Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie

Autoři

  • Josef Lukas
  • Kateřina Lojdová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.1180

Abstrakt

Abstrakt:
Přehledová studie se zabývá systematizací poznatků ke konceptu řízení třídy (classroom management). Řízení třídy představuje jako komplexní fenomén vytváření podmínek pro vyučování a učení, facilitaci procesu učení a hodnocení jeho průběhu a výsledků. Rozmanité zahraniční i domácí teoretické a výzkumné poznatky k této problematice strukturuje do tří obecných dichotomií. První z nich jsou základní přístupy k řízení třídy, které lze označit za behavioristické či humanistické. Druhou dichotomii tvoří oblasti řízení třídy, kterými jsou management chování (behavioral management) a management výuky (instructional management). Třetí dichotomie zahrnuje konkrétnější strategie řízení třídy, které jsou popsány skrze proaktivní a reaktivní přístupy učitele.

Klíčová slova: management třídy, řízení třídy, kázeň, klima školní třídy, učitel, výuková interakce, vztah učitele a žáků, žáci.

Biografie autora

Josef Lukas

PhDr. Josef Lukas, Ph.D.

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Poříčí 31, Brno, 603 00

e-mail: lukas.josef@gmail.com

telefon: 549 49 6547

Kateřina Lojdová

Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Poříčí 31, Brno, 603 00

e-mail: lojdova@ped.muni.cz

telefon: 549 49 5470

Reference

Ashton, P. T., & Webb, R. B. (1986). Making a difference: teachers' sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.

Banks, J., Cochran-Smith, M., Moll, L., Richert, A., Zeichner, K., LePage, P., et al. (2005). Teaching diverse learners. In L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world (s. 232–274). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, T., Jordan, A., & Tsai, Y. M. (2010). Teachers' mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. American Educational Research Journal, 47(1), 133–180.

https://doi.org/10.3102/0002831209345157

Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88(4), 354–364.

https://doi.org/10.1037/0033-295X.88.4.354

Bendl, S. (2004). Jak předcházet nekázni, aneb Kázeňské prostředky. Praha: ISV.

PMid:15164186

Breeman, L. D., Wubbels, T., van Lier, P. A. C., Verhulst, F. C., van der Ende, J., Maras, A., et al. (2015). Teacher characteristics, social classroom relationships, and children's social, emotional, and behavioral classroom adjustment in special education. Journal of School Psychology, 53(1), 87–103.

https://doi.org/10.1016/j.jsp.2014.11.005

PMid:25636262

Bruner, J. (1973). Beyond the information given. New York: Bortin.

Cangelosi, J. S. (2000). Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál.

PMid:11076595

Claessens, L., van Tartwijk, J., Pennings, H., van der Want, A., Verloop, N., den Brok, P., & Wubbels, T. (2016). Beginning and experienced secondary school teachers' self and student schema in positive and problematic teacher-student relationships. Teaching and Teacher Education, 55(1), 88–99.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.12.006

Crone, L. J., & Teddlie, C. (1995). Further examination of teacher behavior in differentially effective schools: Selection and socialization process. Journal of Classroom Instruction, 30(1), 1â9.

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Dennis, D. V. (2009). 'I'm not stupid': how assessment drives (in)appropriate reading instruction. Journal of Adolescent, 53(4), 283–291.

https://doi.org/10.1598/JAAL.53.4.2

Dreikurs, R., Grunwald, B. B., & Pepper, F. C. (1998). Maintaining sanity in the classroom: Classroom management techniques. Philadelphia: Taylor & Francis.

Drexlerová, A. (2018). Kluků je škoda, holky na to nemají: genderové aspekty v hodnocení nejslabších žáků třídy. Studia paedagogica, 23(1), 9–28.

https://doi.org/10.5817/SP2018-1-2

Emmer, E., & Sabornie, E. (2013). Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. London: Routledge.

Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational psychology, with implications for teacher education. Educational Psychologist, 36(2), 103–112.

https://doi.org/10.1207/S15326985EP3602_5

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006). Handbook of classroom management: research, practice, and contemporary issues. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Fisher, D., Fraser, B., & Cresswell, J. (1995). Using the "Questionnaire on Teacher Interaction" in the professional development of teachers. Australian Journal of Teacher Education, 20(1), 8–18.

https://doi.org/10.14221/ajte.1995v20n1.2

Fricke, K., et al. (2012). Students' perceptions of their teachers' classroom management in elementary and secondary science lessons and the impact on student achievement. In T. Wubbels, P. den Brok, J. van Tartwijk & J. Levy (Eds.), Interpersonal relationships in education. An overview of contemporary research (s. 167–185). Rotterdam: Sense Publishers.

https://doi.org/10.1007/978-94-6091-939-8_11

Gaitas, S., & Alves Martins, M. (2017). Teacher perceived difficulty in implementing differentiated instructional strategies in primary school. International Journal of Inclusive Education, 21(5), 544–556.

https://doi.org/10.1080/13603116.2016.1223180

Gallagher, K. C., Kainz, K., Vernon-Feagans, L., & White, K. M. (2013). Development of student-teacher relationships in rural early elementary classrooms. Early Childhood Research Quarterly, 28(3), 520–528.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2013.03.002

Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.

Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4, 63–69.

https://doi.org/10.1016/0742-051X(88)90025-X

Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. Child Development, 72(2), 625–638.

https://doi.org/10.1111/1467-8624.00301

PMid:11333089

Hamre, B. K., Pianta, R. C., Downer, J. T., & Mashburn, A. J. (2008). Teachers' perceptions of conflict with young students: looking beyond problem behaviors. Social Development, 17(1), 115–136.

Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Abingdon: Taylor & Francis.

Hoffman, K. D., & Lee, S. H. (2014). A CIT investigation of disruptive student behaviors: the students' perspective. Marketing Education Review, 24(2), 115–126.

https://doi.org/10.2753/MER1052-8008240203

Honkasilta, J., Vehkakoski, T., & Vehmas, S. (2016). 'The teacher almost made me cry'. Narrative analysis of teachers' reactive classroom management strategies as reported by students diagnosed with ADHD. Teaching and Teacher Education, 55, 100–109.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.12.009

Christofferson, M., Sullivan, A., & Bradley, E. (2015). Preservice teachers' classroom management training: A survey of self-reported training experiences, content coverage, and preparedness. Psychology in the Schools, 52(3), 248–264.

https://doi.org/10.1002/pits.21819

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole: stejnost v různosti. Praha: Portál.

Jones, V. F., & Jones, L. S. (1986). Comprehensive classroom management: Creating positive learning environments. Newton: Sales, Allyn & Bacon.

Jolivette, K., Ennis, R. P., & Swoszowski, N. C. (2017). Educator "what-ifs": The feasibility of choice making in the classroom. Beyond Behavior, 26(2), 74–80.

https://doi.org/10.1177/1074295617713977

Kasíková, H. (2007). Třídní management. In A. Vališová & H. Kasíková, Pedagogika pro učitele (s. 241–248). Praha: Grada.

Kasíková, H., & Straková, J. (2011). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum.

Kounin, J. S. (1970). Discipline and group management in classrooms. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Kratochvílová, J. (2012). Aktivní spoluúčast žáka při hodnocení – zdroj inspirace rozvoje osobnosti žáka. In H. Lukášová (Ed.), Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení (s. 151–180). Praha: Asociace waldorfských škol.

Kuřina, F. (2009). Didaktická transformace obsahu a školská praxe. Pedagogika, 25(3), 298–308.

Kyriacou, C. (2001). Essential teaching skills. Cheltenham: Nelson Thornes.

Landrum, T. J., & Kauffman, J. M. (2006). Behavioral approaches to classroom management. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (s. 47–72). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Lazarová, B., Hloušková, L., Trnková, K., Pol, M., & Lukas, J. (2015). Řízení inkluze ve škole. Brno: Munipress.

Lewis, R. (2001). Classroom discipline and student responsibility: The students' view. Teaching and Teacher Education, 17(3), 307–319.

https://doi.org/10.1016/S0742-051X(00)00059-7

Lojdová, K. (2015a). Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě. Orbis scholae, 9(1), 103–117.

Lojdová, K. (2015b). Skryté kurikulum, žité příběhy. Narativy studentů učitelství o škole. Pedagogická orientace, 25(5), 649–670.

Lojdová, K., & Lukas, J. (2015). Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica, 20(3), 113–130.

https://doi.org/10.5817/SP2015-3-7

Lukas, J. (2010). Dotazník QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog/Školský psychológ, 12(1–2), 62–67.

Lukas, J., & Lojdová, K. (2015). Donucovací báze moci aneb "Dobrý učitel má vše pevně v rukou". In K. Vlčková, K. Lojdová, J. Lukas, J. Mareš, Z. Šalamounová, T. Kohoutek, J. Bradová, & S. Ježek, Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress.

Mainhard, M. T., Brekelmans, M., & Wubbels, T. (2011). Coercive and supportive teacher behaviour: Within- and across-lesson associations with the classroom social climate. Learn-ing and Instruction, 21(3), 345–354.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2010.03.003

Makovská, Z. (2011). Techniky změny chování a jejich využití ze strany žáku. Pedagogická orientace, 21(1), 85â103.

Maňák, J. (2005). Didaktika 1964–2004. Pedagogická orientace, 15(4), 7–15.

Mareš, J. (2013). Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům. Studia paedagogica, 18(1), 7–36.

https://doi.org/10.5817/SP2013-1-2

Mareš, J., & Gavora, P. (1999). Anglicko-český pedagogický slovník. Praha: Portál.

Mareš, J., & Gavora, P. (2004). Interpersonální styl učitelů: teorie, diagnostika a výsledky výzkumů. Pedagogika, 54(2), 101–128.

Matějů, P., & Simonová, N. (2013). Koho znevýhodňuje škola: chlapce, nebo dívky? Rozdíly v dovednostech, školních výsledcích a vzdělanostních aspiracích dívek a chlapců devátých tříd základních škol. Orbis scholae, 7(3), 107–138.

https://doi.org/10.14712/23363177.2015.16

Nie, Y., & Lau, S. (2009). Complementary roles of care and behavioral control in classroom management: The self-determination theory perspective. Contemporary Educational Psychology, 34(3), 185–194.

https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2009.03.001

Obrovská, J. (2016). Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. Sociologický časopis, 52(1), 53–78.

https://doi.org/10.13060/00380288.2016.52.1.242

Papanastasiou, C. (2002). School, teaching, and family influences on student attitudes toward science: Based on TIMSS data for Cyprus. Studies in Educational Evaluation, 28(1), 71–86.

https://doi.org/10.1016/S0191-491X(02)00013-5

Pelikán, J. (1995). Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis.

Pianta, R. C., Steinberg, M. S., & Rollins, K. B. (1995). The first two years of school: Teacher-child relationships and deflections in children's classroom adjustment. Development and Psychopathology, 7(2), 295–312.

https://doi.org/10.1017/S0954579400006519

Pol, M. (2007). A zase ta reforma. Pedagogika, 57(1), 1–3.

Procházková, J. (1954). K otázce výchovného vyučování. Pedagogika, 4(9), 641–662.

Reddy, L. A., Fabiano, G. A., Dudek, C. M., & Hsu, L. (2013). Instructional and behavior management practices implemented by elementary general education teachers. Journal of School Psychology, 51(6), 683–700.

https://doi.org/10.1016/j.jsp.2013.10.001

PMid:24295143

Richardson, V. (2003). Constructivist pedagogy. Teachers College Record, 105(9), 1623–1640.

https://doi.org/10.1046/j.1467-9620.2003.00303.x

Riley, P., Watt, H., Richardson, P. W., & DeAlwis, N. (2012). Relations among beginning teachers' self-reported aggression, unconscious motives, personality, role stress, self- efficacy and burnout. In T. Wubbels, P. Van den Brok, J. van Tartwijk & J. Levy, Interpersonal relationships in education: An overview of contemporary research (s. 151–166). Rotterdam: Sense Publishers.

https://doi.org/10.1007/978-94-6091-939-8_10

PMid:22134580

Rogers, C. (2014). Způsob bytí. Praha: Portál.

Romi, S., Lewis, R., & Roache, J. (2013). Classroom management and teachers' coping strategies: Inside classrooms in Australia, China and Israel. Prospects, 43(2), 215–231.

https://doi.org/10.1007/s11125-013-9271-0

Scarlett, W. G. (Ed.). (2015). The SAGE encyclopedia of classroom management. Los Angeles Sage Publications.

Seidel, T., & Shavelson, R. J. (2007). Teaching effectiveness research in the past decade: The role of theory and research design in disentangling meta-analysis results. Review of educational research, 77(4), 454–499.

https://doi.org/10.3102/0034654307310317

Schiefele, U. (2017). Classroom management and mastery-oriented instruction as mediators of the effects of teacher motivation on student motivation. Teaching and Teacher Education, 64, 115–126.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.02.004

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Smetáčková, I., & Rubín, T. (2015). Když se dívky srovnávají s chlapci: aktivace genderového stereotypu a výkon v matematice v prostředí českých škol. Československá psychologie, 59(6), 521–533.

Soodak, L. C., & McCarthy, M. R. (2006). Classroom management in inclusive settings. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (s. 461–489). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Spilková, V. (1996). Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Spilt, J. L., Koomen, H. M. Y., & Jak, S. (2012). Are boys better off with male and girls with female teachers? A multilevel investigation of measurement invariance and gender match in teacher–student relationship quality. Journal of School Psychology, 50(3), 363–378.

https://doi.org/10.1016/j.jsp.2011.12.002

PMid:22656078

Stuchlíková, I., Janík, T., Beneš, Z., Bílek, M., Brücknerová, K., Černochová, M., et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015

Šafránková, P., & Humenská, T. (2017). Postojová orientace učitelů ve vztahu k sociálně znevýhodněným žákům a jejich vzdělávání. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 7(2), 47–72.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

van Tartwijk, J., den Brok, T., Veldman, I, & Wubbels, T. (2009). Teachers' practical knowledge about classroom management in multicultural classrooms. Teaching and Teacher Eeducation, 25, 453–460.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.09.005

Tauber, R. T. (2007). Classroom management: sound theory and effective practice. Connecticut: Greenwood Publishing Group.

Vališová, A. (1998). Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum.

Vališová, A., & Kasíková, H. (2007). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada.

PMid:17442795 PMCid:PMC1933105

Veldman, I., van Tartwijk, J., Brekelmans, M., & Wubbels, T. (2013). Job satisfaction and teacher-student relationships across the teaching career: Four case studies. Teaching and Teacher Education, 32, 55–65.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.01.005

Vlčková, K. (2015). Odměňovací báze moci aneb Dobrý učitel žáky odměňuje. In K. Vlčková (Ed.), Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (s. 105–137). Brno: Munipress.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015

Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., et al. (2015). Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Munipress.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015

Watzlawick, P., Bavelas, J. B., & Jackson, D. D. (2011). Pragmatika lidské komunikace: interakční vzorce, patologie a paradoxy, Brno: Newton Books.

Weinstein, C. S., Tomlinson-Clarke, S., & Curran, M. (2004). Toward a conception of culturally responsive classroom management. Journal of Teacher Education, 55(1), 25–38.

https://doi.org/10.1177/0022487103259812

Wubbels, T. (2011). An international perspective on classroom management: what should prospective teachers learn? Teaching Education, 22(2), 113–131.

https://doi.org/10.1080/10476210.2011.567838

Wubbels, T., et al. (1993). The model for interpersonal teacher behavior. In T. Wubbels & J. Levy (Eds.), Do you know what you look like? Interpersonal relationships in education (s. 13–28). London: The Falmer Press.

Wubbels, T., & Brekelmans, M. (2005). Two decades of research on teacher-student relationships in class. International Journal of Educational Research, 43(1), 6–24.

https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.03.003

Wubbels, T., den Brok, P., Tartwijk J., & Levy J. (Eds.). (2012). Interpersonal relationships in education. An overview of contemporary research. Rotterdam: Sense Publishers.

https://doi.org/10.1007/978-94-6091-939-8

Yoon, J. (2002). Teacher characteristics as predictors of teacher-student relationships: Stress, negative affect, and self-efficacy. Social Behavior and Personality: an International Journal, 30(5), 485–493.

https://doi.org/10.2224/sbp.2002.30.5.485

Stahování

Další soubory

Publikováno

2018-08-19

Číslo

Sekce

Studie – přehledová