Typy a způsoby užívání výukových zdrojů žáky osmých tříd základních škol

Autoři

  • Aleš Bednárek
  • Gabriela Mynářová
  • Marek Václavík
  • Iva Červenková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1871

Klíčová slova:

edukační média, výukové zdroje, tištěné a digitální zdroje, způsoby užívání

Abstrakt

Článek prezentuje výsledky empirického výzkumu zaměřeného na užívání výukových zdrojů žáky 2. stupně základních škol ve vyučovacích hodinách a při domácí přípravě. Příspěvek si klade za cíl popsat výukové zdroje, se kterými žáci pracují a představit způsoby užívání těchto výukových zdrojů. Dále vyhodnotit tendence v oblasti jejich užívání s ohledem na pronikání digitálních technologií do mnoha oblastí žákova učení. Výzkum je metodologicky založen na kvalitativním designu. Byly provedeny hloubkové rozhovory s dvaceti respondenty osmých tříd základních škol. Data byla následně kódována, analyzována a interpretována směrem k cílům a výzkumným otázkám.

Empirický výzkum ukázal, že žáci pracují s rozmanitými výukovými zdroji. Ve školním učení žáka klíčovou roli stále hraje tištěná učebnice a se zdroji pracují žáci samostatně. V domácí přípravě žáka pak zápisky v sešitu a internet. Digitální zdroje jsou běžnou součástí žákova učení ve škole i v domácí přípravě, nikoliv však převažující. Existuje odlišnost ve způsobech užívání zdrojů ve škole a v domácí přípravě.  

Výsledky výzkumu potvrzují tendence v oblasti užívání výukových zdrojů na 2. stupni základních škol. Charakterizuje je různorodost. Ve škole jsou digitální zdroje používány jako doplněk ke zdrojům tištěným. V domácí přípravě žáka hrají zásadní roli zdroje psané.

Reference

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education. London: Routledge.

Cooper, H. (1994). The battle over homework: Common ground for parents and administrators. Thousand Oaks: Corwin Press.

Červenková, I., & Sikorová, Z. (2014). Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku. In J. Poláchová Vašťatková, E. Dvořáková Kaněčková (Eds.), Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí (s. 59-71). Olomouc: Gevak.

Darn, S. (2007). Homework seems to be an accepted part of teachers' and students' routines, but there is little mention of it in ELT literature. Dostupné z www.teachingenglish.org.uk

deCarvalho, M. E. (2000). Rethinking family-school relations: A critique of parental involvement in schooling. New York: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781410600332

DeCesare, M. (2007). A textbook approach to teaching: Structural uniformity among american high school sociology courses. American Sociologist, 38, 178-190.

https://doi.org/10.1007/s12108-007-9007-9

Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research. Thousand Oaks: Sage.

Gavora, P. (2008). Model činnosti žiaka pre učenie sa z učebnice. In P. Knecht, T. Janík et al. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 121-135). Brno: Paido.

Horsley, M., & Sikorová, Z. (2014). Classroom teaching and learning resources: International Comparisons from TIMSS. A preliminary review. Orbis scholae, 8(2), 43-60.

https://doi.org/10.14712/23363177.2015.65

Horsley, M., & Walker, R. (2006). Video based classroom observation systems for Examining the use and role of textbooks and teaching materials in learning. In É. Bruillard et al., Caught in the web or lost in the textbook? 8th International Conference on Learning and Educational Media (s. 263-268). Caen: IUFM.

Horsley, M., & Walker, R. (2013). Reforming homework: Practices, learning and policy. South Yarra: Palgrave Macmillan.

Churchill, D. (2017). Digital resources for learning. Singapore: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-981-10-3776-4

Johnsen, E. B. (1997). Textbooks in the kaleidoscope. Oslo: Scandinavian University Press.

Klubal, L., Kostolányová, K., & Gybas, V. (2017). Using tablet and iTunes as individualized instruction tools. In Proceedings of the 13th International Conference Mobile Learning, Budapest (s. 139-142). Budapest, Hungary: IADIS Press

Instruction Tools. In Mobile Learning 2017: Proceedings of the 13th International Conference on Mobile Learning 2017 (s. 139-142). Budapest: IADIS Press.

Lambert, D. (1999). Exploring the use of textbooks in KS3 geography classrooms: A small scale study. The Curriculum Journal, 10, 85-105.

https://doi.org/10.1080/0958517990100107

Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). New media. A critical introduction. 2. vyd. London: Routledge.

Matthes, E., Schütze, S., & Wiater, W. (Eds.). (2013). Digitale Bildungsmedien im Unterricht. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Nicholls, J. (2005). The philosophical underpinnings of school textbook research. Paradigm, 3(1), 25-35.

Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Roth, K. J. et al. (2006). Teaching science in five countries: Results from the TIMSS Video Study Statistical Analysis Report. U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics. Dostupné z https://nces.ed.gov/pubs2006/2006011.pdf

Schaub, H., & Zenke, K. G. (2000). Wörterbuch Pädagogic. München: Deutscher Taschenbuch.

Sigurgeirsson, I. (1992). The role, use and impact of curriculum materials in intermediate level icelandic classrooms. (Dizertační práce). Brighton: University of Sussex.

Sikorová, Z. (2010). Učitel a učebnice: Užívání učebnic na 2. stupni základních škol. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.

Sikorová, Z., Václavík, M., & Červenková, I. (2019). Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ: hybridizace a remixování. Studia paedagogica, 24(3), 111-129.

https://doi.org/10.5817/SP2019-3-5

Stará, J., & Krčmářová, T. (2014). How teachers reflect on textbook materials and how they utilise them. IARTEM e-Journal, 6(3), 67-87.

Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Wikman, T., & Horsley, M. (2012). Down and up: Textbook research in Australia and Finland. IARTEM e-Journal, 5(1), 45-53.

TIMSS (2016). Mezinárodní šetření TIMSS 2015. Dostupné z www.csicr.cz

Stahování

Publikováno

2021-04-08 - Aktualizováno dne 2021-04-08

Verze

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná