Tematické zaměření

  • Výchova a vzdělávání v širších sociokulturních a historických kontextech (aktéři, cíle, obsahy, procesy a podmínky z pedagogického a pedagogicko psychologického hlediska)
  • Učitelská profese, vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj (event. i pracovníků poradenských služeb ve školství) v širších sociokulturních, historických a komparativních kontextech
  • Teoretická a výzkumná reflexe proměn českého školství po roce 1989 v historicko komparativní perspektivě (analýza aktuálních trendů ve školské praxi, zhodnocení efektů reformních kroků aj.)
  • Systematické mapování vývoje celých oblastí pedagogiky a pedagogické psychologie
  • Školský management – z hlediska teoretických východisek i reflexe školské praxe
  • Vzdělávací politika – z hlediska koncepčních východisek i argumentovaných odborných stanovisek k realizovaným krokům (rozhodnutím) vlády a MŠMT