/133

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). Česka republika. Dostupné

z http://www.nuv.cz/file/159

Robertsonová, A. (2012). Evoluce – Příběh člověka. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub v edici Universum.

Schwartz, J. H., Tattersall, I. (2010). Fossil evidence for the origin of Homo sapiens. American Journal of Physical Anthropology, 143(51), 94–121.

Sikorová, Z. (2007). Návrh seznamu hodnotících kritérií pro učebnice základních a středních škol. In J. Maňák & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (31–39). Brno: Paido.

Skoog, G. (2005). The coverages of human evolution in high school biology textbooks in the 20th century and in the state science standarts. Science & Education, 14, 395–422.

Soukup, V. (2015). Prehistorie rodu Homo. Praha: Karolinum.

Storch, V., Welsch, U. & Wink, M. (2013). Evolutionsbiologie. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.

Svoboda, J. (1999). Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě. Brno: Akademie věd České republiky – Archeologický ústav Brno.

Svoboda, J. A. (2014). Předkové evoluce člověka. Praha: Academia.

Vančata, V. (2005). Paleoantropologie a evoluční antropologie. Učební text pro studenty antropologických oborů University Karlovy. Praha: Universita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra biologie a ekologické výchovy.

Woodward, A. (1986). Beyond Textbooks in Elementary Social Studies. Social Education, 50(1), 50–53.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).