Disertační práce z didaktiky fyziky obhájené v České republice v letech 2004 až 2013 – přehled a analýza
PDF

Jak citovat

Žák, V. (2015). Disertační práce z didaktiky fyziky obhájené v České republice v letech 2004 až 2013 – přehled a analýza. Scientia in Educatione, 6(2), 35-50. https://doi.org/10.14712/18047106.235

Abstrakt

Cílem této studie je analyzovat disertační práce z didaktiky fyziky obhájené v posledních letech v České republice. Strategickým cílem je reflektovat vývoj a stav didaktiky fyziky, a přispět tak k jejímu rozvoji (a také k rozvoji dalších oborových didaktik). K výzkumu byl použit kvalitativní přístup, metodou sběru dat byla analýza jednotlivých disertačních prací. Analyzovány byly práce obhájené v letech 2004 až 2013 na některé z českých vysokých škol. Kromě základního přehledu, jako je zejména počet prací obhájených v jednotlivých letech, se studie soustřeďuje na analýzu metod sběru dat použitých v disertačních výzkumech, stupeň školy (vzdělávání), jehož problematiku práce řeší, fyzikální obsah a zaměření práce z hlediska vzdělávání. Ukazuje se, že počet obhájených prací se v posledních letech obecně zvyšuje. Nejčastěji používanými metodami sběru dat jsou dotazník a didaktický test. Práce se nejvíce zaměřují na střední školy (z nich nejčastěji na gymnázia) a zabývají se různými fyzikálními oblastmi. Jsou často zaměřeny na začlenění určitého fyzikálního nebo interdisciplinárního tématu do kurikula (např. biofyziky), na hodnocení a informační technologie.
https://doi.org/10.14712/18047106.235
PDF

Reference

Dvořák, L., Kekule, M. & Žák, V. (2012). Výzkum v oblasti fyzikálního vzdělávání – co, proč a jak. Československý časopis pro fyziku, 62(5–6), 325–330.

Dvořák, L., Kekule, M. & Žák, V. (2015). Didaktika fyziky včera, dnes a zítra. In I. Stuchlíková & T. Janík (Eds.), Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (123–157). Brno: Masarykova univerzita.

Dvořáková, V. & Smrčka, J. (2013). Hodnocení kvality doktorských studijních programů na vysokých školách v ČR. Pedagogika, 63(3), 393–403.

Fenclová, J. (1982). Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Hendl, J. (2009). Kvalitativní pedagogický výzkum. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (819–823). Praha: Portál.

Chráska, M. (2009). Kvantitativní pedagogický výzkum. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (813–818). Praha: Portál.

Janík, T. & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), 5–32.

Kekule, M. (2014). Obsahová analýza klíčových témat výzkumu v přírodovědném vzdělávání. Scientia in educatione, 5(2), 40–57.

Lee, M., Wu, Y. & Tsai, C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1 999–2 020.

Mareš, J. (2013). Neviditelná skupina aneb Co s postdoktorandy? Pedagogická orientace, 23(1), 5–26.

Nezvalová, D. (2011). Didaktika fyziky v České republice: trendy, výzvy a perspektivy. Pedagogická orientace, 21(2), 171–192.

Pavlasová, L. (2015). Disertační práce se zaměřením na didaktiku biologie v České republice v letech 2004–2013. Scientia in educatione, 6(2), 4-15.

Průcha, J. (2009). Pedagogický výzkum v ČR. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (803–808). Praha: Portál.

Rusek, M. (2015). Analýza disertačních prací z didaktiky chemie obhájených v letech 2003–2014. Scientia in educatione, 6(2), 16–34.

RVP G. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

RVP ZV. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) (2013). Praha: MŠMT.

Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2014/15. (2015). Praha: MŠMT.

Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statistickarocenka-skolstvi-vykonove-ukazatele-2014-15

Stuchlíková, I. & Janík, T. (Eds.). (2011). Oborové didaktiky: bilance a perspektivy [Monotematické číslo]. Pedagogická orientace, 21(2).

Stuchlíková, I. & Janík, T. (Eds.). (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

Svoboda, E. (2005). Vědecká základna didaktiky fyziky. In D. Nezvalová (Ed.), Sborník z konference: Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice (20–26). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Švaříček, R. (2014). Triangulace. In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (202–206). Praha: Portál.

Tsai, C.-C. & Wen, L. M. C. (2005). Research and trends in science education from 1998 to 2002: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 27, 3–14.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů z oblasti oborových didaktik přírodních věd (2010). Dostupné z http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/231 hodnoceni dsp didaktiky 2010.pdf

Žák, V. (2014). Historický vývoj pojetí didaktiky fyziky v České republice. Pedagogická orientace, 24(2), 222–243.