Vliv výuky na postoje žáků SOŠ k chemii
PDF

Jak citovat

Rusek, M. (2020). Vliv výuky na postoje žáků SOŠ k chemii. Scientia in Educatione, 4(1), 33-47. https://doi.org/10.14712/18047106.43

Abstrakt

Výzkumné šetření je zaměřeno na postoje žáků středních odborných škol (SOŠ) nechemického zaměření k chemii. Cílem je zjistit a porovnat postoje žáků na začátku a na konci školního roku, tedy po příchodu na střední školu a po skončení výuky chemie. Zadaný dotazník obsahoval tři otázky s otevřenou odpovědí a jednu otázku se škálou 1–5. Z výsledků je možné vyvozovat zpřesnění představ žáků o chemii posun v jejich vnímání užitečnosti chemie pro život. Přesto žáci hodnotí chemii známkou 3. V závěru příspěvku jsou uvedeny možnosti dalších kroků nutných pro optimalizaci výuky chemie ve specifickém prostředí SOŠ nechemického zaměření.
https://doi.org/10.14712/18047106.43
PDF

Reference

ALLPORT, G. W. Attitudes. In M. Fishbein (ed.) Readings in attitude theory and measurement. New York : John Wiley & sons, 1967, p. 3–13.

BÍLEK, M. Zájem žáků o přírodní vědy jako předmět výzkumných studií a problémy aplikace jejich výsledků v pedagogické praxi. Acta Didactica [online]. 2008, no. 2. Available from Internet: http://lide.uhk.cz/prf/ucitel/bilekma1/ukfdch/Acta Zajem.pdf

BÍLEK, M., ŘÁDKOVÁ, O. Přírodní vědy ve škole – analýza zájmu patnáctiletých žáků ZŠ a gymnázií v České republice. In KOCOURKOVÁ, M. Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, Plzeň, 2006, ZČU, p. 29.

BLAŽEK, J., FABINI, J. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření. Praha : SPN, 1999.

BOAKERTSOVÁ, M. Efektivní vyučování. In Efektivní učení ve škole. Praha : Portál, 2005, p. 55–75.

CÍDLOVÁ, H., LOVICHOVÁ, A., HÁJKOVÁ, K., BAYEROVÁ, A. Chemistry education at primary and secondary grammar schools in the Czech Republic: Target skills from the point of view of pupils and graduates. In PAWEL CIES´LA, E. Z.˙ZYLEWSKA, A. (ed.) Chemistry Education in the Light of the Research. Kraków : Pedagoggical University of Kraków, 2012, p. 45–49.

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001.

ČÍŽKOVÁ, V., ČTRNÁCOVÁ, H. Přírodovědná gramotnost – realita nebo vize? In Proceedings of the Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov, Bratislava, 2007, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, p. 19–22.

DYTRTOVÁ, R., SANDANUSOVÁ, A. Některé aspekty studia na středních odborných školách. In Proceedings of the Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigma – ideje – realizace, Praha, 2011, Tribun, Praha.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000.

Harmonogram. MŠMT: Školská reforma [online]. 2006 [cited 05–01–2013]. Available from World Wide Web: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/harmonogram

HASSAN, G. Attitudes Toward Science among Australian Tertiary and Secondary School Students. Research in Science & Technological Education, 2008, 26(2), 129–147.

HELD, Ľ. Vzdelávanie podporujúce vedu, výskum a inovácie (Stav prírodovedného vzdelávania v trnavskom regióne ako predpoklad uplatnenia prírodných vied v spoločenskej a výrobnej praxi). In Proceedings of the Acta Facultatis Universitatis Tyrnaviensis, Trnava, 2007, PdF TU, p. 16–35.

HÖFFER, G., SVOBODA, E. Některé výsledky celostátního výzkumu: Vztah žáků ZŠ a SŠ k výuce obecně a zvláště pak k výuce fyziky. In Proceedings of the Některé výsledky celostátního výzkumu: Vztah žáků ZŠ a SŠ k výuce obecně a zvláště pak k výuce fyziky, Srní, 2005, Západočeská univerzita, Plzeň, p. 52–70.

HRABAL, V., MAN, F., PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha : SPN, 1984.

JANOUŠKOVÁ, S., PUMPR, V., MARŠÁK, J. Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života. Metodický portál RVP.cz [online]. 2010. Available from Internet: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4624/MOTIVACE-ZAKU-VE-VYUCECHEMIE-SOS-POMOCI-ULOH-Z-BEZNEHO-ZIVOTA.html

KEKULE, M., ŽÁK, V. Selected Attitudes of Students to Physics at School in the Czech Republic Scientia in educatione, 2010, 1(1), 51–71.

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha : Akademia, 1998. 333 p.

PROKOP, P., TUNCER, G., CHUDÁ, J. Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2007, 3(4), 287–295.

PUMPR, V., ADAMEC, M., BENEŠ, P., SCHEUEROVÁ, V. Základy přírodovědného vzdělávání: chemie. Praha : Fortuna, 2008. 48 p.

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie [online]. [Praha] : NÚOV, 2007. Available from World Wide Web: http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%206341M02%20Obchodni%20akademie.pdf

Rámcové vzdělávací programy. Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) [online]. 2008 [cited 06–04–2010]. Available from World Wide Web: http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaciprogramy

RUSEK, M. Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách. Scientia in educatione, 2011, 2(2), 23–37.

RUSEK, M., HAVLOVÁ, M., PUMPR, V. K přírodovědnému vzdělávání na SOŠ. Biologie–chemie–zeměpis, 2010, 1, 19–26.

RUSEK, M., KÖHLEROVÁ, V. Výuka chemie na SOŠ s ohledem na zaměření jednotlivých oborů. In Proceedings of the Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied, Smolenice, 2012, TU v Trnavě, PdF, Trnava, p. 312–316.

RUSEK, M., PUMPR, V. Výuka chemie na SOŠ nechemického směru. In Proceedings of the Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX., Hradec Králové, 2009, Gaudeamus, p. 200–206.

SALTA, K., TZOUGRAKI, C. Attitudes toward chemistry among 11th grade students in high schools in Greece. Science Education, Jul 2004, 88(4), 535–547.

SCHREINER, C., SJØBERG, S. How do learnears in different cultures relate to science and technology? Results and perspectives from the projects ROSE (the relevance of science education). Asia-Pacific forum on science learning and teaching, 2005, 6(2), 25–89.

SJØBERG, S. Science for the Children? Report from the Science and Scientist – project [online]. [Oslo]: Dept. of Teacher Education and School Development, University of Oslo, 2002.

ŠKODA, J. Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Ústí nad Labem : UJEP, 2005.

ŠKODA, J. Trendy oblíbenosti chemie během studia na víceletých gymnaziích. In Proceedings of the Aktuální otázky výuky chemie X, Hradec Králové, 2001, Gaudeamus, Hradec Králové, p. 235–240.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 2009, 19(3), p. 24–44.

ŠVANDOVÁ, K., KUBIATKO, M. Faktory ovlivňující postoje studentů gymnázií k vyučovacímu předmětu chemie. Scientia in Educatione, 2012, 3(2), p. 65–78.

VACÍK, J. Přehled středoškolské chemie. Praha : SPN, 1999.

VESELSKÝ, M., HRUBIŠKOVÁ, H. Zájem žáků o učební předmět chemie. Pedagogická orientace, 2009, (3), 45–64.

VOJTĚCH, J., CHAMOUTOVÁ, D. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii [online].

[Praha] : NÚOV, 2011. Available from World Wide Web: http://www.nuov.cz/uploads/Vzdelavani a TP/VYVOJ2010 pro www2.pdf

ZÁKOSTELNÁ, B., ŠULCOVÁ, R. Rámcové vzdělávací programy v přírodovědné oblasti pro gymnaziální a střední odborné vzdělání v České republice. Chemické rozhĺady, 2010, 11(5), 279–286.