Portrét myšlení a jednání učitelek občanské výchovy: Vícečetná případová studie subjektivních teorií učitelek o didaktické transformaci

Autoři

  • Petr Koubek

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1014

Abstrakt

Abstrakt:
Cílem vícečetné případové studie je doložit, jak se tři kvalifi kované (ne aprobované) učitelky občanské výchovy na druhém stupni velmi dobře hodnocených pražských základních škol vyrovnávají s naléhavostí občanského vzdělávání v dnešní době, v komplexní společnosti s narušenými tradičními vztahy, vazbami, autoritami a hodnotami.
Metody: Studie vychází z datové báze vzniklé postupným zkoumáním tří učitelek vyučujících občanskou výchovu, které proběhlo v letech 2015–2017 podle metodologie výzkumného programu Subjektivní teorie (Groeben et al., 1988). Studie se zaměřuje na subjektivní teorie učitelek, které se projevily v zaznamenané výuce, tedy jako handlungsleitende Kognitionen.
Výsledky: Ve studii jsou diskutována zjištění, která mohou pro dané učitelky představovat limity profesního rozvoje a kvality výuky. Učitelky jsou sledovány nablízko a dlouhodobě, jejich subjektivní teorie o didaktické transformaci v občanské výchově jsou opakovaně analyzovány, pokaždé z pozměněné perspektivy. Zjištění mají tedy charakter hlubokého, situovaného a kontextově ukotveného poznání daných subjektů. Tím je dána nepřenositelnost zjištění této studie na jiné situace a učitele.
Závěry: Výzkum týkající se realizace kurikula občanské výchovy ve školních třídách je â soudě podle autorovi dostupných oborovědidaktických přehledových studií â na počátku. Tato studie by proto mohla sloužit jako inspirační zdroj pro širší výzkum na bázi oborové didaktiky společenských věd.

Klíčová slova: subjektivní teorie učitelů, subjektivní teorie řídící jednání, výzkumný program Subjektivní teorie, případová studie, didaktická transformace, školní občanská výchova.

Biografie autora

Petr Koubek

Adresa: Řehořova 1023/38, Praha 3;
Pracoviště: Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 6, Praha 10 a Institut výzkumu školního vzdělávání PdF. MU Brno, Poříčí 31a, Brno;
tel.: 603 265 196; e-mail: petr.koubek@nuv.cz

Reference

Calderhead, J. (1991). The nature and growth of knowledge in student teaching. Teaching and Teacher Education, 7(5–6), 531–535.

https://doi.org/10.1016/0742-051X(91)90047-S

Castro, P. J., Martínez, D. C., Vystrčilová, P., & Jancic Mogliacci, R. (2017). A review of research on teachers' subjective theories: contributions to the study of teacher education. Psychology and Education, 54(3). Dostupné z www.researchgate.net/publication/320741230

Clark, Ch., & Peterson, P. (1986). Teachers' thought processes. In M. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (s. 255–296) . New York: Macmillan.

PMid:3956143

Dann, H.-D. (1994). Pädagogisches Verstehen: Subjektive Theorien und erfolgreiches Handeln von Lehrkräften. In K. Reusser, M. Reusser-Weyeneth (Eds.), Verstehen. Psychologi-scher Prozess und didaktische Aufgabe (s. 163–182). Bern: Hans Huber.

PMid:8161302

Dann, H.-D., Diegritz, T., & Rosenbusch, H. S. (Eds.). (1999). Gruppenunterricht im Schulalltag. Realität und Chancen. Erlangen: Universitätsverbund Erlangen-Nürnberg.

Dann, H.-D., & Humpert, W. (2002). Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM) – Grundlagen und neue Entwicklungen. Zeitschrift für Pädagogik, 48(2), 215–226.

Dann, H.-D., Tennstädt, K-C., Humpert, W., & Krause, F. (1987). Subjektive Theorien und erfolgreiches Handeln von Lehrer/-innen. Unterrichtswissenschaft, 15(3), 306–320.

Fenstermacher, G. D., & Richardson, V. (1993). The elicitation and reconstruction of practical arguments in teaching. Journal of Curriculum Studies, 25(2), 101–114.

https://doi.org/10.1080/0022027930250201

Fives, H., & Gill, M. G. (2014). International handbook of research on teachers' beliefs. Abingdon-on-Thames: Routledge.

Gavora, P. (1990). Učiteľova individuálna koncepcia vyučovania. Pedagogická revue, 42(3), 209–222.

Gavora, P. (2009). Profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom. Adaptácia výskumného nástroja. Pedagogická revue, 61(1/2), 19–37.

Groeben, N. (1990). Subjective theories and the explanation of human action. In G. Semin & K. Jergen (Eds.), Everyday understanding: social and scientific implications (s. 19–44). London: Sage.

Groeben, N., & Scheele, B. (2000). Dialogue-hermeneutic method and the research program subjective theories. Forum: Qualitative Social Research, 2(1). Dostupné z http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002105

Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J., & Scheele, B. (1988). Das Forschungsprogramm subjektive Theorien: Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts. Tübingen: Francke.

Gudmundsdottir, S., & Shulman, L. (1987). Pedagogical content knowledge in social studies. Scandinavian Journal of Educational Research, 31(2), 59–70.

https://doi.org/10.1080/0031383870310201

Haag, L., & Dann, H.-D. (2001). Lehrerhandeln und Lehrerwissen als Bedingungen erfolgreichen Gruppenunterrichts. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 15(1), 5–15.

https://doi.org/10.1024//1010-0652.15.1.5

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional capital. Transforming teaching in every school. New York: Teacher College Press.

Hejný, M. (2003). Diagnostika aritmetické struktury. In V. Burian, M. Hejný & J. Šány (Eds.), Zborník príspevkov z letnej školy z teórie vyučovania matematiky PYTHAGORAS (s. 22–42). Bratislava: Exam.

Helus, Z. (1982). Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha: SPN.

PMid:6124422

Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2010). Uncovering contents of mentor teachers' interactive cognitions during mentoring dialogues. Teaching and Teacher Education, 26(2), 207–214.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.02.022

Hesová, A. (2018; nepublikováno). Revize RVP ZV – Člověk a společnost, Společenskovědní vzdělávání. Analyticko koncepční studie. Praha: NÚV (interní dokument).

Janík, T. (2005a). Zkoumání subjektivních teorií pomocí techniky strukturování konceptů (SLT). Pedagogická revue, 57(5), 477–496.

Janík, T. (2005b). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Janík, T. (2007). Cílová orientace ve výuce fyziky: exkurz do subjektivních teorií učitelů. Pedagogická orientace, 17(1), 12–33.

Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift fü Didaktik der Naturwissenschaften, 14, 201–217.

Janík, T., Slavík, J., Mužík V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Munipress.

Janssens, S., & Kelchtermans, G. (1997). Subjective theories and professional self of beginning teachers. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Chicago, IL, March 24–28). Dostupné z http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED408252.pdf

Kašparová, V., Potužníková, E., & Janík, T. (2015). Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013. Pedagogická orientace, 25(4), 528–556.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-4-528

Kelchtermans, G., & Vanderberghe, R. (1994). Teachers' professional development: A biographical perspective. Journal od Curriculum Studies, 26(1), 45–62.

https://doi.org/10.1080/0022027940260103

Kindermann, K., & Riegel, U. (2016). Subjective theories of teachers: Variations and methodical modifications of a research program. Forum Qualitative Research, 17(2). Dostupné z www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/2486

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

PMCid:PMC3232382

Košťálová, H., Miková, Š., & Stang, J. (2012). Školní hodnocení žáků a studentů: Zvládací učení. Metodický portál RVP.CZ. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16763/skolni-hodnoceni-zaku-a-studentu-zvladaci-uceni.html/

Koubek, P. (2016a). Být sama sebou: případová studie subjektivních teorií učitelky v kontextu profesního rozvoje. Pedagogická orientace, 26(1), 95–116.

Koubek, P. (2016b). Životní a profesní zkušenost jako skryté determinanty jednání učitelů. Civilia – Odborná revue pro didaktiku společenských věd, 7(2), 79–100.

Koubek, P., & Janík, T. (2015). Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie. Studia paedagogica, 20(3), 47–67.

https://doi.org/10.5817/SP2015-3-4

Leuchter, M., Pauli, Ch., Reusser, K., & Lipowsky, F. (2006). Unterrichtsbezogene Überzeugungen und handlungsleitende Kognitionen von Lehrpersonen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9(4), 562–579.

https://doi.org/10.1007/s11618-006-0168-z

Linsner, M. (2010). Prototypische Routinenvon Lehrkräften im Umgang mit Unterrichtseinstiegen, Experimenten und Schülervorstellungenim Biologieunterricht (Disertační práce). Duisburg: Universität Duisburg-Essen.

Mandl, H., & Huber, G. L. (1983). Subjektive Theorien von Lehrern. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 30(2), 98–12.

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J., Slavík, J., Svatoš, T., & Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Meijer, P. C. (1999). Teachers' practical knowledge: Teaching reading comprehension in secondary education. Doctoral dissertation. Leiden: Leiden University.

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013) Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

Porubský, Š. (2007). Skúmanie subjektívnej teorie učitelky. In Š. Porubský, Učiteľ – diskurs – žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie (s. 100–134). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Postman, N. (1999). Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2016). Praha: MŠMT.

Sanders, D. P., & McCutcheon, G. (1986). The development of practical theories of teachers. Journal of Curriculum and Supervision, 2(1), 50–67.

Schön, D. A. (1987). Educating the reflecting practioner. San Francisco: Jossey-Bass.

Schwab, J. J. (1964). The structure of the disciplines: Meanings and significances. In G. W. Ford & L. Pugno (Eds.), The structure of knowledge and the curriculum (s. 6–30). Chicago: Rand McNally.

Seebauer, R. (2007). Proměny subjektivních teorií u studentů učitelství od začátku studia do konce čtvrtého semestru. Pedagogická orientace, 17(3), 53–65.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1–22.

https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Shulman, L. S. (1996). Just in case: Reflections on learning from experience. In J. A. Colbert, P. Desberg & K. Trimble (Eds.), The case for education: Contemporary approaches for using case methods (s. 461–482). Boston: Allyn & Bacon.

Sinclair, J. M., & Couldhart, M. (1975). Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika. O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Staněk, A. (2015). Didaktika společenských věd. In I. Stuchlíková, T. Janík, Z. Beneš, M. Bílek, K. Brücknerová, M. Černochová, … V. Žák, Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (s. 327–360). Brno: Masarykova univerzita.

Stern Strom, M. (1994). Facing history and ourselves. Holocaust and human behaviour. Brookline, Massachusetts: Facing History and Ourselves National Foundation.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Šíp, R., & Švec, V. (2013). Pojetí tacitních znalostí v paradigmatu sjednoceného pole. Pedagogická orientace, 23(5), 664–690.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-664

Švaříček, R., & Šeďová, K. (Eds.). (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

William, D., & Leahyová, S. (2015). Zavádění formativního hodnocení. Praktické techniky pro základní školy. Praha: EduLab.

Stahování

Publikováno

2018-08-19

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná