Kategorizace u dětí na počátku školní docházky v kontextu různých socio-kulturních prostředí

Autoři

  • Denisa Denglerová Katedra sociální pedagogiky PdF MU

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2015.729

Abstrakt

Studie z oblasti interkulturní psychologie zaměřené na otázku, jak sociální a kulturní prostředí ovlivňuje kognitivní procesy, obvykle srovnávají velmi odlišné kultury žijící ve vzdálených geografických lokalitách. Zjišťují, že příslušníci západní kultury obvykle preferují analytický způsob myšlení a jsou více nezávislí na kontextu, zatímco příslušníci východní kultury preferují spíše holistické způsoby myšlení a jsou pro ně důležitější vztahy mezi objekty a jejich kontextem. Cílem předkládané studie je ověřit, zda se podobné rozdíly mohou nalézat i mezi dětmi pocházejícími z různých kulturních prostředí v rámci naší republiky. Konkrétně je analýza zaměřena na schopnost kategorizace u dětí na počátku školní docházky, a jsou srovnávány romské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti cizinců a děti z běžného prostředí. V první části studie jsou uvedena teoretická východiska, v druhé části je představen vlastní výzkumný nástroj a ve třetí části jsou prezentována data získaná testováním téměř tří set dětí. Výsledky nejsou jednoznačné. Nepotvrzují předpokládanou preferenci kontextově podmíněné kategorizace ani preferenci barvově podmíněné kategorizace u romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Klíčová slova: kognitivní procesy, inteligence, myšlení, kategorizace, socio-kulturní prostředí

Reference

Bartholomew, D. J. (2004). Measuring intelligence. Facts and fallacies. Cambridge: CUP.

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511490019

Denglerová, D. (2012a). Kognitivní schopnosti a jejich interkulturní souvislosti. In J. Němec (Ed.), Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie (s. 71–82). Brno: Paido.

Denglerová, D. (2012b). Percepce jako složka inteligence – sociálně znevýhodněné děti na začátku školní docházky. In L. Gulová (Ed.), Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu (s. 106–112). Brno: Munipress.

Dočkal, V. (2007). Meranie schopností v interkultúrnom kontexte. In L. Kolman (Ed.), Komunikace mezi kulturami (s. 51–68). Praha: Alfa.

PMid:18088341

Flynn, J. R. (2007). What is intelligence? Beyond the Flynn efect. Cambridge: CUP.

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511605253

Chiu, L. (1972). A cross-cultural comparison of cognitive styles in Chinese and American children. International Journal of Psychology, 7(4), 235–242.

http://dx.doi.org/10.1080/00207597208246604

Imai, M., & Gentner, D. (1997). A cross-linguistic study of early word meaning: Universal ontology and linguistic influence. Cognition, 62(1), 169–200.

http://dx.doi.org/10.1016/S0010-0277(96)00784-6

Gladwell, M. (2007). What I.Q. doesn't tell you about race? New York: New Yorker. Dostupné na http://www.gladwell.com/2007/2007_12_17_c_iq.html

Kitayama, S., & Cohen, D. (Eds.). (2010). Handbook of cultural psychology. New York, London: The Guilford Press

Kundrátová, B. (2000). Hodnotová orientácia rómskych detí. In D. Keller & J. Šturma (Eds.), Psychologie pro třetí tisíciletí. Praha: ČMPS.

Kundrátová, B. (2006). Vývin abstraktno-vizuálneho uvažovania rómskych detí. Praha: ČMPS. Dostupné na http://cmps.ecn.cz/pd/2006/texty/pdf/kundratova.pdf

Markman, E. M. (1990). Constraints children place on word meanings. Cognitive Science, 14(1), 57–77.

http://dx.doi.org/10.1207/s15516709cog1401_4

Markman, E. M., & Hutchinson, J. E. (1984). Children's sensitivity to constraints on word meaning: Taxonomic versus thematic relations. Cognitive Psychology, 16(1), 1–27.

http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285(84)90002-1

Matsumoto, D., & Juang, L. (2008). Culture and psychology. Andover: Wadsworth Cengage Learning.

http://dx.doi.org/10.1177/0022022108315489

http://dx.doi.org/10.1177/0022022107311854

Miaymoto, Y., & Wilken, B. (2013). Cultural differences and their mechanism. In D. Reisberg (Ed.), Oxford handbook of cognitive psychology. New York: Oxford University Press.

http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195376746.013.0061

Nisbett, R. E. (2003). The geography of thought: How Asians and Westerners think differently…and why. New York: Free Press.

PMCid:PMC196945

Nisbett, R. E. (2010). Intelligence and how to get it. London, New York: W. W. Norton.

Nisbett, R. E., & Miyamoto, Y. (2005). The influence of culture: holistic versus analytic perception. Trends in Cognitive Sciences, 9(10), 467–474.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2005.08.004

PMid:16129648

Plháková, A. (1999). Přístupy ke studiu inteligence. Olomouc: UP.

Průcha, J. (2010). Interkulturní psychologie. Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál.

Riedel, A., & Guo, Q. (2011). Does culture have an effect on cognitive patterns? Examination of cultural effect on categorization. Washington, DC: American Educational Research Association. Dostupné na http://crame.educ.ualberta.ca/docs/AERA_2011_Effect%20of%20Culture%20on%20Categorization%20_Riedel%20&%20Guo.pdf

Ruisel, I. (2001). Základy psychologie inteligence. Praha: Portál.

Říčan, P. (2000). S Romy žít budeme – jde o to jak. Praha: Portál.

Sekyt, V. (1998a). Odlišnosti mentality Romů a původ těchto odlišností. In T. Šišková (Ed.), Výchova k toleranci a proti rasismu (s. 69–74). Praha: Portál.

Sekyt, V. (1998b). Zamyšlení nad zvláštnostmi romských dětí vstupujících do školy. In T. Šišková (Ed.), Výchova k toleranci a proti rasismu (s. 82–95). Praha: Portál.

Svoboda, M. (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál.

Unsworth, S. J., Sears, C. R., & Pexman, P. M. (2005). Cultural influences on categorization processes. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36(6), 662–688.

http://dx.doi.org/10.1177/0022022105280509

Stahování

Další soubory

Publikováno

2016-07-21

Číslo

Sekce

Studie