Plánování vzdělávacího obsahu ve školních kurikulárních dokumentech: příklady současné praxe v mateřských školách v České republice a na Slovensku

Autoři

  • Eva Koželuhová
  • Barbora Loudová Stralczynská
  • Milena Lipnická

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2020.1678

Abstrakt

Cílem výzkumu bylo analyzovat způsoby, jakými jsou v České republice a na Slovensku plánovány a realizovány vzdělávací obsahy na úrovni jednotlivých mateřských škol. Výzkum sledoval, jaká jsou zařazovaná vzdělávací témata, jaké jsou sledovány vzdělávací cíle a jaké různé přístupy se uplatňují při tvorbě školních vzdělávacích programů.

První část výzkumu sestávala z kvalitativní obsahové analýzy školních vzdělávacích programů 40 mateřských škol v České republice a 40 reflektivních zpráv učitelů těchto mateřských škol. Výzkum zjišťoval přístupy mateřských škol k tvorbě integrovaných bloků a preference učitelů při implementaci těchto integrovaných bloků do pedagogické praxe. Druhá část výzkumu byla realizována ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Výzkumná data byla získána pomocí dotazníkového šetření mezi studenty kombinované formy studijních programů zaměřených na přípravu budoucích učitelů mateřských škol.

Výsledky z výzkumného vzorku ukazují, že mezi respondenty v obou zemích je nejvíce preferováno chronologické řazení integrovaných bloků. Mateřské školy navrhovaly vzdělávací obsah v souladu s ročním obdobím a strukturovaly ho do týdenních témat. Tento způsob nemusí naplňovat požadavek českého ani slovenského kurikula, aby vzdělávací obsah vycházel z aktuálních potřeb a zájmů dětí. Ačkoli někteří učitelé měli možnost si volit svá vlastní témata, od většiny učitelů se stále očekává, že budou realizovat témata uvedená ve školních vzdělávacích programech. V závěru příspěvek přináší možné vysvětlení této situace a podněty pro další rozvoj.

Klíčová slova: předškolní vzdělávací obsah, školní vzdělávací program, kurikulum, plánování

Reference

Burkovičová, R. (2008). Pedagogické projektování a prezentace pedagogického projektu v učitelství pro mateřské školy [Pedagogical design and presentation of a pedagogical project in kindergarten teaching]. 2nd ed. University of Ostrava.

CSI. (2019). Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018-2019 - Výroční zpráva [Quality and efficiency of education and the education system in the 2018-2019 school year - Annual report]. Praha: Czech School Inspectorate. Available from: www.csicr.cz

Education Act (2008). Zákon č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov [Act no. 245/2008 Coll. on upbringing and education (Education Act) and on amendments to certain acts]. Available from: www.slov-lex.sk

Education Act (2004). Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) [Act no. 561/2004 Coll. on preschool, basic, secondary, higher vocational and other education (Education Act)]. Available from: www.msmt.cz

FEP PE (2018). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [Framework educational programme for preschool education]. Praha: Ministry of Education, Youth and Sports. Available from: www.msmt.cz

Hajdúková, V. et al. 2009. Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov [Methodology

for creating school educational programmes]. Bratislava: Ministry of Education, Science,

Research and Sport. Available from: www.minedu.sk

Krejčová, V., Kargerová, J., & Syslová, Z. (2015). Individualizace v mateřské škole [Individualisation in kindergarten]. Praha: Portál.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. 2nd ed. Los Angeles: SAGE.

Průcha, J. (2016). Předškolní dítě a svět vzdělávání: přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků [The preschool child and the world of education: An overview of theory, practice, and research findings]. Praha: Wolters Kluwer.

SEP (2016). Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách [State educational programme for pre-primary education in kindergartens]. (Online). Available from: www.statpedu.sk

Šmelová, E., & Prášilová, M. (2018). Didaktika předškolního vzdělávání [Didactics of preschool education]. Praha: Portál.

Smolíková, K. (2005). Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy [Manual for the preparation of the school (class) educational programme of the kindergarten]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Smolíková, K. (2006). Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy [Manual for the preparation of the school (class) educational programme of the kindergarten]. 2nd ed. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách [Qualitative research in pedagogical sciences]. 2nd ed. Praha: Portál.

Svobodová, E. (2007). Obsah a formy předškolního vzdělávání [Content and forms of preschool education]. University of South Bohemia in České Budějovice.

Svobodová, E. (2010). Vzdělávání v mateřské škole: Školní a třídní vzdělávací program

[Kindergarten education: School and classroom educational programme]. Praha: Portál.

Syslová, Z., Burkovičová, R., Kropáčková, J., Šilhánová, K., & Štěpánková, L. (2019). Didaktika mateřské školy [Kindergarten didactics]. Praha: Wolters Kluwer.

Stahování

Publikováno

2020-12-30