Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie
PDF

Klíčová slova

první stupeň ZŠ, přírodověda, vlastivěda, teacher made test, didaktický test primary education, primary science subject, teacher made test, achievement test

Jak citovat

Říčan, J., Škoda, J., Hermanová, V., & Lanková, B. (2022). Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in Educatione, 12(2), 18-31. https://doi.org/10.14712/18047106.1837

Abstrakt

Příspěvek se zaobírá komparací didaktických testů a tzv. „teacher made testů. Hlavním cílem této případové studie je explorace diskrepancí ve skórování žáků na základě toho, je-li test stejného učiva tvořen pedagožkou nebo badatelem. Z toho důvodu autoři zjišťují: (1) kvalitu teacher made testů a didaktických testů vytvořených badateli ve vztahu k zákonitostem tvorby didaktických testů a (2) existenci spojitosti mezi výsledky žáků v rámci jejich procentuálního skórování v teacher made testech a didaktických testech. Za účelem naplnění cílů bylo sestaveno badateli 5 didaktických testů z témat, která žáci probírali ve čtvrtém ročníku 1. stupně ZŠ v předmětech vlastivěda a přírodověda, a byly komparovány s 5 teacher made testy vyhotovených pedagožkou. Studie poukazuje na nedostatečné kvalitativní aspekty teacher made testů (reliabilita,
poměr subjektivně a objektivně skórovatelných úloh, poměr úloh vyžadujících nižší a vyšší kognitivní operace, způsob skórování). Přestože korelační analýza odhalila středně vysokou spojitost mezi procentuálním skóre žáků v teacher made testech
a didaktických testech, očekávali bychom spíše spojitost blížící se absolutní hodnotě. Výsledky jsou diskutovány ve vztahu k současnému paradigmatu tvorby didaktických testů, dále je poukázáno na limity studie a zároveň jsou naznačeny potenciální cesty dalšího empirického směřování.

https://doi.org/10.14712/18047106.1837
PDF

Reference

Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (2000). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, abridged edition. Pearson PLC.

Byčkovský, P. (1982). Základy měření výsledku výuky. Tvorba didaktického testu, ČVUT VÚIS.

Cizek, G. J. (2004). Achievement tests. Encyclopedia of Applied Psychology, 1, 41–42.

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, 52(4), 281–302. https://doi.org/10.1037/h0040957

Čapek, R. (2015). Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Grada.

Disman, M. (2005). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum.

Dutke, S., Barenberg, J., & Leopold, C. (2010). Learning from text: Knowing the test format enhanced metacognitive monitoring. Metacognition and Learning, 5(2), 195–206. https://doi.org/10.1007/s11409-010-9057-1

Fayol, M., Alamargot, D., & Berninger, V.W. (2012). Translation of thought to written text while composing: advancing theory, knowledge, research methods, tools, and applications. Psychology Press/Taylor & Francis Group.

Fitzpatrick, C., Côté-Lussier, C., & Blair, C. (2016). Dressed and groomed for success in elementary school: Student appearance and academic adjustment. Elementary school journal, 117(1), 30–45. https://doi.org/10.1086/687753

Flybvjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative inquiry, 12(2), 219–245. https://doi.org/10.1177/1077800405284363

Germ, M., & Harms, U. (2008). What do biology tests look like in German grammar schools? A descriptive study about task formats and teachers intentions for surveying different cognitive dimensions. In M. Hamman, M. Reiss, C. Boulter, & S. D. Tunnincliffe (Eds.), Biology in Context: Learning and Teaching for the twenty-first century (pp. 248–258). Institute of Education.

Haladyna, T.M., Downing, S. M., & Rodriguez, M. C. (2002). A review of multiple-choice item-writing guidelines for classroom assessment. Applied measurement in education, 15(3), 309–333. https://doi.org/10.1207/S15324818AME1503 5

Hališka, J. (1999). Jak testy sestavit a pracovat s nimi. Středisko služeb školám.

Hartell, E., & Strimel, G. J. (2019). What is it called and how does it work: examining content validity and item design of teacher-made tests. International Journal of Technology and Design Education, 29(4), 781–802. https://doi.org/10.1007/s10798-018-9463-2

Hawkes, H.E., Lindquist, E. F., & Mann, C.R. (1936). Construction and use of achievement examinations. Houghton Millin Company.

Hendl, J. (2012). Přehled statistických metod. Portál.

Hofer, S. I. (2015). Studying gender bias in physics grading: The role of teaching experience and country. International Journal of Science Education, 37, 2879–2905. https://doi.org/10.1080/09500693.2015.1114190

Holeček, V. (2014). Psychologie v učitelské praxi. Grada.

Chlup, O. (1931). O školu měšťanskou. Nové školy. Knihovny nových škol.

Chráska, M. (1999). Didaktické testy: příručka pro učitele a studenty učitelství. Paido.

Chráska, M. (2002). Didaktické testy ve školní praxi. Brno.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Grada.

Chráska, M (2016). Metody pedagogického výzkumu. Grada.

Janík, T., & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1, 5–32.

Jeřábek, O., & Bílek, M. (2010). Teorie a praxe tvorby didaktických testů [online] [cit. 10. 5. 2020]. UPOL. Dostupné z http://zvyp.upol.cz/publikace/bilek jerabek.pdf.

Johanson, R. (2003). Case study methodology. Acta Linguistica Hungarica – ACTA LINGUIST HUNG, 32, 22–24.

Johnson, R., & Penny, J. (2005). Split-Half Reliability. In K. Kempf-Leonard (Ed.), Encyclopedia of Social Measurement (pp. 649–654). Elsveir.

Junková, J. (2006). Didaktické testování [online] [cit. 17. 5. 2020]. Dostupné z https://is.muni.cz/el/1441/podzim2009/ZS1BK PDD/didakticke testovani.pdf.

Junková, J. (2009). Didaktické testování [online] [cit. 25. 9. 2020]. Dostupné z https://is.muni.cz/el/1441/podzim2009/ZS1BK PDD/didakticke testovani.pdf

Kalhous, Z., & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Portál.

Komenda, S., & Mazuchová, J. (1995). Tvorba a testování testu. UP.

Laufková, V., & Starý, K. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Portál.

Lazarová, B., & Pol, M. (2002). Multikulturalita a rovné příležitosti v české škole. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Linn, R. L. (2008). Measurement and assessment in teaching. Pearson Education India.

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113–142.

Marinova, V., Tsvetkov, D., & Hristov, L. (2005). On the reliability of didactic tests. Pedagogical Almanac, 13(1), 242–248.

Millman, J., & Greene, J. (1993). The specification and development of tests of achiievement and ability. In R. L. Lin (Ed.), The American Council on Education/Macmillan series on higher education. Educational measurement (pp. 335–366). Macmillan Publishing Co, Inc; American Council on Education.

Mpofu, B. (2011). Formative evaluation versus summative evaluation. Longman.

Popham, W. J. (2017). The ABCs of educational testing: demystifying the tools that shape our schools. Corwin.

Pulpán, Z. (1991). Základy sestavování a klasického vyhodnocování didaktických testů. Kotva.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2017). MŠMT. [on-line] [cit 5. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/41216/

Sedláčková, J. (1993). Diagnostické metody ve vyučování matematice. PřF UPOL.

Sekaran, U. (1992). Research methods for business: A skill building approach. 2nd ed. Wiley.

Schindler, R. (2006). Rukověť autora testových úloh. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Skutil, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Portál.

Smékal, V., Švec, V., & Zajac, J. (1973). Didaktické testy a jejich vyhodnocování. Středisko pro výzkum učebních metod a prostředků.

Suchoradský, O. (2008). Testy a jejich užití při hodnocení žáků. Metodický portál [on-line] [cit. 11. 3. 2020]. Dostupné z https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2666/TESTY-A-JEJICH-UZITI-PRI-HODNOCENI-ZAKU.html.

Šatánek, A., & Hubálovská, H. (1972). Příspěvek k hodnocení výkonů v testových zkouškách. Pedagogika, 2 185–189.

Škoda, J., & Doulík, P. (2007). Tvorba a hodnocení didaktických testů: cvičebnice pro studenty učitelství a účastníky kurzu DPS. PF UJEP.

Škoda, J., Doulík, P., & Hajerová-Müllerová, L. (2006). Zásady správné tvorby, použití a hodnocení didaktických testů v přípravě budoucích učitelů [on-line] [cit. 2. 2. 2020]. Dostupné z http://cvicebnice.ujep.cz/cvicebnice/FRVS1973F5d/

Švamberk Šauerová, M. (2016). Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém. Wolters Kluwer.

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education, 2, 53–55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd

Tournaki, N. (2003). Effect of student characteristics on teachers’ predictions of student success. Journal of Educational Research, 96(5), 310–319. https://doi.org/10.1080/00220670309597643

Trčková, V. (2013). Didaktické testování jako profesní kompetence učitele matematiky na základní škole (Diplomová práce). [online] [cit. 9. 3. 2020]. Dostupné z https://theses.cz/id/03mwq9/.

Urbánek, T. (2002). Základy psychometriky. Masarykova univerzita.

Vrána, S. (1948). Zkoušení a známkování. Komenium, učitelské nakladatelství.

Ward, A., Stoker, H.W., & Murray-Ward, M. (1996). Educational measurement: Theories and applications (Vol. 2). University Press of America.