Diskuse

Časopis Pedagogika přijímá k publikaci diskusní příspěvky k důležitým a aktuálním otázkám. Diskusní příspěvky se mohou vztahovat k odbornému tématu, k tématu vzdělávací politiky nebo k nějaké významné události v odborné komunitě. Příspěvky by měly mít analytický charakter, odrážet hlubokou znalost dané problematiky s uvedením relevantních zdrojů a vyjadřovat stanovisko autora. V případě, že to redakce vzhledem ke zvolenému tématu a povaze příspěvku bude považovat za vhodné, osloví k danému tématu dalšího autora/autory s odlišnými pohledy na danou problematiku s žádostí, aby pohled prvního autora doplnili. V tomto případě bude prvnímu autorovi poskytnuta příležitost na tyto příspěvky reagovat. Cílem diskusního fóra je podpora komunikace uvnitř profesní komunity k zásadním otázkám výchovy, vzdělávání a školství s důrazem na formulování pečlivě argumentovaných stanovisek.

Rozsah diskusního příspěvku je stanoven do 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer).

Názory autorů diskusních příspěvků nemusí odpovídat stanovisku redakce časopisu. Diskusní příspěvky nejsou recenzovány, jsou pouze redakčně posouzeny s ohledem na výše uvedená kritéria. Procházejí zrychleným redakčním procesem s pravděpodobným uveřejněním v nejbližším čísle Pedagogiky.