Kritéria pro posuzování studií

Orientační kritéria posuzování studií v časopise Pedagogika

1. Odpovídá rukopis tematicky časopisu Pedagogika?

Viz sekce Tematické zaměření.

2. Dodržení maximálního limitu rozsahu a přináležitost k typu studie:

 • Vyhovuje studie svým rozsahem?
  Rozsah 15–30 normostran (tj. 27 000 – 45 000 znaků včetně mezer); rozsáhlé přílohy je možné po domluvě s redakcí publikovat elektronicky.
 • Přináleží text k jednomu z typů studií vydávaných v Pedagogice?
  Vydávané studie: teoretické, historické, přehledové, metodologické, výzkumné.

3. Obsahová kritéria (jejich uplatnění a zdůraznění závisí na typu studie):

 • Má text jedno hlavní téma?
 • Uvádí autor současný stav poznání?
 • Je zvolené téma aktuální?
 • Jsou hlavní argumenty průkazné?
 • Je text terminologicky správný a je zvolená terminologie ve všech částech dodržována?
 • Je vzorek a použitá metoda dostatečně popsána, aby se dal výzkum zopakovat?
 • Je statistický postup a jeho interpretace korektní?
 • Je prezentace výsledků srozumitelná pro potenciální čtenáře?
 • Má text jasné závěry a odpovídají prezentované úrovni zobecnění?

4. Formální kritéria:

 • Jsou uvedena klíčová slova a abstrakt?
 • Je text přehledně členěn do logicky koncipovaných oddílů s adekvátními mezititulky?
 • Je uvedena literatura (s citacemi dle normy)? Cituje autor klíčové domácí i zahraniční prameny? Je počet citací adekvátní zvolenému žánru a tématu?
 • Jsou tabulky dobře voleny a jsou přehledné?
 • Jsou grafy správně označeny a jsou srozumitelné?
 • Obsahuje rukopis prohlášení o původnosti textu a jeho výhradním zadání do časopisu Pedagogika? Viz sekce Pro autory.

5. Doporučení a závěry recenzenta:

 • Publikovat text.
 • Publikovat po drobných úpravách, které jsou v posudku specifikovány.
 • Vrátit k závažnějším úpravám (jakým – specifikovat).
 • Doporučuji k zásadnímu přepracování.
 • Nejsem si jist/a – doporučuji další posouzení.
 • Doporučuji poslat do jiného časopisu, a to např. do:
 • Doporučuji text vrátit autorovi s tím, že ho nelze v Pedagogice publikovat.