Měření inkluzivity školy: aplikace dvou nástrojů

  • Karin Marques
Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, inkluzivní škola, index inkluze, Standardy ISSA, hodnocení inkluze

Abstrakt

Abstrakt: Dne 1. 9. 2016 vstoupila v účinnost novela školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.), která s sebou přinesla nové pojetí podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Upustila od kategorizace dětí, žáků a studentů podle jejich diagnóz a místo toho zavedla systém podpůrných opatření. Podíl integrovaných žáků ve třídách hlavního vzdělávacího proudu stoupá (ČŠI, 2017; Klusáček, 2015), a tak je čím dál aktuálnější otázka, jak má vypadat dobře prováděné inkluzivní vzdělávání v praxi. Hledala jsem inkluzivní školy, které by mohly sloužit jako příklad dobré praxe, abych je podrobila detailnějšímu zkoumání. Položila jsem si otázku, jak lze identifikovat inkluzivní školu v ČR. Snažila jsem se najít a aplikovat nástroj, kterým lze hodnotit míru inkluze na úrovni školy v českém vzdělávacím systému. Tato studie popisuje poznatky z implementace Nástroje pro hodnocení školy v oblasti inkluze (Tannenbergerová, 2014) a Standardů ISSA pro hodnocení pedagogické práce provedené v letech 2014–2015 na vybraných českých školách. Na výsledcích konkrétních škol demonstruji metodologické problémy, které s měřením souvisejí.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, inkluzivní škola, index inkluze, Standardy ISSA, hodnocení inkluze.

Biografie autora

Karin Marques

Mgr. Karin Marques, Pod Strašnickou vinicí 4, Praha 10, karin.pmarques@gmail.com,

Tel. 607972882

Reference

Ainscow, M. (1998). Exploring links between special needs and school improvement. Support for Learning, 13, 70−76.

https://doi.org/10.1111/1467-9604.00061

Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: What are the levers for change? Journal of Educational Change, 5(2), 109−124.

https://doi.org/10.1007/s10833-005-1298-4

Berg, S. L. (2004). The advantages and disadvantages of the inclusion of students with disabilities into regular education classrooms. Unpublished MSc in education thesis. Wisconsin, USA: The Graduate School University of Wisconsin-Stout.

Booth, T., & Ainscow M. (2002). Index for inclusion. Developing learning and participation in schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.

Booth, T., Ainscow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M., & Shaw, L. (2000) Index for inclusion. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.

Clark, C., Dyson, A., Millward, A., & Robson, S. (1999). Theories of inclusion, theories of schools: Deconstructing and reconstructing the inclusive school. British Educational Research Journal, 25(2), 157−177.

https://doi.org/10.1080/0141192990250203

Česká školní inspekce. (2017). Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017. Tematická zpráva. Praha: ČŠI.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2014). EASIE: European Agency Statistics on Inclusive Education: 2014 dataset cross-country report. Dostupné z www.european-agency.org.

Evropský soud pro lidská práva. (2007). Rozsudek D.H. a ostatní versus Česká republika. Štrasburg.

Harms, T., & Clifford, R. (1980). Early Childhood Environment Rating Scale. New York: Teachers College Press.

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada.

Hloušková, L., Trnková, K., Lazarová, B., & Pol, M. (2015). Diverzita žáků: Téma pro vedení školy. Studia paedagogica, 20(2), 105-126.

https://doi.org/10.5817/SP2015-2-6

International Step by Step Association (2002). ISSA Teacher Standards Observation Form. Hungary: International Step by Step Association.

Klusáček, J. (2015). Česká republika na cestě ke společnému vzdělávání. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Lancaster, J. (2014). School and classroom indicators of inclusive education. Measuring Inclusive Education. International Perspectives on Inclusive Education, 3: 165−187.

https://doi.org/10.1108/S1479-363620140000003015

Lipsky, D. K., & Gartner, A. (1996). Equity requires inclusion: The future for all students with disabilities. In C. Christensen & F. Rizvi (Eds.), Disability and the dilemmas of education and justice (145−155). Buckingham: Open University Press.

Loreman, T. (2007). Seven pillars of support for inclusive education. Moving from "Why?" to "How?" International Journal of Whole Schooling, 3(2).

Loreman, T., Forlin, C., Chambers, D., Sharma, U., & Deppeler, J. (2014). Conceptualising and measuring inclusive education. In Measuring inclusive education (3−17). Emerald Group.

https://doi.org/10.1108/S1479-363620140000003015

Lukas, J. (2012). Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Olmore, S., Franova, L., Šneberger, V., & Vonta, T. (2005). Building a system of professional development through the use of teacher standards as a means of supporting quality teaching practices. In H. Schonfeld, S. O'Brien & T. Walsh (Eds.), Questions of Quality (358-372). Dublin: Centre for Early Childhood Development and Education.

Sandwell Metropolitan Borough Council. (2010). Sandwell Inclusion Quality Mark (SIQm). West Bromwich: Children and Young People's Services.

Soukakou, E. P. (2012). Measuring quality in inclusive preschool classrooms: Development and validation of the Inclusive Classroom Profile (ICP). Early Childhood Research Quarterly, 27, 478-488.

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2011.12.003

Tannenbergerová, M. (2014). Inkluze v základní škole: Vývoj a ověřování evaluačního nástroje. (Disertační práce). Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Tannenbergerová, M. (2016). Průvodce školní inkluzí. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Veřejný ochránce práv. (2012). Výzkum etnického složení žáků bývalých zvláštních škol. (Online). Dostupné z http://www.ochrance.cz.

Vonta, T. (2004). Study in Slovenia - teacher evaluation using ISSA standards: A tool for professional development and quality improvement. Educating Children for Democracy − Quality in Early Childhood Education. The Journal of the International Step by Step Association, 7.

Publikováno
2019-06-28
Sekce
Studie – metodologická