Efekt zařazení chemie do kurikula středních odborných škol nechemického zaměření
PDF

Jak citovat

Rusek, M. (2014). Efekt zařazení chemie do kurikula středních odborných škol nechemického zaměření. Scientia in Educatione, 5(2), 13-29. https://doi.org/10.14712/18047106.113

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na efekt, který má zařazení chemie do rámcových vzdělávacích programů pro obory vzdělání středního odborného vzdělávání. Tento efekt je zjišťován jako rozdíl mezi postoji žáků k chemii po ukončení základní školní docházky a po ukončení středoškolské výuky chemie, tedy v prvním ročníku střední odborné školy nechemického zaměření. Zjištěné výsledky jsou propojeny s výsledky dříve provedených výzkumů v této oblasti. Z koncepčního hlediska je nutné podniknout potřebné kroky směrem ke zvýšení kvality výuky chemie na těchto školách, jelikož právě na nich studuje většina žáků středních škol tvořící následně všeobecné mínění společnosti.

https://doi.org/10.14712/18047106.113
PDF

Reference

Beneš, P., et al. (in press). Tradice a současný stav pomůckového zabezpečení edukačního chemického experimentu v České republice. Chemické listy.

Bílek, M. (2008). Zájem žáků o přírodní vědy jako předmět výzkumných studií a problémy aplikace jejich výsledků v pedagogické praxi. Acta Didactica(2).

Bílek, M., & Řádková, O. (2006). Přírodní vědy ve škole – analýza zájmu patnáctiletých žáků ZŠ a gymnázií v České republice. Paper presented at Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, Plzeň (pp. 29). ZČU.

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Hassan, G. (2008). Attitudes Toward Science among Australian Tertiary and Secondary School Students. Research in Science & Technological Education, 26(2), 129-147.

Höffer, G., & Svoboda, E. (2005). Některé výsledky celostátního výzkumu: Vztah žáků ZŠ a SŠ k výuce obecně a zvláště pak k výuce fyziky. In K. Krauner (Ed.), Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2, (pp. 52-70). Plzeň: Západočeská univerzita.

Hrabal, V., et al. (1984). Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN.

Kekule, M., & Žák, V. (2010). Selected Attitudes of Students to Physics at School in the Czech Republic Scientia in educatione, 1(1), 51-71.

Kubiatko, M., et al. (2012). Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol. Pedagogická orientace, 22(1), 82-96.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

OECD. (2012). PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: OECD Publishing.

Osborne, J., et al. (2003). Attitudes towards science: a review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079.

Prokop, P., et al. (2007). Slovakian students' knowledge of and attitudes toward biotechnology. International Journal of Science Education, 29(7), 895-907.

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař. (2007). (pp. 79). Retrieved from http://zpd.nuov.cz/RVP/H/RVP%202352H01%20Nastrojar.pdf

Rusek, M. (2010). Současný stav výuky chemie na SOŠ – 2. díl. Metodický portál RVP.cz. http://clanky.rvp.cz/clanek/s/O/6955/SOUCASNY-STAV-VYUKY-CHEMIE-V-SOS-%E2%80%93-2-DIL.html

Rusek, M. (2011). Chemie pro žáky SOŠ nechemického zaměření. Paper presented at Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigma - ideje realizace, Praha (pp. 7). Brno: Tribun.

Rusek, M. (2011b). Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách. Scientia in educatione, 2(2), 23-37.

Rusek, M. (2013a). Vliv výuky na postoje žáků SOŠ k chemii. Scientia in educatione, 4(1), 33-47.

Rusek, M. (2013b). Výzkum postojů žáků středních škol k výuce chemie na základní škole. (Ph.D. Disertační práce), Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha.

Rusek, M., et al. (2010). K přírodovědnému vzdělávání na SOŠ. Biologie-chemie-zeměpis, 1, 19-26.

Rusek, M., & Köhlerová, V. (2012). Výuka chemie na SOŠ s ohledem na zaměření jednotlivých oborů. Paper presented at Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied, Smolenice (pp. 312-316). Trnava: TU v Trnavě, PdF.

Rusek, M., & Pumpr, V. (2009). Výuka chemie na SOŠ nechemického směru. Paper presented at Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX., Hradec Králové (pp. 200-206). Hradec Králové: Gaudeamus.

Rusek, M., et al. (2010). K přírodovědnému vzdělávání na SOŠ. Biologie-chemie-zeměpis, 1, 19-26.

Salta, K., & Tzougraki, C. (2004). Attitudes toward chemistry among 11th grade students in high schools in Greece. Science Education, 88(4), 535-547.

Škoda, J. (2001). Trendy oblíbenosti chemie během studia na víceletých gymnaziích. Paper presented at Aktuální otázky výuky chemie X, Hradec Králové (pp. 235-240). Hradec Králové: Gaudeamus.

Škoda, J. (2003). Od chemofobie k respektování chemizace. (Ph.D. Disertační práce), Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha.

Švandová, K., & Kubiatko, M. (2012). Faktory ovlivňující postoje studentů gymnázií k vyučovacímu předmětu chemie. Scientia in educatione, 3(2), 65-78.

Veselský, M. (1997). Postoje a pripomienky žiakov 1. ročníkov gymnázia, stredných odborných škôl a učilíšť k obsahu učebného predmetu chémia na základnej škole. Biológia, ekológia, chémia, 2(2), 24-25.

Veselský, M., & Hrubišková, H. (2009). Zájem žáků o učební předmět chemie. Pedagogická orientace(3), 45-64.

Vojtěch, J., & Paterová, P. (2014). Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii (pp. 48). Retrieved from http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/VYVOJ2013_pro_www.pdf

Žák, V. (2008). Zjišťování parametru kvality výuky fyziky. Pedagogika, 1, 61-72.