Pozvání k publikování v monotematickém čísle Didaktika: vývoj – stav – perspektivy

2022-03-16

Časopis Pedagogika připravuje monotematické číslo pro rok 2023 na téma
Didaktika: vývoj – stav – perspektivy

Didaktika se profiluje jako akademicky ukotvená, na praxi orientovaná, aplikovaná, profesní věda pro učitele. Zejména v oblasti kontinentální Evropy prochází didaktika dynamickým vývojem – probíhá revitalizace teoretických proudů, dochází ke (znovu)objevování některých starších koncepcí didaktiky (např. didaktiky založené na teorii vzdělávání), oborové didaktiky vstřebávají nové podněty nejen z příslušných mateřských disciplín, ale i z širšího spektra sociohumanitních oborů. Dochází k setkávání různorodých (i regionálně specifických) didaktických koncepcí, k jejich vzájemné konfrontaci i k přesahu do úrovně mezinárodně či globálně rozvíjených směrů.

Didaktiky, zejména oborové nebo transdisciplinární, ve svých progresivních vývojových trendech překračují rámec pouhých metodik, překračují i rámec přípravy na učitelskou profesi a svým velkým mezioborovým přesahem poskytují široký empiricko-vědní základ celé oblasti učitelství i dalších pedagogických či pomáhajících profesí.

Kromě toho v úzkém kontaktu s praxí uplatňují svoji expertizu v oblasti tvorby kurikula, vzdělávacích inovací a v učitelském vzdělávání. Pro přípravu a další profesní rozvoj učitelů mají didaktiky klíčový význam právě proto, že je přiklánějí k pedagogické praxi a současně je ukotvují do teoretických rámců specializovaných oborů nebo oblastí. Zájem o rozvíjení didaktických témat ze zázemí oborů v posledních letech vzrůstá, což didaktice umožňuje sjednávat si respekt oborově i společensky relevantní disciplíny.

Monotematické číslo Pedagogiky v roce 2023 chce dát prostor pro prezentaci, analýzu, komparaci a kritickou diskusi minulých i současných trendů rozvoje didaktiky, a to v národním i mezinárodním prostoru. Vítány jsou studie zabývající se teoretickými, resp. metodologickými východisky didaktických koncepcí, studie koncipující pojetí výzkumu v oborových didaktikách, studie vytěžující expertizu (oborových) didaktik pro tvorbu kurikula apod.

Garanty tohoto monotematického čísla budou Tomáš Janík, Iva Stuchlíková a Jan Slavík.

Časový plán přípravy monotematického čísla:

  • Do 15. 6. 2022 zasílejte abstrakty v rozsahu max. 2 stran (3 600 znaků) na adresu pedagogika@pedf.cuni.cz s poznámkou „Monočíslo 2023“. V abstraktu, prosím, uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ (teoretická, přehledová, metodologická, výzkumná studie), předpokládaný rozsah, cíl a obsah příspěvku.
  • Do 15. 7. 2022 budou abstrakty posouzeny a autoři obdrží vyrozumění o dalším postupu.
  • Do 30. 10. 2022 budou odevzdány studie vycházející z akceptovaných abstraktů. Následně studie projdou standardním recenzním řízením a do 1. 2023 budou autoři (po)žádáni o případné úpravy textů.

Monotematické číslo vyjde cca v polovině roku 2023.