Odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství

Autoři

  • Jiří Mareš Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2018.1090

Abstrakt

Abstrakt:
Přehledová studie konstatuje, že zavádění změn ve školství (od velkých koncepčních reforem až po změny na úrovni konkrétní školy) se u části učitelů zpravidla setkává s výhradami. Studie akcentuje psychologický pohled na odpor učitelů ke změnám ve škole a ve školství. Je strukturována do pěti částí. První část přibližuje různá chápání pojmu změna ve školském kontextu. Druhá část studie charakterizuje obtíže, které jsou spojeny s defi nováním a interpretováním pojmu odpor učitelů vůči změně. Upozorňuje, že kritické postoje učitelů vůči změnám nelze ztotožňovat s úplnou negací změny. Nejen, že postoje a jednání učitelů bývají spíše ambivalentní a mění se v čase, ale mívají i pozitivní funkci: udržují stabilitu systému, brání povrchním, nedomyšleným změnám a nekriticky přijímaným inovacím. Pokud jim vedení naslouchá, mohou iniciovat debatu, která půjde do hloubky a může přinést podněty na vylepšení původní podoby změny. Seriózně koncipovaný odpor vůči změně může změnit změnu k lepšímu. Třetí část studie shrnuje současné poznatky o faktorech, které změny ve školství podporují a o faktorech, které změnám brání. Čtvrtá část se soustřeďuje na metody, jimiž lze míru odporu učitelů ke změně diagnostikovat.
Prezentuje základní údaje o používaných dotaznících, o kvalitativních přístupech a o smíšených výzkumech. Závěrečná část se zamýšlí nad tím, čím se odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství pravděpodobně liší od odporu pracovníků v jiných institucích a v jiných resortech. Připomíná, že existují rozdíly v podobě a fungování školství i mezi zeměmi s obdobnými sociokulturními podmínkami.

Klíčová slova: školství, škola, změna, odpor ke změně, učitelé, diagnostika.

Reference

Alharbi, T. S., Ekman, L., Olsson, L. E., et al. (2012). Organizational culture and the implementation of person centered care: Results from a change process in Swedish hospital care. Health Policy, 108(2/3), 294–301.

https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.09.003

PMid:23069131

Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2017). Dostupné z http://www.eduin.cz.

Baum, H. S. (2002). Why school systems resist reform: A psychoanalytic perspective. Human Relations, 55(2), 173â198.

https://doi.org/10.1177/0018726702055002182

Bauer, M. (1993). Resistance to change: A functional analysis of response to technical change in Swiss Bank. London: University of London.

Beran, J., Mareš, J. ml., & Ježek, S. (2007). Rezervované postoje učitelů k dalšímu vzděláváni jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy. Orbis scholae, 2(1), 111–130.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.156

Berkovich, I. (2011). No we won't! Teachers' resistance to educational reform. Journal of Educational Administration, 49(5), 563â578.

https://doi.org/10.1108/09578231111159548

Bernerth, J., Walker, H., & Harris, S. (2011). Change fatigue: Development and initial validation of a new measure. Work Stress, 25(4), 321â337.

https://doi.org/10.1080/02678373.2011.634280

Bolognese, A. F. (2002). Employee resistance to organizational change. Dostupné z www.newfoundations.com

Bouckenooghe, D., Devos, G., & Van Den Broeck, H. (2009). Organizational change questionnaire – climate of change, processes, and readiness: Development of a new instrument. Journal of Psychology, 143(6), 559–599.

https://doi.org/10.1080/00223980903218216

PMid:19957876

Bowers, B. (2011). Managing change by empowering staff. Nursing Times, 107(32/33), 19â21.

PMid:21910310

Brand, C. F., & Johnson, K. P. (2001). Forces for change: School in the new century. Contemporary Education, 72(1), 32â39.

Büyüköztürk, S., Uslu, Ö., & Altun, S. A, (2017). Adaptation of Change Tendencies Scale for teachers. Kastamonu Education Journal, 25(3), 1071â1082.

Clark, C. S. (2013). Resistance to change in the nursing profession: creative transdisciplinary solutions. Creative Nursing, 19(2), 70â76.

https://doi.org/10.1891/1078-4535.19.2.70

Coch, L., & French, J. R. Jr. (1948). Overcoming resistance to change. Human Relations, 1(4), 512–532.

https://doi.org/10.1177/001872674800100408

Deneen, C., & Boud, D. (2014). Patterns of resistance in managing assessment change. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(5), 577–591.

https://doi.org/10.1080/02602938.2013.859654

Di Fabio, A., & Gori, A. (2016). Developing a new instrument for assessing acceptance of change. Frontiers in Psychology, 7(802), 1â10.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00802

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., et al. (2010). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.

Fife, J. D. (1982). Foreword. In R. C. Nordvall, The process of change in higher education institutions. Washington: American Association for Higher Education, Research Report No. 7, 1â58. Dostupné z https://files.eric.ed.gov

https://doi.org/10.1002/aehe.3640110902

https://doi.org/10.1002/aehe.3640110502

https://doi.org/10.1002/aehe.3640110702

https://doi.org/10.1002/aehe.3640110203

https://doi.org/10.1002/aehe.3640111002

https://doi.org/10.1002/aehe.3640110402

https://doi.org/10.1002/aehe.3640110102

https://doi.org/10.1002/aehe.3640110602

Ford, J. D., & Ford, L. W. (2010). Stop blaming resistance to change and start using it. Organizational Dynamics, 39(1), 24â36.

https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2009.10.002

Furmaníková, L., Havrdová, Z., Tollarová, B., et al. (2013). K fenoménu vůdcovství: Kým a jak je iniciován a veden proces transformace pobytových sociálních služeb? Sociální práce, 13(1), 49â60.

Garcia-Huidobro, J. C., Nannemann, A., Bacon, C. K., et al. (2017). Evolution in educational change: A literature review of the historical core of the Journal of Educational Change. Journal of Educational Change, 18, 263–293.

https://doi.org/10.1007/s10833-017-9298-8

Gitlin, A., Margonis, F. (1995). The political aspect of reform: Teacher resistance as good sense. American Journal of Education, 103, 377â405.

https://doi.org/10.1086/444108

Gonsiewski, M.A. (2014). Resistance to change: teacher variables that may influence acceptance of curriculum-based measurement (Doctoral dissertation). Boone: Appalachian State University.

Hambrick, D. C., & Cannella, A. A. (1989). Strategy implementation as substance and selling. Academy of Management Executive, 3(4), 278â285.

https://doi.org/10.5465/AME.1989.4277401

Hargeaves, A. (1998). The emotional practice of teaching. Teaching and Teacher Education, 14(8), 835â854.

https://doi.org/10.1016/S0742-051X(98)00025-0

Hartl, P., & Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.

Hartong, S. (2012). Overcoming resistance to change: PISA, school reform in Germany and the example of Lower Saxony. Journal of Education Policy, 27(6), 747â760.

https://doi.org/10.1080/02680939.2012.672657

Herdman, T. H. (2013). NANDA International – Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace. Praha: Grada.

Holt, D. T., Armenakis, A. A., Harris, S. G., et al. (2007). Toward a comprehensive definition of readiness for change: A review of research and instrumentation. In W. A. Pasmore & R. W. Woodman (Eds.), Research in organizational change and development (s. 289â336). Bingley, UK: Emerald Group.

https://doi.org/10.1016/S0897-3016(06)16009-7

Hůle, D., Kaiserová, I., Kabelová, K., et al. (2015). Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (studie proveditelnosti). Plzeň: Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Dostupné z www.kudyvedecesta.cz

Hynds, A. (2010). Unpacking resistance to change within school reform programmes with a social justice orientation. International Journal of Leadership in Education, 13(4), 377â392.

https://doi.org/10.1080/13603124.2010.503282

Chaining Minds. (2018). Resistance to change, 2018. [on-line] Dostupné z http://changingminds.org.

James, C., & Jones, N. (2008). A case study of the mis-management of educational change: an interpretation from an affective standpoint. Journal of Educational Change, 9(1), 1â16.

https://doi.org/10.1007/s10833-007-9030-1

Kalman, M., & Bozbayindir, F. (2017). An investigation of dispositional resistance, change-specific resistance and change-related information: The case of the "4+4+4" educational reform in Turkey. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 7(2), 125â155.

https://doi.org/10.17583/remie.2017.2622

Khan, K., & Rehman, M. (2008). Employes resistance towards organizational change (Doctoral dissertation). Ronneby: Blekinge Institute of Technology.

Klonek, F. E., Lehmann-Willenbrock, N., & Kauffeld, S. (2014). Dynamics of resistance to change: A sequential analysis of change agents in action. Journal of Change Management. (On-line).

https://doi.org/10.1080/14697017.2014.896392

Knight, J. (2009). What can we do about teacher resistance? Phi Delta Kappan, 90(7), 508â513.

https://doi.org/10.1177/003172170909000711

Kohnová, J., et al. (1995). Další vzdělávání učitelů základních a středních škol jako prostředek transformace českého školství. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Kopárek, J. (2007). Manuál začínajícího ředitele (Bakalářská práce). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Kopárek, J. (2012). Management změny ve škole (Diplomová práce). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Lazarová, B. (2005a). Osobnost učitele a rezistence vůči změně. Brno: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity U 10, 109â122.

Lazarová, B. (2005b). Psychologické aspekty profesionálního rozvoje učitelů: rezistence vůči změně. Pedagogika, 55(2), 102â118.

Lunenburg, F. C. (2010). Forces for and resistance to organizational change. National Forum of Educational Administration and Supervision Journal, 27(4), 1â10.

PMid:19930429

Mareš, J. st. (2013). Osobní reflexe událostí při zavádění strukturovaného studia učitelství. Pedagogika, 63(4), 460â484.

Matějovská, A. (2009). Změna a její řízení v podmínkách školy (Bakalářská práce). Praha. Pedagogická fakulta UK.

McKenzie, K. B., & Scheurich, J. J. (2008). Teacher resistance to improvement of schools with diverse students. International Journal of Leadership in Education, 11(2), 117â133.

https://doi.org/10.1080/13603120801950122

Mohamed, N. (2008). "I have been doing things this way for so many years; why should I change?" Exploring teachers' resistance to professional learning. New Zealand Studies in Applied Linguistics, 14(1), 19â35.

Mutchler, S. E. (1990). Eight barriers to changing traditional behavior. Washington: ERIC Clearing House. Dostupné z www.eric.ed.gov

Novotná, K. (2011). Řízení změny pedagogického procesu v mateřské škole (Bakalářská práce). Praha. Pedagogická fakulta UK.

Oreg, S. (2003). Resistance to change: Developing an individual differences measure. Journal of Applied Psychology, 88(4), 680â693.

https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.4.680

Oreg, S. (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. European Journal of Work & Organizational Psychology, 15(2), 73â101.

https://doi.org/10.1080/13594320500451247

Oreg, S., Bayazit, M., Vacola, M., et al. (2008). Dispositional resistance to change: Measurement equivalence and the link to personal values across 17 nations. Journal of Applied Psychology, 93(4), 935–944.

https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.4.935

PMid:18642996

Palos, R., & Gunaru, S. A. (2017). The relationship between resistance to change and Romanian teachers' attitude towards continuing education: the moderating role of conscientiousness. Journal of Education for Teaching, 43(4), 458â473

Park, H., & Jeong, D. W. (2013). School reforms, principal leadership, and teacher resistance: evidence from Korea. Asia Pacific Journal of Education, 33(1), 34â52.

https://doi.org/10.1080/02188791.2012.756392

Pelikán, J. (2012). Státní vzdělávací politika jako významný problém českého školství. Pedagogická orientace, 22(4), 581â595.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-4-581

Piderit, S. K. (2000). Rethinking resistance and recognizing ambivalence: a multidimensional view of attitudes toward an organizational change. Academy of Management Review, 25(4), 783â794.

https://doi.org/10.2307/259206

https://doi.org/10.5465/amr.2000.3707722

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, M., et al. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

Plachá, L. (2008). Škola v ohrožení (Diplomová práce). Brno: Filozofická fakulta MU.

Polat, S., & Gungor, G. (2014). Relationship between organizational change cynicism and some variables in Turkish public schools. The Anthropologist, 18(3), 1019â1027.

https://doi.org/10.1080/09720073.2014.11891585

Průcha, J. (2002). Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál.

PMid:12455244 PMCid:PMC3333527

Raferty, D. J., Meyer, J. P., & Topolnytsky, L. (2005). Employee cynicism and resistance to organizational change. Journal Business and Psychology, 19(4), 429â459.

https://doi.org/10.1007/s10869-005-4518-2

Rafferty, A. E., & Griffin, M. A. (2006). Perceptions of organisational change: A stress and coping perspective. Journal of Applied Psychology, 91(5), 1154â1162.

https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.5.1154

PMid:16953776

Rusch, E. A., & Perry, E. A. (1993). Resistance to change: Fact or stereotype. Atlanta: Annual Meeting of the American Educational Research Association. Dostupné z https://files.eric.ed.gov

Rýdl, K. (2003). Inovace školských systémů. Praha: ISV.

Samel, A. N., Sondergeld, T. A., Fischer, J. M., et al. (2011). The secondary school pipeline: Longitudinal indicators of resilience and resistance in urban schools under reform. High School Journal, 94(3), 95â118.

https://doi.org/10.1353/hsj.2011.0005

Slavíková, L. (2008). Řízení školy a vytváření učící se organizace. Orbis scholae, 2(3), 37–51.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.251

Smejkal, V., & Rais, K. (2013). Řízení jakosti ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada.

PMCid:PMC3671669

Snyder, R. R. (2017). Resistance to change among veteran teachers: Providing voice for more effective engagement. NCPEA International Journal of Educational Leadership Preparation, 12(1), 1â14.

Soukup, J. (2011). Proces změny a motivace ke změně chování. Postgraduální medicína, 13, 201–204.

Straková, J., Spilková, V., Friedlaenderová, H., et al. (2014). Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika, 64(1), 34–65.

Štech, S. (2014). Potíže s interpretací změn. Pedagogika, 64(1), 1â4.

Terhart, E. (2013). Teacher resistance against school reform: reflecting an inconvenient truth. School Leadership & Management, 33(5), 486â500.

https://doi.org/10.1080/13632434.2013.793494

Thomas, R., & Hardy, C. (2011). Reframing resistance to organizational change. Scandinavian Journal of Management, 27(3), 322â331.

https://doi.org/10.1016/j.scaman.2011.05.004

Thornburg, D. G., & Mungai, H. (2011). Teacher empowerment and school reform. Journal of Ethnographic & Qualitative Research, 5(4), 205â217.

Trpišovský, A. (2007). Management změny: problematika řízení sloučených škol (Bakalářská práce). Praha. Pedagogická fakulta UK.

Trubowitz, S. (2001). Predictable problems in achieving large scale change. Phi Delta Kappan, 82(2), 166â168.

https://doi.org/10.1177/003172170008200216

Val, M. P., & Martínez-Fuentes, C. (2003). Resistance to change: a literature review and empirical study. Management Decision, 41(2), 148–155.

https://doi.org/10.1108/00251740310457597

Van Bodegraven, B. (2015). Implementing change: How, why, and when teachers change their classroom practices (Doctoral dissertation). Minneapolis: Walden University.

Van Veen, K., & Sleegers, P. (2006). How does it feel? Teachers' emotions in a context of change. Journal of Curriculum Studies, 38(1), 85–111.

https://doi.org/10.1080/00220270500109304

Výrost, J. (1989). Sociálno-psychologický výskum postojov. Bratislava: Veda.

Waddell, D., & Sohal, A. S. (1998). Resistance: A constructive tool for change management. Management Decision, 36(8), 543â548.

https://doi.org/10.1108/00251749810232628

Wanberg, C. R., &Banas, J. T. (2000). Predictors and outcomes of openness to changes in a reorganizing workplace. Journal of Applied Psychology, 85(1), 132–142.

https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.1.132

PMid:10740964

Wanous, J. P., Reichers, A. E., & Austin, J. T. (2000). Cynicism about organizational change measurement antecedents and correlates. Group & Organizational Management, 25(2), 132â153.

https://doi.org/10.1177/1059601100252003

Yilmaz, D., & KiliçoÄlu, G. (2013). Resistance to change and ways of reducing resistance in educational organizations. European Journal of Research on Education, 1(1), 14â21.

Zelená, L. (2011). Postoj učitelů k nové kurikulární reformě (Diplomová práce). Praha: Fakulta sociálních věd UK.

Ženka, O. (2007). Projevy odporu ke změně v organizaci s důrazem na skupinovou dynamiku (Diplomová práce). Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Stahování

Publikováno

2018-08-19

Číslo

Sekce

Studie – přehledová