O příkladu zavádění integrované výuky

Autoři

  • Helena Koldová Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Lukáš Rokos Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra biologie https://orcid.org/0000-0001-5403-1564
  • Tereza Hašková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra biologie

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2021.2062

Klíčová slova:

integrovaná výuka, tandemová výuka, vícepřípadová studie, STEM

Abstrakt

Integrovaná výuka je jedním z trendů současného vzdělávání a je mj. zakotvena v dokumentech vzdělávací a kurikulární politiky. Umožňuje uplatnění různých (mezipředmětových, logických, strukturních, analogických) vazeb v obsahu vzdělávacích oblastí, zejména pak propojení teoretických poznatků s praktickými činnostmi žáků.

Vzhledem k tomu, že učitelé v České republice jsou připravováni ve dvouoborových aprobacích, domníváme se, že by pro ně mohla být komplexní integrovaná výuka novinkou či výzvou. Tento příspěvek prezentuje případovou studii, v níž byl sledován postup, jakým způsobem je integrovaná výuka zaváděna do praxe na vybrané základní škole. Zajímali jsme se o faktory, které podporují či brzdí její efektivní zavádění, a sledovali jsme také pohledy konkrétních osob, které se na její implementaci podílely.

Výsledky výzkumu rozvoje školy ukazují, že pro úspěch implementace integrované výuky do praxe je potřebná aktivní a motivovaná spolupráce aktérů na různých úrovních v organizaci školy, včetně vytvoření příslušných podmínek na těchto úrovních. Ke stejným závěrům jsme dospěli v naší studii, v níž nám čtyři respondenti z vybrané školy, která se snaží o implementaci integrované výuky do praxe, poskytli informace o své osobní zkušenosti s tímto přístupem, o příležitostech a rizicích souvisejících s procesem implementace, o vhodných podmínkách a svých vizích.

Domníváme se, že prezentované informace mohou být příkladem zajímavé zkušenosti z praxe, ale i inspirací pro učitele, studenty učitelství, vzdělavatele učitelů či vedení škol k efektivnímu plánování a implementaci integrovaného kurikula do výuky přírodovědných předmětů a matematiky.

Reference

Adams, A. E., Miller, B. G., Saul, M., & Pegg, J. (2014). Supporting elementary pre-service teachers to teach STEM through place-based teaching and learning experiences. Electronic Journal of Science Education, 18(5), 1-22.

Aikenhead, G. S. (2007). Humanistic perspectives in the science curriculum. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), The handbook of research on science education (s. 881-911). Lawrence Erlbaum.

Altrichter, H., & Wiesinger, S. (2005). Implementation von Schulinnovationen - aktuelle Hoffnungen und Forschungswissen. Journal für Schulentwicklung, 9(4), 28-36.

Barth, K., Bahr, D., & Shumway, S. (2017). Generating clean water. Science and Children, 55(4), 32-37.

https://doi.org/10.2505/4/sc17_055_04_32

Berland, L. K., & Steingut, R. (2016). Explaining variation in student efforts towards using math and science knowledge in engineering contexts. International Journal of Science Education, 38(18), 2742-2761.

https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1260179

Canaran, Ö., & Mirici, İ. H. (2020). A new model of team teaching for teacher professional development: A case study of in-service English teachers. Education & Science, 45(201), 247-271.

https://doi.org/10.15390/EB.2020.8430

Czerniak, C. M., Weber, W. B., Sandmann, A., & Ahern, J. (1999). A literature review of science and mathematics integration. School Science and Mathematics, 99(8), 421-430.

https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1999.tb17504.x

ČSÚ (2021). Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2021. Databáze České statistického úřadu. (Online). Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021

Dare, E., Ellis, J., & Roehrig, G. (2018). Understanding science teachers' implementations of integrated STEM curricular units through a phenomenological multiple case study. International Journal of STEM Education, 5(4), 1-19.

https://doi.org/10.1186/s40594-018-0101-z

PMid:30631694 PMCid:PMC6310395

Davies, S. (2003). Content based instruction in EFL contexts. The Internet TESL Journal, 9(2), 24-28.

English, L. D. (2016). STEM education K-12: perspectives on integration. International Journal of STEM Education, 3(3), 1-8.

https://doi.org/10.1186/s40594-016-0036-1

Erlandson, C., & McVittie, J. (2001). Student voices on integrative curriculum. Middle School Journal, 33(2), 28-36.

https://doi.org/10.1080/00940771.2001.11494660

Flyvbjerg, B. (2011). Case study. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (s. 301−316). Sage.

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. Teachers College Press.

Fullan, M., & Pomfret, A. (1977). Research on curriculum and instruction implementation. Review of Educational Research, 47(1), 335-397.

https://doi.org/10.3102/00346543047002335

Furner, J. M., & Kumar, D. D. (2007). The mathematics and science integration argument: A stand for teacher education. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(3), 185-189.

https://doi.org/10.12973/ejmste/75397

Glavich, C. (2016). Growing strong STEMs reflections of a beginning teacher's preservice program. Issues in Teacher Education, 25(2), 89.

Gresham, G., & Burleigh, C. (2019). Exploring early childhood preservice teachers' mathematics anxiety and mathematics efficacy beliefs. Teaching Education, 30(2), 217-241.

https://doi.org/10.1080/10476210.2018.1466875

Hejnová, E. (2011). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v českých zemích - minulost a současnost. Scientia in educatione, 2(2), 77-90.

https://doi.org/10.14712/18047106.24

Choi, B. C. K., & Pak, A. W. P. (2006). Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity in health research, services, education and policy: 1. Definitions, objectives, and evidence of effectiveness. Clinical Investment in Medicine, 29(6), 351-364.

Isaacs, A., Wagreich, P., & Gartzman, M. (1997). The quest for integration: school mathematics and science. American Journal of Education, 106(1), 179-206.

https://doi.org/10.1086/444180

Ivanitskaya, L., Clark, D., Montgomery, G., & Primeau, R. (2002). Interdisciplinary learning: Process and outcomes. Innovative Higher Education, 27(2), 95-111.

https://doi.org/10.1023/A:1021105309984

Janás, J. (1985). Mezipředmětové vztahy a jejich uplatňování ve fyzice a chemii na základní škole. Univerzita J. E. Purkyně.

Janík, T., Slavík, J., Knecht, P., & Najvar, P. (2011). Když se zaváděné má stát zavedeným aneb K metodologii výzkumu zaměřeného na implementaci kurikulární reformy. In O. Kaščák & B. Pupala (Eds.), Škola - statický element v sociálnej dynamike (s. 42-48). Iura Edition.

Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb Od "didaktického zjednodušení" k "didaktické rekonstrukci". Orbis scholae, 2(1), 67-81.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.152

Koldová, H., & Jordánová, D. (2020). Integrace vzdělávacích obsahů. In H. Koldová et al. (Ed.), Integrovaná výuka z pohledu výuky matematiky (s. 8-27). Pedagogická fakulta JČU.

Koldová, H., Petrášková, V., Novotná, J. et al. (2020). Integrovaná výuka z pohledu výuky matematiky. Pedagogická fakulta JČU.

Kurup, P. M., Li, X., Powell, G., & Brown, M. (2019). Building future primary teachers' capacity in STEM: Based on a platform of beliefs, understandings and intentions. International Journal of STEM Education, 6(10), 1-14.

https://doi.org/10.1186/s40594-019-0164-5

Lange, G. (2002). TIE-CLIL professional development course. M.I.U.R.

Li, Y., Froyd, J. E., & Wang, K. (2019). Learning about research and readership development in STEM education: A systematic analysis of the journal's publications from 2014 to 2018. International Journal of STEM Education, 6(19), 1-8.

https://doi.org/10.1186/s40594-019-0176-1

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113-142.

Margot, K. C., & Kettler, T. (2019). Teachers' perception of STEM integration and education: A systematic literature review. International Journal of STEM Education, 6(2), 1-16.

https://doi.org/10.1186/s40594-018-0151-2

Marsh, D. (1994). Bilingual education & content and language integrated learning. University of Sorbonne.

Mittelstrass, J. (2001). On transdisciplinarity. Science and the future of mankind. Scripta Varia, 99, 495-500.

Mohr-Schroeder, T. J., Johnston, A. C., & Glancy, A. W. (2020). STEM integration: A synthesis of conceptual frameworks and definitions. In C. C. Johnson, M. Mohr-Schroeder, T. J. Moore & L. D. English (Eds.), Handbook of research on STEM education (s. 3-16). Routledge.

Moore, T. J., & Smith, K. A. (2014). Advancing the state of the art of STEM integration. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 15(1), 5.

Moscovici, H., & Newton, D. L. (2006). Math and science: A natural connection? Mathematics Teaching in the Middle School, 11(8), 356-358.

https://doi.org/10.5951/MTMS.11.8.0356

MŠMT (2020). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Nadelson, L. S., & Seifert, A. L. (2013). Perceptions, engagement, and practices of teachers seeking professional development in place-based integrated STEM. Teacher Education & Practice, 26(2), 242-265.

NAE & NRC (2014). STEM integration in K-12 education: Status, prospects, and an agenda for research. National Academy Press.

NGSS Lead States (2013). Next generation science standards: For states, by states. The National Academies Press.

NRC (2011). Successful K-12 STEM education: Identifying effective approaches in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. The National Academies Press.

NRC (2012). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. The National Academies Press.

Oxford, R. (2001). Integrated skills in the ESL/EFL classroom. ESL Magazine, 6(1), 1-6.

Pimthong, P., & Williams, J. (2018). Preservice teachers' understanding of STEM education. Kasetsart Journal of Social Sciences, 1-7.

https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.07.017

Podroužek, L. (2002). Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Fraus.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Portál.

Radloff, J. D. (2015). Give the students science: Creation and implementation of a fourth grade STEM unit. Purdue Journal of Service-Learning & International Engagement, 2(1), 36-38.

https://doi.org/10.5703/1288284315695

Rakoušová, A. (2008). Integrace obsahu vyučování. Grada.

Repko, A. F., & Szostak, R. (2017). Interdisciplinary research: process and theory. 3. vyd. Sage.

Roehrig, G. H., Moore, T. J., Wang, H.-H., & Park, M. S. (2012). Is adding the E enough? Investigating the impact of K-12 engineering standards on the implementation of STEM integration. School Science & Mathematics, 112(1), 31-44.

https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2011.00112.x

Ryu, M. (2019). Preservice teachers' experiences of STEM integration: Challenges and implications for integrated STEM teacher preparation. International Journal of Technology & Design Education, 29(3), 493-512.

https://doi.org/10.1007/s10798-018-9440-9

Ryu, M., Mentzer, N., & Knobloch, N. (2018). Preservice teachers' experiences of STEM integration: Challenges and implications for integrated STEM teacher preparation. International Journal of Technology & Design Education, 29, 493-512.

https://doi.org/10.1007/s10798-018-9440-9

Samková, L. (2020). STEM jako forma integrace vzdělávacích obsahů. In H. Koldová et al. (Ed.), Integrovaná výuka z pohledu výuky matematiky (s. 118-135). Pedagogická fakulta JČU.

Seel, N. M. (2012). History of the sciences of learning. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the sciences of learning (s. 1433-1442). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_916

https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_4239

Shernoff, D. J., Sinha, S., Bressler, D. M., & Ginsburg, L. (2017). Assessing teacher education and professional development needs for the implementation of integrated approaches to STEM education. International Journal of STEM Education, 4(1), 1-16.

https://doi.org/10.1186/s40594-017-0068-1

PMid:30631669 PMCid:PMC6310389

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. ISV.

Smith, R., Ralston, N. C., Naegele, Z., & Waggoner, J. (2020). Team teaching and learning: A model of effective professional development for teachers. Professional Educator, 43(1), 80-90.

Teo, T. W., & Ke, K. J. (2014). Challenges in STEM teaching: Implication for preservice and inservice teacher education program. Theory into Practice, 53(1), 18-24.

https://doi.org/10.1080/00405841.2014.862116

Van den Besselaar, P., & Heimeriks, G. (2001). Disciplinary, multidisciplinary, interdisciplinary: concepts and indicators. In M. Davis & C. S. Wilson (Eds.), ISSI 2001: Proceedings of the 8th International Conference of the Society for Scientometrics and Informetrics (s. 705-716). University of New South Wales.

Wahono, B., Lin, P.-L., & Chang, C.-Y. (2020). Evidence of STEM enactment effectiveness in Asian student learning outcomes. International Journal of STEM Education, 7(36), 1-18.

https://doi.org/10.1186/s40594-020-00236-1

Walterová, E., & Starý, K. (2006). Potenciál změny v realitě školy: Strategie případové studie. Orbis scholae, 1(1), 77−97.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.137

Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S. (2011). STEM integration: The impact of professional development on teacher perception and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1, 1-13.

Weilbacher, G. (2001). Is curriculum integration an endangered species? Middle School Journal, 33(2), 18-27.

https://doi.org/10.1080/00940771.2001.11494659

Stahování

Publikováno

2022-06-25