Doxa a epistémé zážitkové pedagogiky

Autoři

  • Ivo Jirásek Univerzita Palackého v Olomouci

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2015.736

Abstrakt

Příspěvek podává formou přehledové studie představu o vývoji oboru na pomezí pedagogiky, andragogiky a kinantropologie, totiž o výchově v přírodě a její proměně v moderní formy výchovy v přírodě, prázdninovou pedagogiku a zážitkovou pedagogiku. Příspěvek nejprve rekapituluje určitá klišé, mínění, a hodnocení, která se s oborem provazují dle autora neprávem (doxa), totiž neodlišování zážitkové pedagogiky v teorii a oboru praktického působení; v jejím pronikání do školního prostředí v neadekvátní podobě; v nedoceňování využití zážitku v pedagogickém diskursu; ve vnímání reflexe jako nezbytné součásti tohoto typu osobnostního rozvoje; ve vazbě na literární zdroje pouze z posledního čtvrtstoletí. Následně text nabízí ideje, které autor považuje za relevantní porozumění (epistémé), totiž že se zkušenost jako existenciální fakt může stát prostředkem osobnostního rozvoje; ta se vyznačuje holistickým rozměrem působení; nabízí rekapitulaci předchozích termínů označujících zkoumanou problematiku, na jejichž pozadí lze hlouběji porozumět historii a terminologickému vývoji oboru; a na závěr konstatuje nemožnost zařazení tohoto specifického pedagogického tématu (či dokonce oboru) do přehledné klasifikace pedagogických věd.

Reference

Augustinus, A. (1990). Vyznání. Praha: Kalich.

Bednář, M. (2009). Pohyb člověka na biodromu: cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie. Praha: Karolinum.

Blanařová, L., & Slaměník, I. (1980). Nové přístupy k organizování pobytu v přírodě v Socialistickém svazu mládeže. Teorie a praxe tělesné výchovy, 28(8), 505–507.

Břicháček, V. (1988a). Pedagogika přiměřená prázdninám (I). Teorie a praxe tělesné výchovy, 36(7), 442–444.

Břicháček, V. (1988b). Pedagogika přiměřená prázdninám (II). Teorie a praxe tělesné výchovy, 36(8), 504–506.

Čepeláková, J., Gintel, A., & Gregor, J. (1985). Aktivní rekreační systémy a jejich dramaturgie: kompendium pro prázdninové pedagogy [Učební texty Prázdninové školy SSM]. Nepublikovaný text.

Drahanská, P. (2009). Puzzle a bábovky. Gymnasion, 6(1), 47–54.

Dvořáčková, A., Šulcová, M., & Jirásek, I. (2014). Analýza metodologických postupů publikovaných prací v oblasti zážitkové pedagogiky. Pedagogika, 64(4), 407–421.

Epos o Gilgamešovi. (1997). Praha: Mladá fronta.

Frankl, V. E. (1994). Člověk hledá smysl: úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek.

Frankl, V. E. (1997). Vůle ke smyslu: vybrané přednášky. Brno: Cesta.

Gintel, A. (1973a). Gymnasion: část druhá – atmosféra. Metodické listy pro pobyt v přírodě, 3(3), 6–7.

Gintel, A. (1973b). Gymnasion: část první – vážná, avšak podstatná. Metodické listy pro pobyt v přírodě, 3(2), 2–4.

Gintel, A. (1974). Gymnasion: část šestá – otázky. Metodické listy pro pobyt v přírodě a turistiku, 4(2), 12–14.

Gintel, A. (1975). Gymnasion: část desátá – skladba programu. Metodické listy pro pobyt v přírodě a turistiku, 5(1), 8–10.

Gintel, A. (1981). Převádění na společné jmenovatele. Metodické listy pro tělovýchovně brannou činnost, 9(2), 3–5.

Gintel, A. (1982). Obrana vůdčích myšlenek aneb dramaturgie. Metodické listy pro tělovýchovně brannou činnost, 10(2), 7–9.

Gintel, A. (1984). Význam prázdninových akcí SSM pro výchovu mládeže. Teorie a praxe tělesné výchovy, 32(10), 606–609.

Gintel, A. (1986). Moderní formy výchovy v přírodě. Teorie a praxe tělesné výchovy, 34(9), 518–520.

Gintel, A. (1996). 12 dnů na přežití. In R. Hanuš & M. Vážanský (Eds.), Výchova a pobyt v přírodě na konci 20. století (sborník příspěvků konference) (s. 21–23). Praha a Olomouc: Nadace Pangea a Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého.

Gintel, A., Gregor, J., & Čepeláková, J. (1986). Dramaturgie aktivních rekreačních systémů [Studijní texty Instruktorského kursu PŠ SSM]. Nepublikovaný text.

Gintel, A., Holec, O., Plzák, M., & Tajovský, P. (1980). Prázdniny v pohybu aneb rukověť pro prázdninové pedagogy. Praha: Mladá fronta.

Gintel, A., Jarkovský, V., Roll, B., Slaměník, I., Stárek, M., Tajovský, P., & Vraštilová, P. (1977). Pěší turistika a pobyt v přírodě. Praha: Mladá fronta.

Gregor, J. (1981). Tři roky Prázdninové školy pro vysokoškoláky. Metodické listy pro tělovýchovně brannou činnost, 9(2), 14–18.

Hábl, J. (2014). Amputovaná humanita aneb jak cizí je Komenského pedagogická antropologie té naší. Gymnasion, 8(2), 13–16.

Hájek, B., Hofbauer, B., & Pávková, J. (2003). Pedagogika volného času. Praha: Univerzita Karlova.

Hájek, B., Hofbauer, B., & Pávková, J. (2008). Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Praha: Portál.

Hájek, K. (2002). Tělesně zakotvené prožívání. Praha: Karolinum.

Hanuš, M. (1992). Jarní dopis z Walesu. Lipnické metodické listy, 1(2–3), 10–12.

Heidegger, M. (1996). Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH.

Hlaváček, M., et al. (1967). Turistika – I. Praha: Universita Karlova.

Hofbauer, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál.

Holec, O. (1982). Prázdninová škola ČÚV SSM (Dnešní pojetí prázdninové akce pro věkovou skupinu 16 až 19 let). Teorie a praxe tělesné výchovy, 30(8), 462–465.

Holec, O. (2007). Příběh Lipnice. Gymnasion, 4(1), 105–109.

Holec, P. (1977). Problematika metodického využití moderních forem pobytu v přírodě v SSM. Metodické listy pro tělovýchovně brannou činnost, 7(2), 4–9.

Holec, P., & Smékal, V. (1980). Výchovné aspekty řízené rekreační činnosti. Acta polytechnica: práce ČVUT v Praze 15, 6(3), 81–89.

Holec, P., Smékal, V., Matějů, M., & Tománek, P. (1980). Dobrovolné prázdninové aktivity Socialistického svazu mládeže a komunistická výchova na vysokých školách [Závěrečná zpráva]. Nepublikovaný text.

Homéros. (1996). Odysseia. Praha: Petr Rezek.

Hudlička, P. (2003). Prožívání – zkušenost – životní svět, aneb O cestách do světa na zkušenou. Praha: Triton.

Hurikán, B. (1990). Dějiny trampingu. Praha: Novinář.

Chlup, O., Kubálek, J., & Uher, J. (Eds.). (1939). Pedagogická encyklopedie, II. díl. Praha: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky.

Jirásek, I. (2001). Prožitek a možné světy. Olomouc: Univerzita Palackého.

Jirásek, I. (2004). Vymezení pojmu "zážitková pedagogika". Gymnasion, 1(1), 6â16.

Jirásek, I. (Ed.). (2007). Fenomén Foglar. Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Jirásek, I. (2014). Inzerát na název. Gymnasion, 8(1), 11–19.

Jirásek, I., & Svoboda, J. (2015). Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě. Olomouc: Univerzita Palackého. http://dx.doi.org/10.5507/ftk.15.24447964

Kaplánek, M. (Ed.). (2012). Čas volnosti – čas výchovy: pedagogické úvahy o volném čase. Praha: Portál.

Kirchner, J. (Ed.). (2005). Prožitek a dobrodružství prožívání. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně a Asociace psychologů sportu České republiky.

Kirchner, J., & Hogenová, A. (Eds.). (2001). Prožitek v kontextu dnešní doby. Praha: Univerzita Karlova.

Kirchner, J., & Kavalíř, P. (Eds.). (2003). Prožitek a tělesnost. Praha: Asociace psychologů sportu ČR.

Kirchner, J., & Louka, O. (Eds.). (2007). Prožitek – zážitek – zkušenost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně a Asociace psychologů sportu ČR.

Kocourek, J. (1972). Pobyt v přírodě a výchova. Metodické listy pro pobyt v přírodě, 2(1), 13–15.

Kolář, J. (2013). Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita.

Komenský, J. A. (1914). Theatrum universitatis rerum. In J. Kvíčala et al. (Ed.), Veškerých spisů Jana Amosa Komenského svazek 1 (s. 49–129). Brno: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě.

Komenský, J. A. (1947). Škola na jevišti. Brno: Komenium.

Komenský, J. A. (1970). Škola hrou, část VIII., akt 1. Praha: Ústřední dům umělecké tvořivosti.

Kříž, P. (1989). Příprava instruktorů Prázdninové školy SSM. Teorie a praxe tělesné výchovy, 37(11), 641–642.

Kumpera, J. (1992). Jan Amos Komenský: poutník na rozhraní věků. Ostrava: Amosium servis a Nakladatelství Svoboda.

Landsberg, P. L. (1990). Zkušenost smrti. Praha: Vyšehrad.

Leberman, S. I., & Martin, A. J. (2005). Applying dramaturgy to management course design. Journal of Management Education, 29(2), 319–332. http://dx.doi.org/10.1177/1052562904271142

Machovec, M. (2012). Smysl lidské existence. Praha: Akropolis.

Martin, A. J. (2001). Dramaturgy: an holistic approach to outdoor education. Australian Journal of Outdoor Education, 5(2), 34–41.

Martin, A., Franc, D., & Zounková, D. (2004). Outdoor and experiential learning: an holistic and creative approach to programme design. Aldershot: Gower.

Neuman, J. (1999). Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál.

Neuman, J., & Hanuš, R. (2007). Kristova léta školy prázdninového času. Gymnasion, 4(1), 17–55.

Neuman, J., et al. (2000). Turistika a sporty v přírodě: přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Portál.

Nosek-Windy, V. (1999). Jestřábí perutě: povídání o foglarovkách. Praha: Olympia.

Patočka, J. (1996). Nejstarší řecká filosofie: přednášky z antické filosofie. Praha: Vyšehrad.

Paulusová, Z. (2004). Smysl a význam dramaturgie při přípravě akcí zážitkové pedagogiky. Gymnasion, 1(1), 85–89.

Pinkasová, M., & Svatoš, A. (1992). Podzimní zpráva z Británie. Lipnické metodické listy, 1(2–3), 10–12.

Pírek, Z. (1990). Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Brno: Delfín.

Platón. (2005). Symposion. Praha: OIKOYMENH.

Plzák, M. (1977). Problematika sociálního začleňování do kolektivu v rámci pohybové rekreace mládeže. Metodické listy pro tělovýchovně brannou činnost, 7(3), 14–17.

Reitmayerová, E., & Broumová, V. (2007). Cílená zpětná vazba: metody pro vedoucí skupin a učitele. Praha: Portál.

Sedlář, P. (2014). Praporečník míru a lidskosti. Gymnasion, 8(2), 6–7.

Seminář Brno 81. (1981). Metodické listy pro tělovýchovně brannou činnost, 10(2), 2–3.

Seton, E. T. (1991). Kniha lesní moudrosti. Praha: Olympia.

Slaměník, I. (1977). Některé otázky vzniku a vývoje moderních forem pobytu v přírodě v rámci SSM. Metodické listy pro tělovýchovně brannou činnost, 7(2), 9–11.

Slavík, J. (1997). Od výrazu k dialogu ve výchově: artefiletika. Praha: Univerzita Karlova.

Slavík, J. (2001). Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky, 1. díl. Praha: Univerzita Karlova.

Slejšková, L., Drahanská, P., Langrová, J., & Trčková, R. (2011). Škola zážitkem: zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků. Praha: Prázdninová škola Lipnice.

Smékal, V. (1986). Výchova a pobyt v přírodě. Teorie a praxe tělesné výchovy, 34(6), 358–362.

Snopek, V., et al. (1969). Tábornická škola. Praha: Mladá fronta

Stárek, M. (1974). Tábornické školy jak byly, jak jsou a jak by měly být. Metodické listy pro pobyt v přírodě a turistiku, 4(3), 15.

Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy: k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Praha: Grada.

Svatoš, V., & Lebeda, P. (2005). Outdoor trénink: pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada.

Svoboda, J. (2013). Interpretativní fenomenologická analýza zkušenosti účastníka kurzu PŠL Život je gotickej pes 2011. [Diplomová práce], Univerzita Palackého, Olomouc.

Svoboda, K. (Ed.). (1962). Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Svozilová-Drahanská, P. (2007). Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění.

Šantora, R., Nosek, V., Janov, S., & Dostál, V. (2012). Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR ve spolupráci s vydavatelstvím Mladá fronta.

Štorch, E. (1921). Tábornická příručka: organisace rodinného skautinku. Praha: České lidové knihkupectví a antikvariát.

Tajovský, P. (1977). Rekreační pobyt v přírodě v životním způsobu mladého člověka a jeho vývojové perspektivy v tzv. moderních formách pobytu v přírodě v zájmové činnosti SSM. Metodické listy pro tělovýchovně brannou činnost, 7(3), 10–14.

Takano, T. (2010). A 20-year retrospective study of the impact of expeditions on Japanese participants. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 10(2), 77–94. http://dx.doi.org/10.1080/14729679.2010.505707

Tauber, J., & Tauberová, V. (1977). Komenského Škola hrou znovu oživená: příspěvek k výchově a vzdělávání dospělých. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Teplý, Z. (1969). Pohybová rekreace. Praha: Universita Karlova.

Tichý, L. (2008). Chvála lásky: interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům. Olomouc: Univerzita Palackého.

Trávníčková, S., Hanuš, M., Benda, V., Kovaříková, Š., & Štefl, K. (2014). Jak a v čem se vzdělávají instruktoři zážitkových akcí? Gymnasion, 8(2), 55–66.

Uhlířová, J. (2003). Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova.

Uhlířová, J. (2014). Je Komenského škola hrou mýtem? Gymnasion, 8(2), 19–26.

Valenta, J. (2013). Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha: Grada.

Vážanský, M. (1992). Volný čas a pedagogika zážitku. Brno: Masarykova Univerzita.

Zachariáš, J. (2007). Stoletý hoch od Bobří řeky. Praha: Ostrov.

Zajíc, J. (2000). Duchovní život na vzdělávací akci. In V. Břicháček et al. (Eds.), Čítanka pro instruktory. Praha: Junák – svaz skautů a skautek ČR.

Zapletal, M. (2007). Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Praha: Knižní klub.

Stahování

Publikováno

2016-06-23

Číslo

Sekce

Studie – přehledová