Příběhy spřádané životem

Několik poznámek o narativním konstruktivismu a porozumění metaforou v diskusi mezi historickými vědami a evoluční (biosémiotickou) biologií

Autoři

  • Jan Horský

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.2754

Klíčová slova:

narativní teorie dějin, biologická a kulturní evoluce, biosémiotika, teorie znaku

Abstrakt

V biosémiotice se dnes uvažuje o sémiozi a narativitě života (life) jako o jednom z jeho definičních znaků (Markoš). Narativní historické interpretace a metaforické reprezentace v nich (Ankersmit) nemají nijaké přesné ontické protějšky. Avšak jak Ricoeurovo pojetí vyprávění a metafor, tak i jejich pojetí Markošovo by mělo historikům a teoretikům dějepisectví bránit, aby z toho ihned vyvozovali, že historické interpretace takové ontické protějšky nemají žádné. V rámci historických věd lze říci, že "kulturní objekty" historiků, i když je budeme považovat za produkty studované kultury, jsou mnohem těkavější (sémioze je mnohoznačnější) než "objekty" biologů, rozumíme-li jimi výsledky sémiotických procesů samotného života."Polem", v němž se vyjevuje smysl (meaning) a význam (reference) narací živého je v biosémiotice morfologické pole tvarů. To je korelátem humanitněvědního "pole" či "prostoru" ducha (něm. Geist) či transcendentního vědomí (něm. Bewusstsein). Tato korelace může být pro teorii historie zajímavá z hlediska tezí o kulturním konstruktivismu.

Biografie autora

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na FHS UK a FFUK

Stahování

Publikováno

2016-12-01

Jak citovat

Horský, Jan. 2016. „Příběhy spřádané životem: Několik poznámek O narativním Konstruktivismu a porozumění Metaforou V Diskusi Mezi historickými vědami a evoluční (biosémiotickou) Biologií". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):211–236. https://doi.org/10.14712/24645370.2754.

Číslo

Sekce

Studie a eseje