Tematický celek “Tkáně” v gymnaziální biologii
PDF
Přílohy a data (ZIP)

Klíčová slova

tkáně
test
konceptuální rámec
učivo
gymnázium tissues
test
conceptual framework
curriculum
grammar school

Jak citovat

Bystrá, V., Čečmanová, A., Dvořáková, R. M., Váňová, B., & Novotný, P. (2023). Tematický celek “Tkáně” v gymnaziální biologii. Scientia in Educatione, 13(2), 2-12. https://doi.org/10.14712/18047106.2230

Abstrakt

Pro zvolený tematický celek gymnaziální biologie „Tkáně jsme navrhli konceptuální rámec, identifikovali učivo užívané v učebnicích a navrhli testové položky ověřující porozumění definovaným konceptům.
Konceptuální rámec byl navržen na základě českých gymnaziálních učebnic biologie a doplňkových materiálů. Obsahuje deset základních konceptů, jejichž porozumění považujeme za cíl a důvod výuky daného tematického celku. Z učebnic jsme excerpovali učivo, které je použito pro budování porozumění těmto konceptům. Díky získanému vhledu jsme byli schopni popsat didakticky zajímavé aspekty tohoto tématu v českých učebnicích. Ve většině z nich tvoří úvodní bránu k organologii lidského těla. Na základě konceptuálního rámce a zamýšleného učiva jsme navrhli uzavřené testové položky s jednou správnou odpovědí. Položky byly validovány na třech gymnáziích, jejich analýza vycházela z klasické teorie testů a teorie odpovědi na položku. Výsledný set obsahuje 33 psychometricky validovaných testových položek zveřejněných pod licencí CC BY-SA 3.0, které jsou uvedeny jako příloha tohoto článku.

https://doi.org/10.14712/18047106.2230
PDF
Přílohy a data (ZIP)

Reference

Beniermann, A., Kuschmierz, P., Pinxten, R., Aivelo, T., Bohlin, G., Brennecke, J. S., Cebesoy, U.B., Cvetkovi´c, D., Dordevi´c, M., Dvořáková, R.M., Futo, M., Geamana Nicoleta, Korfiatis, K., Lendvai, A.,

Mogias, A., Paolucci, S., Petersson, M., Pietrzak, B., Porozovs, J., . . . & Graf, D. (2021). Evolution education questionnaire on acceptance and knowledge (EEQ) – Standardised and ready-to-use protocols to measure acceptance of evolution and knowledge about evolution in an international context. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4554742

Bock, D. (1972). Estimating item parameters and latent ability when responses are scored in two or more nominal categories. Psychometrika, 37(1), 29–51. https://doi.org/10.1007/BF02291411

Campbell, N.A., & Reece, J. B. (2006). Biologie. 1. vyd. Computer Press.

Čihák, R. (2001). Anatomie 1. Grada.

D’Avanzo, C. (2008). Biology concept inventories: Overview, status, and next steps. BioScience, 58(11), 1079–1085. https://doi.org/10.1641/B581111

Dylevský, I., Druga, R., & Mrázková, O. (2000). Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Grada.

Elišková, M., & Naňka, O. (2006). Přehled anatomie. 1. vyd. Karolinum.

Flynn, K. C. (2013). The cytoskeleton and neurite initiation. BioArchitecture, 3(4), 86–109. https://doi.org/10.4161/bioa.26259

Harlen, W. (Ed.) (2015). Working with big ideas of science education. The Science Education Programme (SEP) of IAP.

Hills, J., & Gibson, C. (1992). A conceptual framework for thinking about conceptual frameworks: Bridging the theory – practice gap. Journal of Educational Administration, 30(4). https://doi.org/10.1108/09578239210020453

Chapman, J.A., Lee, L. M. J., & Swailes, N.T. (2020). From scope to screen: The evolution of histology education. In P.M. Rea (Ed.), Biomedical visualisation: Volume 8 (pp. 75–107). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47483-6 5

Charvát, M., Viktorová, L., Vobořil, L., Tošenovská, M., & Opletalová, V. (2014). Tvorba, administrace a analýza testů studijních předpokladů. 1. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci.

Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Česká školní inspekce.

Janoušková, S., Žák, V., & Rusek, M. (2019). Koncept přírodovědné gramotnosti v České republice: Analýza a porovnání. Studia paedagogica, 24(3), Art. 3. https://doi.org/10.5817/SP2019-3-4

Janštová, V., Tichá, N., & Novotný, P. (2022). Perception of biological disciplines by upper secondary school students. In K. Korfiatis, & M. Grace (Ed.), Current research in biology education: Selected papers from the ERIDOB community (s. 219–230). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89480-1 17

Jelínek, J., & Zicháček, V. (2014). Biologie pro gymnázia: Teoretická a praktická část. 11. vyd. Nakladatelství Olomouc.

Kočárek, E. (2010). Biologie člověka 1. 1. vyd. Scientia.

Kočárek, E., & Kočárek, E. (2000). Přírodopis pro 8. ročník základní školy. Jinan.

Kvello, P., & Gericke, N. (2021). Identifying knowledge important to teach about the nervous system in the context of secondary biology and science education – A Delphi study. PloS one, 16(12), e0260752. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260752

Leshem, S., & Trafford, V. (2007). Overlooking the conceptual framework. Innovations in Education and Teaching International, 44(1), 93–105. https://doi.org/10.1080/14703290601081407

Lord, F.M., & Novick, M.R. (2008). Statistical theories of mental test scores. IAP.

Luft, J.A., Jeong, S., Idsardi, R., & Gardner, G. (2022). Literature reviews, theoretical frameworks, and conceptual frameworks: An introduction for bew Biology education researchers. CBE – Life Sciences Education, 21(3), rm33. https://doi.org/10.1187/cbe.21-05-0134

Martinková, P., & Drabinová, A. (2018). ShinyItemAnalysis for teaching psychometrics and to enforce routine analysis of educational tests. The R Journal, 10(2), 503–515. https://doi.org/10.32614/RJ-2018-074

Martinková, P., Drabinová, A., & Houdek, J. (2017). ShinyItemAnalysis: Analýza přijímacích a jiných znalostních či psychologických testů. TESTFÓRUM, 9, Art. 9. https://doi.org/10.5817/TF2017-9-129

Martin-Piedra, M.A., Saavedra-Casado, S., Santisteban-Espejo, A., Campos, F., Chato-Astrain, J., Garcia-Garcia, O.D., Sanchez-Porras, D., Luna del Castillo, J. de D., Rodriguez, I.A., & Campos, A. (2022). Identification of histological threshold concepts in health sciences curricula: Students’ perception. Anatomical Sciences Education. https://doi.org/10.1002/ase.2171

Mazur, E. (1992). Qualitative vs. quantitative thinking: Are we teaching the right thing? Optics & Photonics News, 3, 38.

Metsämuuronen, J. (2022). Essentials of visual diagnosis of test items. Logical, illogical, and anomalous patterns in tests items to be detected. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 27(1). https://doi.org/10.7275/n0kf-ah40

Michael, J., Martinkova, P., McFarland, J., Wright, A., Cliff, W., Modell, H., & Wenderoth, M. P. (2017). Validating a conceptual framework for the core concept of “cell-cell communication”. Advances in Physiology Education, 41(2), 260–265. https://doi.org/10.1152/advan.00100.2016

Michael, J., Modell, H., McFarland, J., & Cliff, W. (2009). The “core principles” of physiology: What should students understand? Advances in Physiology Education, 33(1), 10–16.

Modell, H., Cliff, W., Michael, J., McFarland, J., Wenderoth, M. P., & Wright, A. (2015). A physiologist’s view of homeostasis. Advances in physiology education, 39(4), 259–266. https://doi.org/10.1152/advan.00107.2015

Novotný, I., & Hruška, M. (2007). Biologie člověka: Pro gymnázia. 4., rozš. a upr. vyd. Fortuna.

Ostrom, E. (2005). Understanding the diversity of structured human interactions. In Understanding institutional diversity (pp. 3–31). Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt7s7wm.5

R Core Team. (2021). R: A language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing. https://www.R-project.org/

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia—RVP G. (2007). MŠMT.

Schramm, T., Jose, A., & Schmiemann, P. (2021). Modeling and measuring tree-reading skills in undergraduate and graduate students. CBE – Life Sciences Education, 20(3), ar32. https://doi.org/10.1187/cbe.20-06-0131

Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6(2), 461–464. https://doi.org/10.1214/aos/1176344136

Tissues, organs, & organ systems (article) | Khan Academy. (b.r.). [cit. 23. února 2022] https://www.khanacademy.org/science/biology/principles-of-physiology/body-structure-and-homeostasis/a/tissues-organs-organ-systems

Tondl, L. (2005). Sémiotické funkce konceptuálního rámce. Organon F: Medzinárodný časopis pre analytickú filozofiu, 12(3), 278–293.

Veselý, A. (2011). Konceptuální rámec pro analýzu vztahu vzdělávací politiky a vzdělávacích výsledků. Orbis scholae, 5(1), 23–52. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.73

Žídková, H., & Knůrová, K. (2018). Hravý přírodopis 8. 1. vyd. Taktik International.