Výzkum evolučních znalostí a postojů v České republice a nový standardizovaný nástroj (EEQ) pro výzkumy v této oblasti
PDF

Klíčová slova

dotazník
EEQ
evoluční znalosti
postoje k evoluci
mezinárodní srovnání questionnaire
EEQ
knowledge about evolution
attitudes to evolution
cross-country survey

Jak citovat

Dvořáková, R. M. (2022). Výzkum evolučních znalostí a postojů v České republice a nový standardizovaný nástroj (EEQ) pro výzkumy v této oblasti. Scientia in Educatione, 13(1), 2-8. https://doi.org/10.14712/18047106.2053

Abstrakt

O evoluci se v moderní biologii uvažuje jako o centrálním jednotícím principu. Porozumění základním evolučním principům je tedy klíčové pro kvalitní biologické vzdělávání. Cílem tohoto textu je za prvé shrnout problematiku v oblasti výzkumu evolučních znalostí a postojů v České republice, v kontextu výzkumů evropských. A za druhé představit nový výzkumný nástroj pro tuto oblast. Výzkumem evolučních znalostí a/nebo postojů k evoluci se v Evropě zabývala a zabývá řada výzkumníků a výzkumných týmů. Výsledky dosud publikovaných studií ale neposkytují příliš prostoru pro další srovnání. Hlavním problémem jsou jednak typově rozdílné skupiny respondentů, a dále především skutečnost, že autoři používají velmi různorodé výzkumné nástroje, často bez patřičně ověřené validity či reliability. Skupina výzkumníků, sdružená v rámci projektu COST 17127, se pokusila výše zmíněné problémy překlenout. Výsledkem jejich úsilí je standardizovaný výzkumný nástroj EEQ (=Evolution Education Questionnaire). Jeho výhodou je nejen široké spektrum využití, ať už jde o typy respondentů, časový rozsah dotazníku nebo evoluční tematiku; dotazník je navíc vhodný pro výzkum evolučních znalostí i postojů. Jeho další unikátní charakteristikou, srovnáme-li ho s jinými standardizovanými nástroji, je existence dvaceti tří jazykových mutací, včetně češtiny, která ho předurčuje k využívání v širokém celoevropském kontextu.

https://doi.org/10.14712/18047106.2053
PDF

Reference

Akyol, G., Tekkaya, C., Sungur, S., & Traynor, A. (2012). Modeling the interrelationships among pre-service science teachers’ understanding and acceptance of evolution, their views on nature of science and self-efficacy beliefs regarding teaching evolution. Journal of Science Teacher Education, 23(8), 937–957.

https://doi.org/10.1007/s10972-012-9296-x

Alles, D. L. (2001). Using evolution as the framework for teaching biology. The American Biology Teacher, 63(1), 20–23. https://doi.org/10.2307/4451025

Alles, D. L. (2005). The nature of evolution. The American Biology Teacher, 67(1), 8–10. https://doi.org/10.2307/4451774

Arthur, S. (2013). Evolution acceptance among pre-service primary teachers. Evolution: Education and Outreach, 6(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/1936-6434-6-20

Athanasiou, K., & Mavrikaki, E. (2014). Conceptual inventory of natural selection as a tool for measuring greek university students’ evolution knowledge: Differences between novice and advanced students. International Journal of Science Education, 36(8). 1262–1285. https://doi.org/10.1080/09500693.2013.856529

Bajd, B., & Matyášek, J. (2009). Comaprison of Slovene and Czech students’ ideas about human evolution. In E. Řehulka (Ed.), School and Health 21, 2009: Topical Issues in Health Education (pp. 265–273). Masarykova univerzita Brno.

Bajerová, M. (2015). Mylné představy žáků základních škol o evoluci [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. https://is.muni.cz/th/401790/pedf b/?so=td

Beniermann, A. (2019). Evolution – Von Akzeptanz und Zweifeln. Springer.

Beniermann, A., Kuschmierz, P., Pinxten, A., Aivelo, T., Bohlin, G., Brennecke, J. S., Cebesoy, U.B., Cvetkovi´c, D., Dordevi´c, M., Dvořáková, R.M., Futo, M., Geamana, N., Korfiatis, K., Lendvai, A., Mogias, A., Paolucci, S., Petersson, M., Pietrzak, B., Porozovs, J., Realdon, G., Savkovi´c, U., Sofonea, M.T., Šorgo, A., Stermin, A.N., Torkar, G., Uitto, A., Vázquez-Ben, L., & Graf, D. (2021). Evolution education questionnaire on acceptance and knowledge (EEQ). https://zenodo.org/record/4554742#.YV2PeFVByUk

Clément, P. (2015a). Creationism, science and religion: A survey of teachers’ conceptions in 30 countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 167, 279–287.

Clément, P. (2015b). Muslim teachers’ conceptions of evolution in several countries. Public Understanding of Science, 24(4), 400–421. https://doi.org/10.1177/0963662513494549

Clément, P., Quessada, M.-P., & Castéra, J. (2012). Creationism and innatism of teachers in 26 countries. Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice, 1, 1–11.

Dobzhansky, T. (1973). Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. The American Biology Teacher, 35(3), 125–129. https://doi.org/10.2307/4444260

Dvořáková, R. M. (2018). Aktuální vědní poznatky a jejich didaktická transformace na příkladu tématu evoluce hominidů [Dizertační práce, Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/102877

Dvořáková, R. M., & Hůla, M. (2015). Postoje českých učitelů biologie k výuce evoluce člověka. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání (s. 82–88). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.

Dvorakova, R. M., & Hula, M. (2018). Czech high school student’s knowledge, understanding and attitude of human evolution. In O. Finlayson, E. McLaughlin, S. Erduran, & P. Childs (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2017 Conference: Research, Practice and Collaboration in Science Education (pp. 204–211). Dublin City University.

Dvořáková, R. M., & Hůla, M. (2020). Výukový rámec tématu vznik a vývoj člověka v přírodovědných předmětech v České republice. Arnica, 10(1), 1–11.

Fiedler, D., Tröbst, S., & Harms, U. (2017). University students’ conceptual knowledge of randomness and probability in the contexts of evolution and mathematics. CBE – Life Sciences Education, 16(2), 1–16. https://doi.org/10.1187/cbe.16-07-0230

Gefaell, J., Prieto, T., Abdelaziz, M., Álvarez, I., Antón, J., Arroyo, J., Bella, J. L., Botella, M., Bugallo, A., & Claramonte, V. (2020). Acceptance and knowledge of evolutionary theory among third-year university students in Spain. PloS One, 15(9), 1–19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238345

Göransson, A., Orraryd, D., Fiedler, D., & Tibell, L.A. (2020). Conceptual characterization of threshold concepts in student explanations of evolution by natural selection and effects of item context. CBE – Life Sciences Education, 19(1), 1–17. https://doi.org/10.1187/cbe.19-03-0056

Graf, D. & Soran, H. (2011). Einstellung und Wissen von Lehramtsstudierenden zur Evolution – ein Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei. In D. Graf (Ed.), Evolutionstheorie – Akzeptanz und Vermittlung im Europäischen Vergleich (s. 141–161). Springer.

Großschedl, J., Konnemann, C., & Basel, N. (2014). Pre-service biology teachers’ acceptance of evolutionary theory and their preference for its teaching. Evolution: Education and Outreach, 7(1), 18. https://doi.org/10.1186/s12052-014-0018-z

Hlaváčová, L. (2015). Výuka evoluční biologie na základních a středních školách. Scientia in educatione, 6(2), 104–120. https://doi.org/10.14712/18047106.223

Hlaváčová, L. (2016a). Analýza vědomostí žáků základních a středních škol a interpretace evoluční biologie učiteli v České republice, Anglii a Skotsku [Dizertační práce, Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/43958

Hlaváčová, L. (2016b). Project-based Education Approach to Teaching Evolution. In M. Rusek (Ed.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIII. (s. 62–66). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Horáková, D. (2021). Stanovení psychometrických vlastností výzkumného nástroje zaměřeného na vnímání a vědomosti o evoluční teorii [Bakalářská práce, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem]. https://theses.cz/id/6kvoml/

Irez, S., & Bakanay, C.D.O. (2011). An assessment into pre-service biology teachers’ approaches to the theory of evolution and nature of science. Egitim ve Bilim, 36(162), 39–55.

Jaskulková, K. (2013). Jak vnímájí evoluční teorii studenti středních škol? [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. https://is.muni.cz/th/gd1ku/

Keskin, B., & Köse, E.Ö. (2015). Understanding adaptation and natural selection: Common misconceptions. International Journal of Academic Research in Education, 1(2), 53–63. https://doi.org/10.17985/ijare.53146

Konnemann, C., Asshoff, R., & Hammann, M. (2016). Insights into the diversity of attitudes concerning evolution and creation: A multidimensional approach. Science Education, 100(4), 673–705. https://doi.org/10.1002/sce.21226

Kralj, L., Šalamon, T., & Lukša, Ž. (2018). Usporedba znanja hrvatskih i slovenskih osnovnoškolaca te gimnazijalaca o evoluciji čovjeka. Educatio Biologiae: Časopis Edukacije Biologije, 4, 22–30. https://doi.org/10.32633/eb.4.2

Kuchová-Breburdová, H. (2010). Výuka zoologie na gymnáziu a její vliv na formování evolučního myšlení studentů [Bakalářská práce, Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/30114

Kuchová-Breburdová, H. (2015). Výchova k evoluční gramotnosti na středních školách [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/66059

Kuschmierz, P., Beniermann, A., Bergman, A., Pinxten, R., Aivelo, T., Berniak-Wozny, J., Bohlin, G., Bugallo-Rodriguez, A., Cardia, P., . . . & Graf, D. (2021). European first-year university students accept evolution but lack substantial knowledge about it: a standardized European cross-country assessment. Evolution: Education and Outreach, 14(1), 1–22. https://doi.org/10.1186/s12052-021-00158-8

Kuschmierz, P., Beniermann, A., & Graf, D. (2020). Development and evaluation of the knowledge about evolution 2.0 instrument (KAEVO 2.0). International Journal of Science Education, 42(15), 2601–2629. https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1822561

Kuschmierz, P., Meneganzin, A., Pinxten, R., Pievani, T., Cvetkovi´c, D., Mavrikaki, E., Graf, D., & Beniermann, A. (2020). Towards common ground in measuring acceptance of evolution and knowledge about evolution across Europe: A systematic review of the state of research. Evolution: Education and Outreach, 13(1), 1–24. https://doi.org/10.1186/s12052-020-00132-w

Maňasová, L. (2019). Výuka problematiky mladého paleolitu, mezolitu a neolitu na středních školách [Bakalářská práce, Ostravská univerzita]. https://theses.cz/id/u6f2fq/

Mead, L. S., Kohn, C., Warwick, A., & Swartz, K. (2019). Applying measurement standards to evolution education assessment instruments. Evolution: Education and Outreach, 12(1), 1–14. https://doi.org/doi.org/10.1186/s12052-019-0097-y

Müllerová, L. (2012a). Pojem evoluce a jeho vnímání u žáků základních a středních škol [Diplomová práce, Univerzita Karlova]. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/43958

Müllerová, L. (2012b). Pojem evoluce a jeho vnímání žáky základních a středních škol. Scientia in educatione, 3(2), 33–64. https://doi.org/10.14712/18047106.36

Müllerová, L. (2015). Evoluce organismů jako téma rozvíjející diskuzi žáků základních a středních škol. In Studentská vědecká konference. Dostupné z https://konference.osu.cz/svk/sbornik2015/pdf/budoucnost/didaktika/Mullerova.pdf

Nehm, R.H., Ha, M., Großschedl, J., Harms, U., & Roshayanti, F. (2013). American, German, Korean, and Indonesian pre-service teachers’ evolutionary acceptance, knowledge, and reasoning patterns. In The Proceedings of the National Association for Research in Science Teaching (NARST) conference. Rio Grande, Puerto Rico.

Pinxten, R., Vandervieren, E., & Janssenswillen, P. (2020). Does integrating natural selection throughout upper secondary biology education result in a better understanding? A cross-national comparison between Flanders, Belgium and the Netherlands. International Journal of Science Education, 42(10), 1609–1634. https://doi.org/10.1080/09500 693.2020.1773005.

Solařová, G. (2010). Současné pohledy na Darwinovu teorii a teorii kreace v rámci výuky přírodovědy [diplomová práce, Ostravská univerzita]. https://theses.cz/id/p5xgky/

Šorgo, A., Usak, M., Aydogdu, M., Keles, O., & Ambrozic-Dolinsek, J. (2011). Biology teaching in upper secondary schools: Comparative study between Slovenia and Turkey. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 3(3), 305–314.

Šorgo, A., Usak, M., Kubiatko, M., Fancovicova, J., Prokop, P., Puhek, M., Skoda, J., & Bahar, M. (2014). A cross-cultural study on freshmen’s knowledge of genetics, evolution, and the nature of science. Journal of Baltic Science Education, 13(1), 6–18. https://doi.org/10.33225/jbse/14.13.06

Stasinakis, P.K., & Athanasiou, K. (2016). Investigating Greek biology teachers’ attitudes towards evolution teaching with respect to their pedagogical content knowledge: suggestions for their professional development. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(6), 1605–1617. https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1249a

Tekkaya, C., Sungur, S., & Akyol, G. (2011). Turkish preservice science teachers’ understanding of natural selection: Some preliminary findings. Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES). 2011, 485–490.

Všetečka, J. (2012). Opodstatněnost evoluční teorie jako primární teorie v rámci vzdělávání české populace [Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci]. https://theses.cz/id/48zdwt/

Zahradníková, M. (2019). Znalosti žáků ZŠ z oblasti evoluční biologie – Tvorba didaktického testu [Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích]. https://theses.cz/id/8s9zmy/