Prekonávanie rozdielov systému riadenia, správy a organizácie národného školstva v medzivojnovom Československu

Autoři

  • Soňa Dobrocká Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2015.732

Abstrakt

Štúdia na základe analýzy primárnych prameňov sleduje genézu a vývoj systému organizácie slovenského národného školstva v období prvej Československej republiky (1918 – 1939) pod vplyvom centrálnych orgánov riadenia školstva. Vysvetľuje a objasňuje proces unifikácie národného školstva, ktorého charakteristikou bola úprava slovenských pomerov po vzore predvojnovej rakúskej ríšskej legislatívy platnej na území Čiech, Moravy a Sliezska.

Kľúčové slová: československé školstvo, školská legislatíva, školský systém, unifikácia, povinná školská dochádzka

Reference

Bielik, F. & Sopko, J. (1964). Sprievodca po archívnych fondoch II. Bratislava: Slovenská archívna správa.

Buzek, K., & Ballo, J. (1936). Najdôležitejše predpisy v slovenskom školstve. Praha: Štátne nakladateľstvo.

Deklarácia slovenského národa. (31. Október 1918). Národne noviny, s. 1â2.

Jašek, P. (2014). Spoločensko-politický kontext medzivojnového obdobia na Slovensku (1918–1939). In B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenia a školstvo na Slovensku v medzivojnovom období (s. 24–32). Trnava: VEDA.

Junek, M. (2010). Přebírání školství na Slovensku do česko-slovenské správy v letech 1918 1922. In V. Goněc (Ed.), Česko-slovenská historická ročenka (s. 97–104). Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity.

Kasper, T., & Kasperová, D. (2015). National, state and civic education in the Czech lands of the Austro-Hungarian Empire, and, after 1918, in Czechoslovakia. History of Education & Children's Literature, X(1), 251â278.

Kázmerová, Ľ. (2004). K vývinu štruktúry školstva na Slovensku v rokoch 1918â1939. In V. Bystrický & M. Zemko (Eds.), Slovensko v Československu (s. 417–444). Bratislava: VEDA.

Kázmerová, Ľ. (2012a). Riadiace orgány školstva na Slovensku a vzdelávací systém v rokoch 1918–1945. In Ľ. Kázmerová (Ed.), Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918–1945) (s. 11–33). Bratislava: Prodama.

Kázmerová, Ľ. (2012b). Vznik a vývoj slovenského školstva. In B. Ferenčuhová & M. Zemko (Eds.), Slovensko v 20. storočí. V medzivojnovom československu. 1918–1939 (s. 154–169). Bratislava: VEDA.

PMCid:PMC3334709

Keprta, J. (1931). Význam a ráz nových učebných osnov pro obecné školy. Praha: Státní nakladatelství.

Keprta, J. (1933). Nové normální učební osnovy pro měšťanské školy. Praha: Státní nakladatelství.

Keprta, J. (1938). Definitivní učební osnovy pro občanské školy. Praha: Státní nakladatelství.

Kičková, A. (2014a). K problematike riadiacich orgánov školstva na Slovensku po roku 1918. Studia historica Nitriensa, 2, 378–391.

Kičková, A. (2014b). The educational system in the Slovak region of the Czechoslovak Republic (1918–1930). History of Education & Children's Literature, IX(2), 513–528.

Kips, M. (2008). Školská legislatíva na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia. In V. Michalička (Ed.), Dejiny školstva a pedagogiky na Slovensku koncom 19. a začiatkom 20. storočia (s. 11â17). Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva.

Novosádová, M. (2008). Správa školstva v období krajinského zriadenia. In M. Péková (Ed.), 80. výročie uzákonenia krajinského zriadenia na Slovensku (s. 1–6). Bratislava: Slovenský národný archív.

Pšenák, J. (1979). Pramene k dejinám československého školstva. Bratislava: SPN.

Povinný počet vyučovacích hodín pre školy ľudové. (10. február 1920). Správy školského referátu v Bratislave, s. 26.

Samostatnosť Česka. (30. október 1918). Slovenské noviny, s. 2.

Učebná osnova pre meštianske školy slovenské. (1. marec 1920). Věstník ministerstva školství a národní osvěty, s. 1.

Valkovičová, L. (2014). Formovanie nižšieho školstva na Slovensku v medzivojnovom období. In B. Kudláčová (Ed.), Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v medzivojnovom období (s. 120–131). Trnava: VEDA.

Vládne nariadenie č. 137/1925 Sb. z. a n. štátu československého, ktorým sa organizácia občianskych (meštianskych) škôl na Slovensku prispôsobuje organizácii občianskych škôl v Čechách, na Morave a vo Sliezsku. Sbírka zákonů a nařízení státu Československého. Ročník 1925. Dostupné na http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1925.html

Výnos ministerstva školstva a národnej osvety č. 45-305.I/1927, o predĺžení povinnej dochádzky školskej do škôl ľudových a občianskych (meštianskych) na Slovensku na osem školských rokov. (15. Máj 1927). Věstník ministerstva školství a národní osvěty, s. 1–2.

Výnos č. 609/1938 prez. Ministerstva školstva a národnej osvety Slovenskej krajiny o zriadení Zvestí Mšano. Zvesti ministerstva školstva a národnej osvety Slovenskej krajiny, I(1), s. 3.

XXVII. zákonný článok z roku 1907, o právnych pomeroch neštátnych počiatočných národných škôl a o náležitostiach obecných a vierovyznanských národných učiteľov (Apponyiho zákon). Dostupné na http://www.msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=51

XXXVIII. zákonný článok z roku 1868 o vyučovaní v národných školách. Dostupné na http://www.msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=51

Zákon č. 2/1918 Sb. z. a n. státu československého, jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém. Sbírka zákonů a nařízení státu Československého. Ročník 1918. Dostupné na http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1918.html

Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. státu československého o zřízení samostatného státu československého. Sbírka zákonů a nařízení státu Československého. Ročník 1918. Dostupné na http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1918.html

Zákon č. 64/1918 Sb. z. a n. státu československého, o mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku. Sbírka zákonů a nařízení státu Československého. Ročník 1918. Dostupné na http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1918.html

Zákon č. 293/1919 Sb. z. a n. státu československého, o změně platnosti ustanovení o středních školách na Slovensku. Sbírka zákonů a nařízení státu Československého. Ročník 1919. Dostupné na http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1918.html. http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1919.html

Zákon č. 605/1919 Sb. z. a n. státu československého, jímž ustanovují se zásady, podle nichž lze učitelstvo škol obecných a občanských dočasně přikázati na kterékoliv služební místo v území republiky Československé. Sbírka zákonů a nařízení státu Československého. Ročník 1919. Dostupné na http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1919.html

Zákon č. 292/1920 Sb. z. a n. státu československého, jímž se upravuje správa školství. Sbírka zákonů a nařízení státu Československého. Ročník 1920. Dostupné na http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1920.html

Zákon č. 226/1922 Sb. z. a n. sátu československého, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských. Sbírka zákonů a nařízení státu Československého. Ročník 1922. Dostupné na http://ftp.aspi.cz/aspi/opispdf/1922.html

Zákon daný dne 14. května 1869, jímžto se ustanovují pravidla vyučování ve školách obecných. Překlady zákonů ze Zákonníka říšského na rok 1869 pro Markrabství Moravské otištěných. Dostupné na http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html

Zemko, M. (2010). Formovanie československej identity vo vzdelávacom systéme prvej ČSR v konfrontácii s formovaním slovenskej identity. In Česko-slovenská historická ročenka, 2010 (138–152). Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity.

Zemko, M. (2012). Školstvo vo vládnej a straníckej politike za prvej ČSR. In Ľ. Kázmerová (Ed.), Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918–1945) (s. 55–70). Bratislava: Prodama.

Stahování

Publikováno

2016-07-21

Číslo

Sekce

Studie