K památce a pedagogickému odkazu Idy Jarníkové

Ke 100. výročí jejího zásadního vystoupení na Prvním sjezdu Československého učitelstva a přátel školy v roce 1920

Autoři

  • Karel Rýdl

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1902

Klíčová slova:

sociální péče, předškolní výchova, Ida Jarníková, Marie Montessori, inovace výchovy

Abstrakt

K málo známému výročí nabízí studie analýzu života a díla Idy Jarníkové (1979–1965), jedné z nejvýznamnějších představitelek předškolní výchovy 20. století. Na základě studia archivních dokumentů studie zdůrazňuje nejen životní osudy, poprvé v ucelené podobě, ale zvláště Jarníkové představy o pedagogizaci předškolní výchovy ve prospěch rozvoje osobnosti dětí, její snahu o porozumění pedagogice Marie Montessori a péči o další vzdělávání vychovatelek v mateřských školách. Studie je doplněna výběrovou bibliografií Idy Jarníkové.

Reference

Baďuríková, Z. (1999). Výchovný program materských škôl podľa Idy Jarníkovej. In V. Michalička (Ed.), Dejiny predškolskej výchovy na Slovensku (s. 127-131). Bratislava: ÚIPŠ, Sborník Muzea školství a pedagogiky.

Čálek, F., & Kádner, B. (Eds.). (1921). První sjezd československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti (s. 208-212). Praha: Československá obec učitelská.

Dvořáková, B. (1987). Život a dílo Idy Jarníkové. Hradec Králové: SVK - Oddělení informačních a referenčních služeb. Rešerše č. 30/87 - Dv. 3 s.

Fottová, M. (1996). Ida Jarníková. Predškolská výchova, 50(8), 3-4.

Hasíková, D. (2007). Realizace rámcového programu pro předškolní vzdělávání u dětí se sluchovým postižením. (Bakalářská práce). Olomouc: PedF UP.

Jarošová, J. H. (2010). Přítomnost a naplňování kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v programu "Aby malé bylo velké". (Diplomová práce.) Olomouc: CTF UP.

Kasper, T., & Kasperová, D. 2020. Nová škola v meziválečném Československu ve Zlíně. Praha: Academia.

Kasper, T., Kasperová, D., & Pánková, M. 2018. "Národní" školství za první československé republiky. Praha: Academia.

Kasper, T., Pelcová, N., & Sztobryn, S. (2014). Úloha osobnosti a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu. Praha: Karolinum.

Kasperová, D. 2018. Československá obec učitelská v kontextu reformy vzdělávání učitelů (ŠVSP) a reformy školy. Praha: Academia.

Kořínek, V., & Vyčichlo, F. 1958. Akademik Vojtěch Jarník šedesátníkem. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 3(1), 1-8.

Kratochvíl, L. (1939). Jarníková Ida. In Pedagogická encyklopedie. Díl I. Praha: Novina.

Kunc, J. 1970. Kdy zemřeli…? Praha.

Lacinová, I. 1991/92. Ida Jarníková - živá historie předškolní výchovy. Predškolská výchova, 46(9), 6-7.

Malá československá encyklopedie. Díl III. Praha: Academia, 1986.

Mišurcová, V. 1982. 150 let mateřského školství v českých zemích: J. V. Svoboda a jeho následovníci. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Moravec, J. 2003. Jan Urban Jarník. Krása našeho domova, 3(5).

Opravilová, E., & Dostál, A. M. 1988. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: SPN.

Ottův Slovník naučný nové doby. Dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl 3, sv. 1. Praha: J. Otto, 1934.

Pražák, F. 1927. Počátky české školy pokusné. Praha: B. Kočí.

Rýdl, K. 1992. Tradice a současnost alternativního pedagogického hnutí v ČSFR a ve světě. Prešov: Metodické centrum.

Spěváček, V. 1975. České ženy v práci pedagogické. Praha: Pedagogický ústav hl. m. Prahy.

Spěváček, V. (1970). Počátky a základy českých škol pokusných. Plzeň: Pedagogická fakulta.

Šeracký, F. 1929. Z naší výzkumné školy mateřské v Praze 7 na Studánce. In O. Chlup & L. Ruthans (Eds.), Nová škola mateřská. Sborník přednášek z teorie a prakse školy mateřské (s. 36-57). Praha.

Šmelová, E., & Rýdl, K. 2012. Vývoj institucí pro předškolní výchovu 1869-2011. Olomouc: Univerzita Palackého.

Šťastná, J. 1975/1976. Ida Jarníková (1879-1965). Socialistická škola, 16(8).

Štraus, J. 1968. Bibliografie čs. pedagogických časopisů do roku 1950. Praha: Odborový svaz pracovníků školství a vědy.

Uhlířová, J. 2003. Hnutí nové výchovy. Informatorium 3-8, 10(6), 7.

BIBLIOGRAFIE IDY JARNÍKOVÉ

Index pomůcek pro školy mateřské a nejnižší třídy škol obecných. Praha: v. n. 77 s.

/1911. Reformní hnutí v Brně i jinde. Časopis učitelek škol mateřských, 1(1), 3–4; 1(3), 2–3; 1(5), 3.

Příručka pro školy mateřské. Praha: Spolek pro zájmy škol mateřských. Sv. I. 194 s.

+ Drobná, Z. Dětský svět: Návod k zaměstnání dětí. Praha, v. n.

55 lidových tanců pro školu a dům. Praha: Šimáček. 78 s.

/1915. K reformnímu hnutí. Časopis učitelek škol mateřských, 5(1), 2–5.

Jak zaměstnáme a pobavíme děti? Nástin, jak lze zaměstnati školní děti v prázdninových koloniích, školních a jiných útulcích a sirotčincích apod. Praha: Čs. komise pro péči o mládež. 27 s.

Jak zaměstnáme a pobavíme děti? Pro dobrovolné pomocnictvo v ústavech a pro vychovatele vůbec. Praha: Česká zemská komise. 27 s.

Demokratisace výchovy. Rokycany: v. n. 12 s.

–1921. Pokusná škola mateřská. Časopis učitelek škol mateřských, 9(1–2), 1–3; 9(3–4), 14–15; 9(7–8), 54–56; 9(9–10), 66–67; 10(1–2), 2–6.

K reformě škol mateřských. Národní listy, 60(213), 3.

Organisace mateřských škol a opatroven. První sjezd československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti (s. 43–47). Praha: ČOU.

Vnitřní reorganizace mateřských škol. První sjezd československého učitelstva a přátel školství v osvobozené vlasti (s. 206–209). Praha: ČOU.

Reforma školy mateřské. Časopis učitelek škol mateřských, 13(7–10), 41–47.

Index pomůcek pro školy mateřské a nejnižší třídy škol obecných. 2. vyd. Praha. 77 s.

K novým směrům ve výchově. Časopis učitelek škol mateřských, 15(1), 2–4.

Našim dětem. Rodinná a společenská hra Pokrývanka. Praha: Dědictví Komenského. Spisy DK č. 113.

(2. vyd. 1931). Školy mateřské: jejich význam, účel a organizace, jakož i úřední předpisy. Praha: v. n. 61 s.

Návrh osnov pro mateřské školy. Časopis učitelek škol mateřských, 16(3–4), 36–39.

(2. vyd. 1930). Výchovný program mateřských škol. Přehled výchovných prostředků a jak jich užívati ve výchově malých dětí. Praha: v. n. 162 s.

Dětská zaměstnání: pro účelné zaměstnání dětí ve školách i v rodině. Praha, v. n. 92 s.

Vývoj mateřské školy. In. V. Komárek (Ed.), Národní škola ČSR – zkušenosti a směrnice (s. 26–32). Brno: Společnost Pedagogického musea.

Cvičení smyslových schopností se zřetelem k metodám racionelní výchovy. Praha: v. n. 143 s. a 20 příloh.

O vodě, co v ní žije a roste. Praha: v. n. 175 s.

Činná mateřská škola. Časopis učitelek škol mateřských, 24(2), 25–26; 24(3), 35–37; 24(4), 51–52.

Marie Brožová. Jubilejní článek. Časopis učitelek škol mateřských, 24(4), 59.

Nástin celoroční osnovy. Časopis učitelek škol mateřských, 25(6) 110–111.

Osnování na mateřské škole. Časopis učitelek škol mateřských, 26(10), 130–134.

Německé mateřské školy v ČSR. Časopis učitelek škol mateřských, 28(6), 110–113.

Osnovy pro mateřské školy a rozsah hodin. Časopis učitelek škol mateřských, 28(4), 62–63.

/1947. První opatrovny v Praze. Předškolní výchova, 1(3–4), 26–27.

/1947. Svobodova „Školka“. Předškolní výchova, 1(5–6), 27–28.

Stahování

Publikováno

2021-07-30

Číslo

Sekce

Studie – historická