Na pomezí formálního a neformálního vzdělávání

Potenciál muzejní edukace pro školní skupiny a spolupráci muzejních pedagogů s učiteli

Autoři

  • Lucie Jagošová

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1713

Klíčová slova:

neformální vzdělávání, učení v muzeu, muzejní pedagogika, muzejní pedagog.

Abstrakt

Abstrakt: Muzea vědecky zpracovávají, dokumentují a zprostředkovávají historii i současnost vývoje přírody, člověka a lidské společnosti a zastřešují veškeré oblasti i obory působení člověka, od zaměření přírodovědného přes technické až po humanitní. Svým návštěvníkům zprostředkovávají obory a témata za efektivního využití atraktivních sbírkových předmětů či jejich substitutů a s ohledem na posilování vztahu návštěvníků k regionu a místnímu kulturnímu, technickému a přírodnímu dědictví. Edukační činností naplňují muzea potenciál optimálního, podnětného prostředí pro neformální vzdělávání, které pracuje s aktivizací návštěvníků, principem názornosti, hands-on přístupem, učením se z exponátů, autenticitou, zážitkovostí a prvky edutainmentu. Nabízejí různorodé formáty edukačních programů a didaktických prostředků pro různé cílové skupiny, k nimž patří děti, dospělí, senioři, rodiny, návštěvníci se speciálními potřebami, ale tradičně také školy a další organizace, které pracují s dětmi a mládeží. Náhledem do edukace v různorodém prostředí můžeme nacházet určité paralely, ale i specifické odlišnosti v profesních kompetencích muzejních pedagogů a učitelů, které mohou přispět k vzájemnému obohacování při jejich spolupráci.

Klíčová slova: neformální vzdělávání, učení v muzeu, muzejní pedagogika, muzejní pedagog.

Reference

Archiv Masarykovy univerzity, bývalý fond Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie (převzatý pracovníky univerzitního archivu).

Archiv Národního muzea, fond Středisko pro výuku muzeologie (částečně zpracovaný).

Biedermann, B. (2015). Theoretische Modelle und aktuelles museales Ausstellungswesen im Spiegel des Theorems der Musealität. Museologica Brunensia, 4(2), 33-41.

Bobick, B., & Hornby, J. (2013). Practical partnerships: strengthening the museum-school relationship. The Journal of Museum Education, 38(1), 81-89.
https://doi.org/10.1080/10598650.2013.11510758


Dodd, J. (2014). The Generic Learning Outcomes - Measuring Learning Impact in Museums. In Research Centre for Museums and Galleries (RCMG). (Online). Dostupné z https://le.ac.uk/rcmg/research-archive

Downey, S., Delamatre, J., & Jones, J. (2007). Measuring the impact of museum-school programs: findings and implications for practice. The Journal of Museum Education, 32(2), 175-187.
https://doi.org/10.1080/10598650.2007.11510567


Elwick, A. (2013). Non-formal Learning in Museums and Galleries. (PhD. thesis). Newcastle University, School of Arts and Cultures.

Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2019). Reimagining public science education: the role of lifelong free-choice learning. Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, 1, 10.
https://doi.org/10.1186/s43031-019-0013-x


Graham, J. (2013). Evidencing the impact of the GLOs 2008-2013. In Research Centre for Museums and Galleries (RCMG). (Online). Dostupné z https://le.ac.uk/rcmg/research-archive

Horská, P. (2016). Výukové cíle muzejní edukace jako prostředek rozvoje funkční spolupráce školy a muzea. (Disertační práce). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Jagošová, L. (2015). Muzejní pedagog jako (semi)profese. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 3(2), 39-58.

Jagošová, L. (2020). Muzeologie jako součást kurikula univerzitní a neuniverzitní přípravy muzejních pedagogů. Studia Historica Nitriensia, 24(1), 206-220.
https://doi.org/10.17846/SHN.2020.24.1.206-220


Jagošová, L., Jůva, V., & Mrázová, L. (2010). Muzejní pedagogika. Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido.

Jagošová, L., Kirsch, O. et al. (2016). Muzejní profese a veřejnost 1. Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika. (Online). Brno: Masarykova univerzita Dostupné z https://archeo-muzeo.phil.muni.cz
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8432-2016


Jagošová, L., & Kirsch, O. (Eds.). (2018). Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi. (Online). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z https://archeo-muzeo.phil.muni.cz
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9485-2018


Jagošová, L., & Králová, J. (2017). Aktuální kontury profese muzejního pedagoga. Reflexe kvalifikační profilace pracovníků v oblasti muzejní pedagogiky na příkladu Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 5(2), 141-153.

Jiroutová, J. (2014). Muzejní a galerijní pedagogika pohledem zahraničních odborníků. Univerzita Palackého v Olomouci.

Káčerová, E. (2007). Postoje žáků a učitelů hodonínských základních škol k místnímu muzeu. (Bakalářská práce). Masarykova univerzita, Ústav archeologie a muzeologie.

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku. In Asociace muzeí a galerií České republiky. (Online). Dostupné z www.muzeoedu.cz

Landová, J. (Ed.). (1987). Spolupráce muzeí a galerií se školami, výchovnými zařízeními a mládeží. In Sborník příspěvků z krajské konference muzejních a pedagogických pracovníků v Českých Budějovicích 9. září 1987. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Mertová, S. (2016). Muzejní kufřík - metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum.

Mažárová, M. (2018). Lektorské dovednosti v muzeu. Brno: Moravské zemské muzeum.

Mrázová, L. (2013). Tvorba pracovních listů. Metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum.

Muzejní edukátor. (2006-2014). In Národní soustava kvalifikací. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. (Online). Dostupné z www.narodnikvalifikace.cz

Muzejní edukátor: studijní materiál (2019). (Online). Brno: Moravské zemské muzeum. Dostupné z www.mcmp.cz/fileadmin/user_upload/vzdelavani/STUDIJNI_MATERIAL_2019.pdf

Muzejní edukátor. (2020). In Národní soustava povolání. Praha: MPSV. (Online). Dostupné z https://nsp.cz

Muzeum a škola. (1961). Muzejní práce: studijní, metodický a informační materiál. Praha: Národním muzeum.

Ng-He, C. (2015). Common goals, common core: museums and schools work together. The Journal of Museum Education, 40(3), 220-226.
https://doi.org/10.1179/1059865015Z.00000000098


Pešková, J. (2017). Vzdělávání nebo hra? Věstník AMG, 6, 1.

Screven, C. (2002). Museums and informal education. In Infed.org: education, community-bulding and change. (Online). Dostupné z https://infed.org/mobi

Schweibenz, W., & Wintzerith, S. (2018). The personas method: a tool for communicating data from visitor studies. Museologica Brunensia, 7(1), 5-18.
https://doi.org/10.5817/MuB2018-1-1


Spolupráce muzeí a galerií se školami a mládeží. (1978). Sborník příspěvků z celonárodního aktivu muzejních a pedagogických pracovníků v Teplicích 22.-23. 11. 1977. Praha, Teplice: Ústřední muzeologický kabinet, Krajské muzeum v Teplicích.

Stuchlíková, A. (2012). Profese galerijního pedagoga. (Disertační práce). Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Suk, R. (Ed.). (1966). Výzkum návštěvnosti muzeí I. Praha: Národní muzeum.

Suk, R. (Ed.). (1968). Výzkum návštěvnosti muzeí II. Praha: Národní muzeum.

Suk, R. (Ed.). (1970). Výzkum návštěvnosti muzeí III. Praha: Národní muzeum.

Šebek, F. (2017). Výuka muzeologie na veřejných vysokých školách v ČR (rozsah a charakter výuky). Museologica Brunensia, 6(2), 80-85.
https://doi.org/10.5817/MuB2017-2-7


Šobáňová, P. (2012). Muzejní edukace. Univerzita Palackého v Olomouci.

Šobáňová, P. et al. (2015). Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. Univerzita Palackého v Olomouci.

Špét, J. (1968). Problémy spolupráce muzeí se školami. In Sborník příspěvků přednesených na semináři v Gottwaldově ve dnech 3.-4. října 1968. Praha: Národní muzeum.

Špét, J. (1971). Spolupráce školy a muzea. In Sborník příspěvků přednesených na semináři v Gottwaldově ve dnech 18.-20. listopadu 1970. Praha: Národní muzeum.

Špét, J. (1976). O problematice spolupráce muzea a školy. In Sborník příspěvků přednesených na 5. semináři o spolupráci muzea a školy v Gottwaldově ve dnech 2.-4. 10. 1974. Praha: Národní muzeum.

Talboys, G. K. (2011). Museum educator's handbook. Farnham: Ashgate.

Taylor, E. W., & Neill, A. C. (2008). Museum education: a nonformal education perspective. The Journal of Museum Education, 33(1), 23-32.
https://doi.org/10.1080/10598650.2008.11510584


Taylor, E. W., Neill, A. C., & Banz, R. (2008). Teaching in situ: nonformal museum education. The Canadian Journal of Adult education / La Revue canadienne pour l'étude de l'éducation des adultes, 21(1), 19-36.

Tišliar, P. (2017). The development of informal learning and museum pedagogy in museums. European Journal of Contemporary Education, 6(3), 586-592.
https://doi.org/10.13187/ejced.2017.3.586


Tišliar, P., Černušák, T., & Loskotová, I. (2019). Výstava v archivu. Teorie a praxe. Brno: Masarykova univerzita.

Tišliar, P., Mažárová, M., & Jagošová, L. (2019). Baráky u Svatobořic: pohled do dějin 1914-1950: putovní výstava z pohledu teorie a praxe. Brno: Masarykova univerzita.

Tran, L. U., & King, H. (2007). The professionalization of musem educators: the case in science museums. Museum Management and Curatorship, 2, 131-149.
https://doi.org/10.1080/09647770701470328


Turková, J. (1965). Spolupráce muzeí se školami. In Materiály z celostátního semináře v Gottwaldově, říjen 1965. Praha: Národní muzeum.

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Vachková, I. (2019). Třetí konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci. Museologica Brunensia, 8(2), 66-69.
https://doi.org/10.5817/MuB2019-2-10


Wasmer Andrews, L. (2010). Museums as healing places: Musings on the mind-body health benefits of museums. Psychology Today. (Online). Dostupné z www.psychologytoday.com

Williams, P. (1989). Professional standards for museum educators. Journal of Museum Education, 14(3), 11-13.
https://doi.org/10.1080/10598650.1989.11510119


Woolard, V. (2009). An unsettled profession. In C. Lang, J. Reeve & V. Woolard (Eds.), The responsive museum: working with audiences in the twenty-first century (s. 211-222). Farnham: Ashgate.

Zenetou, A. A. (1996). Museum professional positions: qualifications, duties, and responsibilities. In J. R. Glaser & A. A. Zenetou (Eds.), Museums: a place to work: planning museum careers. London: Routledge.

Zhoř, I. (1984). Výstavy, galerie a škola: k metodice exkurzí do galerií a výstav výtvarného umění. Krajský pedagogický ústav v Brně.

Stahování

Publikováno

2020-10-04

Číslo

Sekce

Studie – teoretická