Konkurence mezi školami a výsledky žáků v České republice: pohled zblízka na šetření PISA 2012

Autoři

  • Dominik Dvořák RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Myslíkova 7, 110 00 Praha; e-mail: dominik.dvorak@pedf.cuni.cz
  • Jana Straková RNDr. Jana Straková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Myslíkova 7, 110 00 Praha; e-mail: jana.straková@pedf.cuni.cz

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2015.740

Abstrakt

Abstrakt: Reformy založené na zavádění tržních principů do vzdělávání zatím spíše zklamaly očekávání, že povedou k celkovému zlepšení vzdělávacích výsledků žáků. Mezinárodní šetření PISA 2012 tento poznatek rovněž potvrdilo. Avšak v případě České republiky byly publikovány výsledky uvádějící, že i po zohlednění socioekonomických a demografických rozdílů mezi žáky a dalších relevantních faktorů na úrovni škol dosahují lepších výsledků v matematice žáci v těch školách, které jsou vystaveny větší lokální konkurenci. Náš článek představuje kritickou revizi těchto výsledků. Vyšli jsme ze stejných datových souborů z šetření PISA a použili jsme dvouúrovňové modely, kde první úroveň byla žákovská a druhá školní. Pokud model (na rozdíl od postupu uplatněného autory šetření PISA) zohledňovat skutečnost, že ve vzorku jsou zastoupeny základní školy, víceletá gymnázia a střední školy, pak zdánlivý účinek konkurence mezi školami vymizel. Konkurence mezi školami jednoho typu tedy ani v České republice nevede k lepším znalostem a dovednostem žáků v matematice.

 

Klíčová slova: volba školy, konkurence mezi školami, výsledky žáků, matematika, Česká republika, PISA.

Klíčová slova: volba školy, soutěž mezi školami, výsledky žáků, matematika, Česká republika, PISA

Abstract: Several studies have shown that market-based reforms of education, on average, do not improve the pupil performance across or within national school systems. The PISA 2012 survey found, however, that in the Czech Republic the schools that compete with other neibourghing schools for pupils tend to perform better in mathematics even after accounting for the socio-economic and demographic background of pupils and for relevant school characteristics (OECD, 2013). In our study, we re-evaluate this result. The impact of school variables on student achievement was studied using the PISA datasets and two-level models with pupils at the first level and schools at the second level. After accounting for different types of secondary schools in the Czech school sample, the apparent positive effect of school competition disappeared.

Keywords: school choice, school competition, achivement, mathematics, Czech Republic, PISA

Reference

Adnett, N., & Davies, P. (2000). Competition and curriculum diversity in local schooling markets: theory and evidence. Journal of Educational Policy, 15(2), 157–167. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/026809300285872

Altrichter, H., Bacher, J., Beham-Rabanser, M., Nagy, G., & Wetzelhütter, D. (2011). The effects of a free school choice policy on parents' school choice behaviour. Studies in Educational Evaluation, 37(4), 230–238. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.12.003

Altrichter, H., Heinrich, M., & Soukup-Altrichter, K. (2014). School decentralization as a process of differentiation, hierarchization and selection. Journal of Education Policy, 29(5), 675–699. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/02680939.2013.873954

Ball, S. (2008). New philanthropy, new networks and new governance in education. Political Studies, 56, 747–765. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9248.2008.00722.x

Ball, S. J., & Maroy, C. (2009). School's logics of action as mediation and compromise between internal dynamics and external constraints and pressures. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 39(1), 99–112. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/03057920701825544

Berends, M. (2015). Sociology and school choice: What we know after two decades of charter schools. Annual Review of Sociology, 41, 159–180. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1146/annurev-soc-073014-112340

Bruns, B., Filmer, D., & Petrinos, H. A. (2011). Making schools work. New evidence on accountability reforms. Washington, D.C.: World Bank. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1596/978-0-8213-8679-8

Dvořák, D. (2007). Nezávislé náboženské vzdělávání za normalizace. Soudobé dějiny, 14(2–3), 449–470.

Dvořák, D. (2015). Důraz školy na akademický úspěch: TIMSS 2011 jako sonda do reformy v České republice. Pedagogická orientace, 25(4), 583–604. Dostupné z http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-4-583

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2014). High autonomy and low accountability: Case study of five Czech schools. Pedagogická orientace, 24(6), 919–940. Dostupné z http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-6-919

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015a). Škola v globální době: Proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015b). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9–91.

Gibbons, S., Machin, S., & Silva, O. (2008). Choice, competition and pupil achievement. Journal of the European Economic Association, 6(4), 912–947. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1162/JEEA.2008.6.4.912

Gillies, J. (Ed.). (2010). The power of persistence: Education system reform and aid effectiveness. Washington, DC: USAID/Equip 2.

Hess, F. M. (2009). A market for knowledge? In G. Sykes, B. Schneider & D. N. Plank (Eds.), Handbook on education policy research (s. 502–512). New York: AERA & Routledge. Chapman, Ch. (2014). From within- to between- and beyond-school improvement: A case of rethinking roles and relationships? International Council for School Effectiveness and Improvement Monograph Series 3. Springwood: ICSEI.

Chapman, Ch., & Muijs, D. (2014). Does school-to-school collaboration promote school improvement? A study of the impact of school federations on student outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 25(3), 351–393. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/09243453.2013.840319

Jacobsen, R. (2008). The voice of the people in education policy. In G. Sykes, B. Schneider & D. N. Plank (Eds.), Handbook on education policy research (s. 307–318). New York: AERA & Routledge.

Jennings, J. L. (2010). School choice or schools' choice? Managing in an era of accountability. Sociology of Education, 83(3), 227–247. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1177/0038040710375688

Ježková, V., Dvořák, D., & Chapman, Ch. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum.

Kašparová, I., & Souralová, A. (2014). Od lokální k cikánské škole": homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis Scholae, 8(1), 79–96.

Kučerová, S. (2012). Proměny územní struktury základního školství v Česku. Praha: Česká geografická společnost.

Kučerová, S. R., Bláha, J. D., & Pavlasová, Z. (2015). Malé venkovské školy na trhu se základním vzděláváním: Jejich působnost a marketing na příkladu Turnovska. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51(4), 607–636. Dostupné z http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.4.209

Martin, M. O., Foy, P., Mullis, I. V. S., & O'Dwyer, L. M. (2013). Effective schools in reading, mathematics, and science at the fourth grade. In M. O. Martin & I. V. S. Mullis (Eds.), TIMSS and PIRLS 2011: Relationships among reading, mathematics, and science achievement at the fourth grade—implications for early learning (s. 109–178). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 international results in mathematics. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Nekorjak, M., Souralová, A., & Vomastková, K. (2011). Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, romské školy" a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Sociologický časopis, 47(4), 657–680.

OECD. (2013). PISA 2012 Results: What makes schools successful (Volume IV): Resources, policies and practices. Paris: OECD Publishing. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en

OECD. (2014a). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing.

OECD. (2014b). When is competition between schools beneficial? PISA in Focus, 42 (August).

OECD. (2015). How have schools changed over the past decade? PISA in Focus, 52 (June).

Põder, K., & Kerem, K. (2012). School choice and educational returns in the EU: With a focus on Finland and Estonia. Baltic Journal of European Studes, 2(2), 65–86. Dostupné z http://dx.doi.org/10.11590/bjes.2012.2.04

Rabušicová, M., & Pol, M. (1996a). Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství (1). Pedagogika, 46(1), 49â61.

Rabušicová, M., & Pol, M. (1996b). Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství (2). Pedagogika, 46(2), 105–116.

Rabušicová, M., & Trnková, K. (2003). Role rodičů ve vztahu ke škole – teoretické koncepty. Pedagogika, 53(2), 141–151.

Simonová, J. (2015a). Postoje rodičů k volbě základní školy. Studia paedagogica, 20(3), 69–88.

Simonová, J. (2015b). Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanismus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání. (Doktorská disertace). Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp (133185).

Soukup, P. (2006). Proč užívat hierarchické lineární modely? Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42(5), 987–1012.

Straková, J., & Simonová, J. (2015). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. Sociologický časopis, 51(4), 587–606. Dostupné z http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2015.51.4.208

Veselý, A. (2015). Národní rada pro vzdělávání 1994â2014: Geneze záměru a příčiny jeho neuskutečnění. Orbis scholae, 9(1), 11–28. Dostupné z http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2015.70

Walford, G. (1996). School choice and the quasi-market in England and Wales. Oxford Studies in Comparative Education, 6(1), 49–62.

Waitoller F. R., & Thorius, K. K. (2015). Playing hopscotch in inclusive education reform: examining promises and limitations of policy and practice in the US. Support for Learning, 30(1), 23–41. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/1467-9604.12076

West, M. (2009). Public choice and the political economy of American education. In G. Sykes, B. Schneider & D. N. Plank (Eds.), Handbook on education policy research (s. 362–371). New York: AERA & Routledge.

West, M. R., & Peterson, P. E. (2006). The efficacy of choice threats within accountability systems: Results from legislatively induced experiments. The Economic Journal, 116(March) C46–C62. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01075.x

van Zanten, A. (2005). New modes of reproducing social inequality in education: The changing role of parents, teachers, schools and educational policies. European Educational Research Journal, 4(3), 155–169. Dostupné z http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2005.4.3.1

van Zanten, A. (2009). Competitive arenas and schools' logics of action: A European comparison. Compare, 39(1), 85–98. Dostupné z http://dx.doi.org/10.1080/03057920802447867

Stahování

Publikováno

2016-06-23

Číslo

Sekce

Studie – výzkumná