Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách
PDF

Jak citovat

Rusek, M. (2020). Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách. Scientia in Educatione, 2(2), 23-37. https://doi.org/10.14712/18047106.21

Abstrakt

Tento článek je příspěvkem k procesu mapování edukační reality výuky chemie na středních odborných školách nechemického zaměření. Jeho hlavním cílem bylo zjistit postoje žáků středních odborných škol k chemii jako vědě a školnímu předmětu. V rámci zkoumání postojů žáků byla sledována i orientace žáků v náplni učiva chemie a jejich názor na užitečnost oboru pro jejich život. Výsledky orientačního průzkumu jsou dány do souvislosti s dosavadními poznatky o edukační realitě na těchto typech škol a slouží jako důležitá informační základna pro další výzkum.
https://doi.org/10.14712/18047106.21
PDF

Reference

BÍLEK, M., ČTRNÁCTOVÁ, H., ULRICHOVÁ, M. Projekt ROSE v České republice. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, Suplementum 1, 2005, 9, s. 283–286.

BLAŽEK, J., FABINI, J. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření. Praha : SPN, 1999.

BOAKERTS, M. Efektivní učení ve škole. 1. vyd. Dominik Dvořák (ed.). Praha : Portál, 2005, s. 55–75.

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 655 s.

DYTRTOVÁ, R. Některé aspekty studia na středních odborných školách. Referát přednesený na konferenci Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Praha, únor 2011.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000.

HRABAL, V. ml., MAN, F., PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. 1. vyd. Praha : SPN, 1984. 254 s.

JANOUŠKOVÁ, S., PUMPR, V., MARŠÁK, J. Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života. Metodický portál: Články [on-line]. 23. 12. 2010, [cit. 2011–07–31]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4624/MOTIVACE-ZAKU-VE-VYUCE-CHEMIE-SOS-POMOCI-ULOH-Z-BEZNEHOZIVOTA.html

JANOUŠKOVÁ, S., PUMPR, V., MARŠÁK, J. Úvod do studia chemie. Metodický portál RVP [on-line]. 2010. [cit. 2011–03–17]. Dostupný z WWW:

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4637/clanek/s/O/4625/UVOD-DO-STUDIA-CHEMIE.html

PALEČKOVÁ, J. a kol. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006> Poradí si žáci s přírodními vědami? Praha : ÚIV, 2007. 25 s. Dostupný z WWW: http://www.uiv.cz/soubor/3269

PROKOP, P., TUNCER, G., CHUDÁ, J. Slovakian students’ attitudes toward biology. In Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 2007, 3, s. 287–295. Dostupný z WWW: http://www.zoo.sav.sk/prokop/articles/Prokop etal.Attitudes%20EJMSTE.pdf

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha : Portál, 2001.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) (RVP ZV). Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2007. 126 s. Dostupný z WWW: http://tinyurl.com/ylx2f9n

RUSEK, M. Chemie pro žáky SOŠ nechemického zaměření. Referát přednesený na konferenci Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Praha, únor 2011.

RUSEK, M. Současný stav výuky chemie na SOŠ – 2. díl. Metodický portál RVP [on-line]. 2010a [cit. 2009–02–11]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/s/O/6955/SOUCASNY-STAV-VYUKY-CHEMIE-V-SOS-%E2%80%93-2-DIL.html/

RUSEK, M., PUMPR, V. Výuka chemie na SOŠ nechemického směru. In BÍLEK, M. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 200–206.

RUSEK, M., BENEŠ, P., ADAMEC, M. Specifika vzdělávání v chemii na SOŠ nechemického zaměření. In BAJTOŠ, J. Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. Košice : Equilibria, 2010b, s. 373–377.

RUSEK, M., HAVLOVÁ, M., PUMPR, V. K přírodovědnému vzdělávání na SOŠ. Biologie-chemie-zeměpis. 1/2010, s. 19–26.

SALTA, K., TZOUGRAKI, CH. Attitudes Toward Chemistry Among 11th Grade Students on HighSchools in Greece. Science Education. 2004, 88, 4, s. 535–547.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Lesk a bída školního chemického experimentu. In BÍLEK, M. (ed.) Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics XIX. 1. část: Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 238–245.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007.

VACÍK, J., et al. Přehled středoškolské chemie. 4. vyd. Praha : SPN, 1999. 365 s.

VLČKOVÁ, J. Postoje studentů k biologickému vzdělávání na SŠ. Ostrava : 2011, 86 s. Diplomová práce. OU v Ostravě, PřF.

VOJTĚCH, J., CHAMOUTOVÁ, D. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2009/2010. [s.l.]: NÚOV, 2010. 47 s. Dostupný z WWW: http://www.nuov.cz/uploads/Vzdelavani a TP/VYVOJ09 pro www.pdf

Výzkumný ústav pedagogický v Praze [on-line]. 2010 [cit. 2011–03–11]. Rámcové vzdělávací programy. Dostupné z WWW: http://www.vuppraha.cz/ramcove-vzdelavaci-programy