Recenze na odborné publikace

Časopis Pedagogika přijímá recenze na české a zahraniční monografie, kolektivní monografie, odborné publikace případně sborníky z vědeckých konferencí, které představují významný přínos pro pedagogickou, pedagogicko-psychologickou odbornou diskusi.

Recenze analyzují publikaci s ohledem na aktuálnost tématu a jeho zpracování. Recenzent reflektuje základní metodologické přístupy uplatněné v rámci zpracování tématu publikace, její základní myšlenková východiska a významné myšlenkové postupy při zpracování kladených výzkumných otázek. Recenze má být nejen seznámením s hlavními obsahovými liniemi publikace a jejím členěním, ale zejména analýzou stěžejních myšlenkových konceptů, tvůrčích postupů, tezí a výzkumných závěrů předkládaných autorem/autorkou či autory. Recenze tak představuje kritické zhodnocení dané publikace v kontextu odborné diskuse k danému tématu, s ohledem na interdisciplinární souvislosti.

Recenze si všímá rovněž formální a typografické stránky publikace, její jazykové čistoty a srozumitelnosti. Recenze závěrem shrnuje celkovou koncepci publikace a její odborný přínos, doporučuje ji jistému okruhu čtenářů.

Redakce nepřijímá recenze popisné či pouze informativní. Nejsou přijímány recenze publikací, které jsou z hlediska přínosu pro obor pedagogika a pedagogicko-psychologickou diskusi okrajové. Dále nejsou přijímány recenze na publikace, od jejichž vydání uplynulo více jak dva roky. Redakce si ponechává právo odmítnout recenzi, pokud se týká publikace, která byla recenzována v jiném odborném pedagogickém časopise a recenze nepřináší nový pohled a zásadně jiné hodnocení publikace.

Recenze obsahuje základní bibliografické údaje o recenzované publikaci dle citační normy stanovené pro časopis Pedagogika.

Rozsah recenze je stanoven do 5 normostran (9 000 znaků včetně mezer).