Analýza disertačních prací z didaktiky chemie obhájených v České republice v letech 2003-2014
PDF

Jak citovat

Rusek, M. (2016). Analýza disertačních prací z didaktiky chemie obhájených v České republice v letech 2003-2014. Scientia in Educatione, 6(2), 16-34. https://doi.org/10.14712/18047106.233

Abstrakt

Analýza disertačních prací z didaktiky chemie obhájených mezi lety 2003–2014 byla provedena v rámci iniciativy zaměřené na zvyšování úrovně doktorského studia v oborových didaktikách. Jedná se o snahu posílení pozice oborových didaktik přírodovědných předmětů v České republice. Prvním z kroků je analýza disertačních prací z didaktik přírodovědných oborů. Dalším plánovaným krokem je zřízení portálu pro snazší sdílení disertačních prací i jiných textů za účelem lepší návaznosti prací i spolupráce doktorandů. V daném časovém rozmezí bylo u nás obhájeno 39 disertačních prací z didaktiky chemie. Ty byly analyzovány s ohledem na tematické zaměření práce, stupeň škol, využité metody sběru dat a publikační činnost autorů disertačních prací. Počet obhájených disertací postupně vzrůstá. Práce jsou převážně zaměřeny na výuku chemie na gymnáziu, mezi nejčastěji se objevujícími tématy je edukační experiment, v poslední době i informační a komunikační technologie ve výuce. V závěru je text apelem na usnadnění sdílení disertačních prací a další podporu doktorského studia. Spolu se závěry akreditační komise uváděnými v textu může přispět ke zvyšování kvality doktorského studia.
https://doi.org/10.14712/18047106.233
PDF

Reference

Beneš, P., Rusek, M. & Kudrna, T. (2015). Tradice a současný stav pomůckového zabezpečení edukačního chemického experimentu v České republice. Chemické Listy, 109(2), 159–162.

Bílek, M. (2001). Komparační analýza vědecko-výzkumné činnosti v didaktice chemie na příkladu tematického zaměření disertačních prací v ČR a Německu. In H. Lukášová & P. Květoň (Ed.), Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum (52–56). Ostrava: Ostravská univerzita.

Bílek, M. (2003). Didaktika chemie: výzkum a vysokoškolská výuka. Hradec Králové: M&V.

Bílek, M. & Řádková, O. (2006). Přírodní vědy ve škole – analýza zájmu patnáctiletých žáků ZŠ a gymnázií v České republice. In M. Kocourková (Ed.), Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu (29). Plzeň: ZČU.

Bílek, M. (2013). Doktorské studium v didaktice chemie po 20 letech opět v Hradci Králové. Scientia in educatione, 4(1), 91–94.

Birrell, B., Edvards, D. et al. (2005). The Myth of Too Many University Students. People & Place, 13(1), 63–70.

Čtrnáctová, H. (2008). Doktorské studium: Vzdělávání v chemii v České republice – vývoj a současnost. In 4. Mezinárodní seminář doktorského studia: Smerovanie výskumu v dizertačných prácach z didaktiky chémie a biológie, Bratislava (8–13). Praha: PřF UK.

Čtrnáctová, H. (2013). Doktorské studium: Vzdělávání v chemii a jeho realizace v České republice. In 8. Mezinárodní seminář doktorského studia: Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácích z didaktiky chémie, Bratislava (8–13). Praha: PřF UK.

Čtrnáctová, H. & Bílek, M. (2015). Didaktika chemie. In I. Stuchlíková & T. Janík (Eds.), Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (189–224). Brno: Masarykova univerzita.

Čtrnáctová, H. & Klečková, M. (2011). Doktorské studium v oblasti didaktiky chemie – vývoj a současnost. Scientia in educatione, 1(1), 119–124.

Didaktika chemie (PřF UHK). (2015). Dostupné z https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Studium/Doktorska-studia/Didaktika-chemie

Didaktika chemie (PřF UPOL). (2015). Dostupné z http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium-phd/studijniobory/

didaktika-chemie/

Didaktika chemie (UK PřF). (2015). Dostupné z https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-phd/navody-ainformace/

programy/didaktika-chemie

Dvořáková, V. & Smrčka, J. (2013). Hodnocení doktorských programů – souhrnná zjištění. Pedagogika, 63(3), 393–404.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Hassan, G. (2008). Attitudes Toward Science among Australian Tertiary and Secondary School Students. Research in Science & Technological Education, 26(2), 129–147.

Hendl, J. (2009). Kvalitativní pedagogický výzkum. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (819–823). Praha: Portál.

Höffer, G. & Svoboda, E. (2005). Některé výsledky celostátního výzkumu: Vztah žáků ZŠ a SŠ k výuce obecně a zvláště pak k výuce fyziky. In K. Rauner (Ed.), Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2 (52–70). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.

Kubiatko, M., Švandová, K., Šibor, J. & Škoda, J. (2012). Vnímání chemie žáky druhého stupně základních škol. Pedagogická orientace, 22(1), 82–96.

Mareš, J. (2013). Neviditelná skupina aneb Co s postdoktorandy? Pedagogická orientace, 23(1), 5–26.

Martin, M. O. & Mullis, I. V. S. (Eds.). (2013). TIMSS and PIRLS 2011: Relationships Among Reading, Mathematics, and Science Achievement at the Fourth Grade – Implications for Early Learning. Boston: Boston College and IEA. Dostupné z http://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/downloads/TP11 Relationship Report.pdf

Nentwig, P., Frey, K., Klopfer, L. & Layton, D. (1983). Doktorgrade in

Niturwissenschaftdidaktik: Voraussetzungen und Forschungbereiche für Dissertationen. Kiel: IPN.

Pavlasová, L. (2015). Disertační práce se zaměřením na didaktiku biologie, geologie a ekologie v České republice v letech 2004–2013. Scientia in educatione, 6(2), 4–15.

OECD (2014). PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do – Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I, Revised edition, February 2014), PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264208780-en

Prokop, P., Leskova, A. et al. (2007). Slovakian students’ knowledge of and attitudes toward biotechnology. International Journal of Science Education, 29(7), 895–907.

Rusek, M. (2013). Výzkum postojů žáků středních škol k výuce chemie na základní škole. [Disertační práce]. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha.

Rusek, M. (2014). Efekt zařazení chemie do kurikula středních odborných škol nechemického zaměření. Scientia in educatione, 5(2), 13–29.

Sjøberg, S. (2002). Science for the Children? Report from the Science and Scientist – project. Oslo: Dept. of Teacher Education and School Development, University of Oslo.

Stuchlíková, I. & Janík, T. (2011). Oborové didaktiky: bilance a perspektivy

[Monotematické číslo]. Pedagogická orientace, 21(2).

Stuchlíková, I., Janík, T. et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova Univerzita.

Sumfleth, E. & Niedderer, H. (1992). Promotionen und Habilitationen in Chemie- und Physikdidaktik seit 1980 – Eine Umfrage der GDCh im Frühjahr 1991. Zur Didaktik der Chemie und Physik (35–38). Alsbach/Bergstrasse: Leuchturm-Verlag.

Škoda, J. (2005). Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP.

Veselský, M. & Hrubišková, H. (2009). Zájem žáků o učební předmět chemie. Pedagogická orientace, 19(3), 45–64.

Vojtěch, J. & Paterová, P. (2014). Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání. Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani a TP/VYVOJ2013 pro www.pdf

Žák, V. (2015). Disertační práce z didaktiky fyziky obhájené v České republice v letech 2004 až 2013 – přehled a analýza. Scientia in educatione, 6(2), 35–50.