Národní odborné časopisy a analýza H-indexu členů jejich redakčních rad

Autoři

  • Petr Novotný PhDr. Petr Novotný, Ph.D. - Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie, Viničná 7, Praha 2, 12800; novotp@natur.cuni.cz, +420 221 951 040
  • Vanda Janštová RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. - Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie; Viničná 7, Praha 2, 12800, vanda.janstova@natur.cuni.cz, +420 221 951 040
  • Romana Schubertová Mgr. Romana Schubertová, Ph.D. - Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie, Banská Bystrica, Tajovského 40, Banská Bystrica, 974 01; romana.schubertova@umb.sk, +421 484 467 148
  • Karolína Kotvaltová Sezemská Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. - Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie, Viničná 7, Praha 2, 12800; sezemskk@natur.cuni.cz, +420 221 951 867

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.1904

Klíčová slova:

národní odborný časopis, redakční rada, H-index, H-skóre, didaktika biologie

Abstrakt

Národní časopisy jsou důležitým prostředkem pro pěstování dialogu o směřování jednotlivých oborů. Členové redakčních rad těchto časopisů mohou ovlivnit kodifikaci měřítek prací publikovaných v daném oboru, bývají proto označováni jako gatekeepers, tedy „strážci brány vybírající, který obsah a forma vědeckého sdělení jsou přijatelné“. Abychom si vytvořili alespoň přibližnou představu o složení redakčních rad, můžeme využít scientometrické údaje. Ačkoli jsou obdobné analýzy u zahraničních periodik běžné, v našem národním prostředí jsme takovou studii nedohledali. U modelového souboru českých a slovenských časopisů z oblasti pedagogiky a didaktiky biologie jsme proto v databázi WOS vyhledali H-index členů redakčních rad a porovnali domácí a zahraniční členy z pohledu tohoto kritéria. H-index se nám podařilo dohledat u většiny domácích a zahraničních členů, neúplnost dat byla způsobena nejednoznačností interpretace a přiřazení dat dostupných v databázi WOS.

Mezi některými časopisy jsme prokázali statisticky významné rozdíly v H-skóre (průměrný H-index členů redakčních rad), pro tuto analýzu jsme použili Kruskalův–Wallisův testu. Pomocí Mannova–Whitneyho U-testu jsme ukázali, že faktor indexace časopisu v databázi Scopus nemá signifikantní vliv na H-skóre časopisu. Příspěvek zahraničních členů redakčních rad k H-skóre časopisu byl, v porovnání s příspěvkem domácích členů, signifikantně vyšší pouze u tří časopisů, u ostatních byl příspěvek domácích a zahraničních členů vyrovnaný (zde jsme použili Pearsonův chí-kvadrát test).

Mezi některými časopisy jsme prokázali statisticky významné rozdíly v H-skóre (průměrný H-index členů redakčních rad), pro tuto analýzu jsme použili Kruskalův-Wallisův testu. Pomocí Mannova-Whitneyho U testu jsme ukázali, že faktor indexace časopisu v databázi Scopus nemá signifikantní vliv na H-skóre časopisu. Příspěvek zahraničních členů redakčních rad k H-skóre časopisu byl, v porovnání s příspěvkem domácích členů, signifikantně vyšší pouze u tří časopisů, u ostatních byl příspěvek domácích a zahraničních členů vyrovnaný (zde jsme použili Pearsonův chí-kvadrát test).

Reference

Blahout, M., & Wawrosz, P. (2013). Problematika vysokého školství. In R. Valenčík (Ed.), Lidský kapitál a investice do vzdělání (s. 122-131). Vysoká škola finanční a správní.

Braun, T. (2004). Keeping the gates of science journals. In Handbook of quantitative science and technology research (s. 95-114). Dordrecht: Springer.

https://doi.org/10.1007/1-4020-2755-9_5

Buela-Casal, G., Perakakis, P., Taylor, M., & Checa, P. (2006). Measuring internationality: Reflections and perspectives on academic journals. Scientometrics, 67(1), 45-65.

https://doi.org/10.1007/s11192-006-0050-z

Espin, J., Palmas, S., Carrasco-Rueda, F., Riemer, K., Allen, P. E., Berkebile, N., … & Prince, C. (2017). A persistent lack of international representation on editorial boards in environmental biology. PLoS biology, 15(12), e2002760.

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2002760

PMid:29232375 PMCid:PMC5726619

Gavora, P. (2015). Metodologický profil kvantitatívnych výskumných štúdií publikovaných v časopise Pedagogika: Porovnanie období 1995-2000 a 2010-2014. Pedagogika, 65(4), 372-391.

Good, B., Vermeulen, N., Tiefenthaler, B., & Arnold, E. (2015). Counting quality? The Czech performance-based research funding system. Research Evaluation, 24(2), 91-105.

https://doi.org/10.1093/reseval/rvu035

Grgić, I. H. (2014). Scholarly journals at the periphery: The case of Croatia. Learned Publishing, 27(1), 15-20.

https://doi.org/10.1087/20140103

Gül, Ş., & Sözbilir, M. (2016). International trends in biology education research from 1997 to 2014: A content analysis of papers in selected journals. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(6), 1631-1651.

https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1363a

Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102(46), 16569-16572.

https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102

PMid:16275915 PMCid:PMC1283832

Chang, Y.-H., Chang, C.-Y., & Tseng, Y.-H. (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science Education & Technology, 19(4), 315-331.

https://doi.org/10.1007/s10956-009-9202-2

Introducing the index. (2014). Nature, 515(7526), S52-S53.

https://doi.org/10.1038/515S52a

PMid:25390142

Janštová, V., & Novotný, P. (2017). Didaktický výzkum jako součást závěrečných prací studentů učitelství biologie. Scientia in educatione, 8(2), 52-69.

https://doi.org/10.14712/18047106.629

Kaščák, O., Pupala, B., Lehotská, V., & Zápotočná, O. (2015). Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti. Orbis scholae, 9(1), 119-138.

https://doi.org/10.14712/23363177.2015.75

Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554-578.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554

Knecht, P., & Tůma, F. (2020). Citační etika v pedagogickém výzkumu: k vynucování citací a zakládání citačních kartelů. Studia paedagogica, 25(3), 187-212.

https://doi.org/10.5817/SP2020-3-7

Kroufek, R., Jáč, M., Janštová, V., Pražáková, M., & Čiháková, K. (2020). Výzkum v didaktice biologie, geologie a environmentální výchovy v České republice v letech 2008-2018. Scientia in educatione, 11(1), 43-58.

https://doi.org/10.14712/18047106.1604

Kulczycki, E., & Rozkosz, E. A. (2017). Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientometrics, 111(1), 417-442.

https://doi.org/10.1007/s11192-017-2261-x

PMid:28386153 PMCid:PMC5362673

Lin, T.-J., Lin, T.-C., Potvin, P., & Tsai, C.-C. (2018). Research trends in science education from 2013 to 2017: A systematic content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 41(3), 367-387.

https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1550274

López Piñeiro, C., & Hicks, D. (2015). Reception of Spanish sociology by domestic and foreign audiences differs and has consequences for evaluation. Research Evaluation, 24(1), 78-89.

https://doi.org/10.1093/reseval/rvu030

López-Navarro, I., Moreno, A. I., Quintanilla, M. Á., & Rey-Rocha, J. (2015). Why do I publish research articles in English instead of my own language? Differences in Spanish researchers' motivations across scientific domains. Scientometrics, 103(3), 939-976.

https://doi.org/10.1007/s11192-015-1570-1

Macháček, V., & Srholec, M. (2017). Pod pokličkou Beallových seznamů. Národohospodářský ústav AV ČR. Dostupné z https://idea.cerge-ei.cz

Mazov, N. A., & Gureev, V. N. (2016). The editorial boards of scientific journals as a subject of scientometric research: A literature review. Scientific & Technical Information Processing, 43(3), 144-153.

https://doi.org/10.3103/S0147688216030035

Mendonça, S., Pereira, J., & Ferreira, M. E. (2018). Gatekeeping African studies: What does "editormetrics" indicate about journal governance? Scientometrics, 117(3), 1513-1534.

https://doi.org/10.1007/s11192-018-2909-1

Münich, D. (2013). Verifikační hlídka (online), 10. 9. 2013. Dostupné z http://metodika-hodnoceni.blogspot.com

Pajić, D., Jevremov, T., & Škorić, M. (2019). Publication and Citation patterns in the social sciences and humanities: A national perspective. Canadian Journal of Sociology, 44(1), 67-94.

https://doi.org/10.29173/cjs29214

Petersen, J., Hattke, F., & Vogel, R. (2017). Editorial governance and journal impact: A study of management and business journals. Scientometrics, 112(3), 1593-1614.

https://doi.org/10.1007/s11192-017-2434-7

Průcha, J. (1975). Využívání informací v československém pedagogickém výzkumu. Pedagogika, 25(4), 461-478.

Průcha, J. (2015). Pedagogické časopisy: Jejich využívání jako informačních zdrojů. Pedagogická orientace, 25(1), 122-130.

https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-122

Rada pro výzkum, vývoj a inovace. (2014). Aktualizace seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v české republice: Návrh postupu v roce 2014. Dostupné z https://www.vyzkum.cz

R Core Team. (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Dostupné z https://www.R-project.org

Salátová, R. (2014). Mají česká knihovnická periodika budoucnost? Dostupné z www.inforum.cz

Sambunjak, D., Huić, M., Hren, D., Katić, M., Marušić, A., & Marušić, M. (2009). National vs. international journals: Views of medical professionals in Croatia. Learned Publishing, 22(1), 57-70.

https://doi.org/10.1087/095315108X378785

Schönbach, K., & Lauf, E. (2006). Are national communication journals still necessary? A case study and some suggestions. Communications, 31(4), 447-454.

https://doi.org/10.1515/COMMUN.2006.028

Tijssen, R. J. W., Mouton, J., van Leeuwen, T. N., & Boshoff, N. (2006). How relevant are local scholarly journals in global science? A case study of South Africa. Research Evaluation, 15(3), 163-174.

https://doi.org/10.3152/147154406781775904

Wilkinson, L. J. (2020). Cited-by [Website]. Crossref. Dostupné z www.crossref.org

Willett, P. (2013). The characteristics of journal editorial boards in library and information science. International Journal of Knowledge Content Development & Technology, 3(1), 5-17.

https://doi.org/10.5865/IJKCT.2013.3.1.005

Wu, D., Lu, X., Li, J., & Li, J. (2020). Does the institutional diversity of editorial boards increase journal quality? The case economics field. Scientometrics, 124, 1579-1597.

https://doi.org/10.1007/s11192-020-03505-6

Xie, Y., Wu, Q., & Li, X. (2019). Editorial team scholarly index (ETSI): An alternative indicator for evaluating academic journal reputation. Scientometrics, 120(3), 1333-1349.

https://doi.org/10.1007/s11192-019-03177-x

Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990-2012). Studia paedagogica, 19(3), 65-87.

https://doi.org/10.5817/SP2014-3-5

Zsindely, S., Schubert, A., & Braun, T. (1982). Citation patterns of editorial gatekeepers in international chemistry journals. Scientometrics, 4(1), 69-76.

https://doi.org/10.1007/BF02098007

Stahování

Publikováno

2021-07-30

Číslo

Sekce

Analytické zprávy