Hodnocení a uplatnění problematiky chemie léčiv ve výuce na gymnáziích
PDF

Jak citovat

Štefková, I., Šmejkal, P., & Kekule, M. (2020). Hodnocení a uplatnění problematiky chemie léčiv ve výuce na gymnáziích. Scientia in Educatione, 5(1), 60-73. https://doi.org/10.14712/18047106.95

Abstrakt

Tento článek se věnuje problematice výuky chemie léčiv na střední škole. Diskutuje výsledky šetření, které proběhlo v letech 2011/2013. Do šetření se tehdy zapojilo celkem 25 gymnázií z celé České republiky. Výsledný vzorek čítal 417 žáků (z toho 230 dívek a 187 chlapců) a 29 učitelů chemie. Na začátku celého šetření byly učitelům na základě jejich zájmu zaslány výukové materiály k danému tématu. Po jejich otestování byly získány dotazníky, které se staly základem pro celkové vyhodnocení. Cílem bylo zjistit přístup respondentů k danému tématu a využitelnost připravených výukových materiálů ve výuce. Z výsledků šetření vyplynulo, že dané téma vnímají žáci i jejich učitelé jako přínosné a patřící do oblasti chemie. Připravené výukové materiály považuje většina žáků a učitelů za vyhovující, a tudíž za použitelné ke vzdělávání žáků na střední škole.
https://doi.org/10.14712/18047106.95
PDF

Reference

Budíková, M., Králová, M. & Maroš, B. (2010). Průvodce základními statistickými metodami. Praha: Grada Publishing.

Dopita, M., Grecmanová, H. & Chráska, M. (2008). Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Olomouc: UPOL.

Gavora, P. (2001). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Hendl, J. (2006). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.

Höfer, G. & Svoboda, E. (2005). Některé výsledky celostátního výzkumu: Vztah žáků ZŠ a SŠ k výuce obecně a zvláště pak k výuce fyziky. In K. Rauner (Ed.), Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2 (52–70). Plzeň: ZČU Plzeň.

Klečková, M., Fadrná, V. & Topičová, P. (2005). Využití chemických experimentů při integraci přírodovědných poznatků. In M. Bílek (Ed.), Aktuální otázky výuky chemie XV (465–470). Hradec Králové: Gaudeamus.

Kubiatko, M., Švandová, K., Šibor, J. & Škoda, J. (2012). Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol. Pedagogická orientace, 22(1), 82–96.

Rámcové vzdělávací programy. Národní ústav odborného vzdělávání. [online]. 2007 [cit. 2013–02–22]. Dostupné z http://nuv.cz/file/159.

Rusek, M. (2013a). Vliv výuky na postoje žáků SOŠ k chemii. Scientia in Educatione, 4(1), 33–47.

Rusek, M. (2013b). Výzkum postojů žáků středních škol k výuce chemie na základní škole. [Dizertační práce.] Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Škoda, J. (2001). Trendy oblíbenosti chemie během studia na víceletých gymnáziích. In M. Bílek (Ed.), Aktuální otázky výuky chemie X (236–240). Hradec Králové: Gaudeamus.

Škoda, J. (2003). Motivace žáků v chemii (Od chemofobie k respektování chemizace). [Dizertační práce.] Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Švandová, K. & Kubiatko, M. (2012) Faktory ovlivňující postoje studentů gymnázií k vyučovanému předmětu chemie. Scientia in educatione, 3(2), 65–78.

Štefková, I. & Šmejkal, P. (2013). Výukové materiály k chemii léčiv pro SŠ. In J. Kmeťová, M. Skoršepa & I. Juráčková (Eds.), Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III (107–112). Donovaly: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied.

Veselský, M. & Hausnerová, R. (2010). Motivácia žiakov učiť sa prírodopis – biológiu na zakladnej škole. Technológia vzdelávánia, 18(8), 11–15.

Veselský, M. & Hrubišková, H. (2009). Zájem žáků o učební předmět chemie. Pedagogická orientace, 19(3), 45–64.