Didaktika obecné didaktiky: Od deklarativní znalosti pojmů směrem k rozvoji didaktického myšlení

Autoři

  • Karolina Duschinská
  • Radka High

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1516

Klíčová slova:

obecná didaktika, didaktika obecné didaktiky, studium učitelství, rozvoj didaktického myšlení.

Abstrakt

Abstrakt: Obecná didaktika má klíčové postavení ve studijních plánech navazujícího magisterského studia oborů učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů a právem se od ní očekává položení teoretických základů učitelské profese. Tato studie sleduje tři hlavní cíle: reflektovat vzdělávací potřeby budoucích učitelů, zpracovat tematickou analýzu nejpoužívanějších vysokoškolských učebnic obecné didaktiky a analyzovat proces inovací výuky obecné didaktiky ve světle požadavků na kvalitu vysokoškolské výuky. Osmiletý proces inovací je ilustrován průběžnými výsledky studentského hodnocení výuky, dále jsou analyzovány základní aspekty výuky předmětu obecná didaktika: cíle předmětu, obsah, zkouška, činnosti ve výuce i mimo výuku a využívání příkladů z praxe. Záměrem těchto inovací bylo postupně dojít k vyváženému modelu výuky obecné didaktiky založenému na propojování teorií učení a výsledků empirického pedagogického výzkumu s porozuměním konkrétním didaktickým situacím. Hlavním výsledkem této studie je šest požadavků na výuku obecné didaktiky v učitelských studijních programech.

Klíčová slova: obecná didaktika, didaktika obecné didaktiky, studium učitelství, rozvoj didaktického myšlení.

Reference

Ambrose, S. A. (2010). How learning works: Seven research-based principles for smart teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does (4. vyd.). Maidenhead & New York: Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Čapek, R. (2015). Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada.

Estes, T. H., Mintz, S. L., & Gunter, M. A. (2010). Instruction: A models approach (6. vyd.). Boston: Pearson.

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203887332

Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780203181522

Hrabal, V., Man, F., & Pavelková, I. (1989). Psychologické otázky motivace ve škole (2. upravené vyd.). Praha: SPN.

Chamoniklasová, J. (2005). Věcný text v české a anglosaské kultuře. In Z. Fišer (Ed.), Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Doplněk.

Janík, T. (2003). Didaktika obecná a oborová: pokus o systemizaci pojmů. Brno: Masarakova univerzita, Pedagogická fakulta.

Janík, T. (2009). Obecná didaktika. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 649-652). Praha: Portál.

Kalhous, Z., Obst, O., et al. (2009). Školní didaktika (2. vyd.). Praha: Portál.

Maňák, J. (2003). Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232-258.

Marzano, R. J., Pickering, D., & Pollock, J. E. (2001). Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Pasch, M. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině (2. vyd.). Praha: Portál.

Petty, G. (2013). Moderní vyučování (6., rozš. a přeprac. vyd.). Praha: Portál.

Petty, G. (2014). Evidence-based teaching: A practical approach (2. vyd.). Oxford: Oxford University Press.

Průcha, J. (2018). Oblasti edukační reality opomíjené českým pedagogickým výzkumem (Online). Dostupné z www.capv2018.utb.cz

Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education (2. vyd.). New York: Routledge Falmer.

https://doi.org/10.4324/9780203507711

Schunk, D. H. (2012). Learning theories: An educational perspective (6. vyd.). Boston: Pearson.

Silver, H. F., Strong, R. W., & Perini, M. J. (2007). The strategic teacher: Selecting the right research-based strategy for every lesson. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Skalková, J. (1996). Aktuální aspekty rozvíjení didaktického myšlení. Pedagogika, 46(3), 209-213.

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada.

Slavin, R. E. (2012). Educational psychology theory and practice (10. vyd.). New Jersey: Pearson.

Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál.

Slavík, J. (2009). O teorii pro posthospitační rozbor aneb Reflexe příběhu výuky jako prostředek rozvoje didaktických znalostí obsahu. In T. Janík et al., Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů (s. 33-44). Brno: Paido.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Starý, K. (2006). Efektivní výukové strategie. (Disertační práce). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Swennen, A., Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2008). Preach what you teach! Teacher educators and congruent teaching. (Online). Teachers & Teaching, 14(5-6), 531-542.

https://doi.org/10.1080/13540600802571387

Škoda, J., & Doulík, P. (2011). Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada.

Štech, S. (2018). Slavík, J., Knecht, P., Najvar, P., & Janík, T. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. (Recenze). Pedagogika, 68(4), 413-418.

Šturma, J. (1993). Didaktické myšlení jako učitelská způsobilost. Pedagogická orientace, 7(3), 57-59.

Tomková, A. (2015). Princip izomorfismu v učitelské přípravě. Pedagogika, 65(1), 75-81.

Vašutová, J. (2002). Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada.

Stahování

Publikováno

2019-12-08