Typy publikovaných textů

V časopise jsou publikovány tyto recenzované studie:

  • studie teoretické, které referují o nových teoretických pohledech, kriticky analyzují nebo srovnávají existující teorie
  • studie historické, které se zaměřují na rekonstrukci změn procesů vzdělání, vzdělávacích a výchovných diskurzů, jejich struktury, hlavních aktérů a role vybraných vzdělávacích institucí.
  • studie přehledové, které shrnují výzkumy na určité téma u nás i v zahraničí
  • studie metodologické, které referují o dosavadních i nových metodologických přístupech (o jejich silných i slabých stránkách); o posunech v řešení tradičních metodologických problémů a ukazují, jak správně koncipovat výzkumy v určité oblasti bádání
  • studie výzkumné, které referují o provedeném empirickém výzkumu na určité téma a splňují všechny náležitosti základního, aplikačního nebo akčního výzkumu

Recenzované studie tvoří přibližně 70 % všech publikovaných textů a z hlediska celkového rozsahu více než 80 % publikačního prostoru. Kromě recenzovaných studií časopis publikuje:

  • Diskusní příspěvky. Podporována je diskuse několika autorů k témuž aktuálnímu tématu.
  • Recenze aktuálně vyšlých pedagogických publikací. Přijímány jsou recenze kriticko-analytické.
  • Analytické zprávy z důležitých událostí v pedagogické odborné komunitě.
  • Personálie. Publikovány jsou příspěvky referující o životě a tvůrčí činnosti mimořádné osobnosti pedagogické vědy.