Oborově didakticky orientované profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka

Rozvoj všímání si expertních jevů a uvažování nad nimi v souladu s experty v důsledků videoklubů založených na nepřímém pozorování cizí či vlastní výuky

Autoři

  • Klára Uličná

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2023.2860

Klíčová slova:

přípravné vzdělávání učitelů, didaktika anglického jazyka, videokluby, profesní vidění, nepřímé pozorování výuky, videozáznamy vlastní výuky, videozáznamy cizí výuky

Abstrakt

Studie je věnována problematice rozvíjení oborově didaktických aspektů profesního vidění prostřednictvím různě koncipovaných videoklubů v rámci přípravného vzdělávání učitelů anglického jazyka. Videokluby se odlišují především typem využívaných videozáznamů, které jsou v průběhu videoklubů reflektovány, a to buď videozáznamů cizí, nebo vlastní výuky.

Cíle: Šetření si kladlo za cíl odhalit vliv jednotlivých videoklubů na schopnost student všímat si důležitých oborově didaktických jevů a uvažovat o nich. V obsahové i procesuální dimenzi profesního vidění byl zkoumán rovněž soulad studentů učitelství s pohledem expertů.

Metody: Nestrukturované písemné reflexe studentů vypracované před a po realizaci videoklubů byly nejprve podrobeny deduktivní obsahové analýze podle navrženého kategoriálního systému za účelem identifikace částí reflexí věnovaných důležitým oborově didaktickým jevům. Následně byly vybrané části, tj. myšlenkové jednotky, analyzovány perspektivou charakteristik jednotlivých expertních jevů, a následně i jejich (ne)souladu s pohledem expertů. Druhou perspektivou nazírání identifikovaných expertních jevů bylo jejich kódování kategoriemi procesuální složky profesního vidění – kategoriemi popis, hodnocení, vysvětlení, teoretizace, alterace a predikce. V případě kategorií alterace a predikce byla zkoumána opět i kvalita výroků ve vztahu k jejich (ne)souladu s uvažováním expertů.

Výsledky a závěry: Ukázalo se, že různé typy videointervencí mají na rozvíjení oborově didaktického myšlení studentů odlišný vliv. Například systematický výběr a následné pozorování a reflektování videozáznamů cizí výuky učitelů z praxe rozvíjí schopnost identifikovat vice oborově didaktických jevů a teoretizovat o nich, naopak sdílení, pozorování a reflektování vlastní samostatně plánované a realizované výuky rozvíjí tzv. hloubku všímaní si různých charakteristik definovaných expertních jevů v souladu s experty. V případě všímání si charakteristik expertních jevů a schopnosti studentů navrhovat alternativní postupy se rovněž ukázal významný faktor času.

Reference

Atherton, J. (2010). Reflection: An idea whose time has passed? Dostupné z https://www.doceo.co.uk/heterodoxy/reflection.htm

Atherton, J. (2012). The limits of reflection. Dostupné z https://nebrwesleyan.digication.com/critical_reflective_practice_what_is_it/The_Limits_of_Reflection

Baguley, N. (2019). 'Mind the gap': Supporting newly qualified teachers on their journey from pre-service training to full-time employment. In S. Walsh & S. Mann (Eds.), The Routledge handbook of English language teacher education (s. 125-137). London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315659824-10

Bendl, S. et al. (2011). Klinická škola: Místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Berliner, D. C. (2001). Learning about and learning from expert teachers. International Journal of Educational Research, 35(5), 463-482.

https://doi.org/10.1016/S0883-0355(02)00004-6

Blomberg, G., Stürmer, K., & Seidel, T. (2011). How pre-service teachers observe teaching on video: Effects of viewers' teaching subjects and the subject of the video. Teaching and Teacher Education, 27(7), 1131-1140.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.04.008

Borg, S. (2003). Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching, 36(2) 81-109.

https://doi.org/10.1017/S0261444803001903

Breen, M. P., Hird, B., Milton, M., Oliver, R., & Thwaite, A. (2001). Making sense of language teaching: Teachers' principles and classroom practices. Applied Linguistics, 22(4), 470−501.

https://doi.org/10.1093/applin/22.4.470

Bruckmaier, G., Krauss, S., Blum, W., & Leiss, D. (2016). Measuring mathematics teachers' professional competence by using video clips (COACTIV video). ZDM Mathematics Education, 48(1-2), 111-124.

https://doi.org/10.1007/s11858-016-0772-1

Calderhead, J. (1989). Reflective teaching and teacher education. Teching and Teacher Education, 5(1), 43-51.

https://doi.org/10.1016/0742-051X(89)90018-8

Copland, F. & Donaghue, H. (2019). Post observation feedback. In S. Walsh & S. Mann (Eds.), The Routledge handbook of English language teacher education (s. 402-416). London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315659824-32

Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education, 57(3), 300-314.

https://doi.org/10.1177/0022487105285962

Delaney, J.-A. (2019). Assessment and feedback. In S. Walsh & S. Mann (Eds.), The Routledge handbook of English language teacher education (s. 385-401). London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315659824-31

Dragas, T. (2017). Teacher development through bespoke video training materials: Challenges and. In T. Pattison (Ed.), IATEFL 2017: Glasgow Conferences Selections (s. 232-234). Faversham: IATEFL.

Dragas, T. (2019). Embedding reflective practice in an INSET course. In S. Walsh & S. Mann (Eds.), The Routledge handbook of English language teacher education (s. 138-154). London: Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315659824-13

Dunekacke, S., Jenßen, L., Eilerts, K., & Blömeke, S. (2016). Epistemological beliefs of prospective preschool teachers and their relation to knowledge, perception, and planning abilities in the field of mathematics: A process model. ZDM Mathematics Education, 48(1), 125-137.

https://doi.org/10.1007/s11858-015-0711-6

Faez, F., & Valeo, A. (2012). TESOL teacher education: Novice teachers' perceptions of their preparedness and efficacy in the classroom. TESOL Quarterly, 46(3) 450-471.

https://doi.org/10.1002/tesq.37

Farrell, T. S. C. (Ed.). (2008). Novice language teachers. London: Equinox.

Farrell, T. S. C. (Ed.). (2017). Preservice teacher education. Alexander: TESOL Press.

Farrell, T. S. C. (2019). Reflective practice in L2 teacher education. In S. Walsh & S. Mann (Eds.), The Routledge handbook of English language teacher education (s. 38-51). London: Routledge.

https://doi.org/10.1080/14623943.2018.1539657

Gill, R. (2017). Writing for reflection. In C. Hayes, J. Daly, M. Duncan, R. Gill & A. Whitehouse (Eds.), Developing as a reflective early years professional: A thematic approach (s. 25-42). Great Britain: Critical Publishing.

Goodman, J. (1984). Reflection and teacher education: A case study and theoretical analysis. Interchange, 75(3), 9-26.

https://doi.org/10.1007/BF01807939

Grossman, P. L., & Shulman, L. S. (1994). Knowing, believing, and the teaching of English. In T. Shanahan (Ed.), Teachers thinking, teachers knowing: Reflections on literacy and language education (s. 3-16). Urbana: National Conference of Research on English.

Gün, B. (2011). Quality self-reflection through reflection training. ELT Journal, 65(2), 126-135.

https://doi.org/10.1093/elt/ccq040

Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Janík, M., Janík, T., … Ježek, S. (2017). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017

Cheng, M. M. H., Cheng, A. Y. N., & Tang, S. Y. F. (2010). Closing the gap between the theory and practice of teaching: Implications for teacher education programmes in Hong Kong. Journal of Education for Teaching, 36(1), 91-104.

https://doi.org/10.1080/02607470903462222

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K., & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Brno: Munipress.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016

Johnson, B., Down, B., Le Cornu, R., Peters, J., Sullivan, A., Pearce, J., & Hunter, J. (2014). Promoting early career teacher resilience: A framework for understanding and acting. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 20(5), 530−546.

https://doi.org/10.1080/13540602.2014.937957

Kalhous, Z., & Horák, F. (1996). K aktuálním problémům začínajících učitelů. Pedagogika, 46(3), 245−255.

Kersting, N. B., Givvin, K. B., Thompson, B. J., Santagata, R., & Stigler, J. W. (2012). Measuring usable knowledge: Teachers' analyses of mathematics classroom videos predict teaching quality and student learning. American Educational Research Journal, 49(3), 568-589.

https://doi.org/10.3102/0002831212437853

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Korthagen, F. (1985). Reflective teaching and preservice teacher education in the Netherlands. Journal of Teacher Education. 36(5), 11-15.

https://doi.org/10.1177/002248718503600502

Korthagen, F. (2011). Making teacher education relevant for practice: The pedagogy of realistic teacher education. Orbis scholae, 5(2), 31-50.

https://doi.org/10.14712/23363177.2018.99

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

König, J., Blömeke, S., Klein, P., Suhl, U., Busse, A., & Kaiser, G. (2014). Is teachers' general pedagogical knowledge a premise for noticing and interpreting classroom situations? A video-based assessment approach. Teaching and Teacher Education, 38, 76-88.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.11.004

Lortie, D. (1975). School teacher: A sociological study. Chicago: University of Chicago Press.

McDonald, S. P. (2016). The transparent and the invisible in professional pedagogical vision for science teaching. School Science and Mathematics, 116(2), 95-103.

https://doi.org/10.1111/ssm.12156

Meschede, N., Fiebranz, A., Möller, K., & Steffensky, M. (2017). Teachers' professional vision, pedagogical content knowledge and beliefs: On its relation and differences between pre-service and in-service teachers. Teaching and Teacher Education, 66, 158-170.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.04.010

Michalsky, T. (2014). Developing the SRL-PV assessment scheme: Preservice teachers' professional vision for teaching self-regulated learning. Studies in Educational Evaluation, 43, 214-229.

https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2014.05.003

Minaříková, E. (2014). Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: Jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu? Pedagogická orientace, 24(5), 753-777.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-5-753

Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181-204.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-2-181

Moon, J. A. (1999). Reflection in learning and professional development: theory and practice. London: Kogan Page.

Murphy, J. (2017). Teaching the pronunciation of English: Focus on whole courses. Ann Arbour: The University of Michigan Press.

https://doi.org/10.3998/mpub.8307407

Ojanen, S. (1992). The development of reflective teacher training in Finland. Příspěvek prezentovaný na ATEE Conference, Lahti.

Oonk, W., Verloop, N., & Gravemeijer, K. P. E. (2019). Analyzing student teachers' use of theory in their reflections on mathematics teaching practice. Mathematics Education Research Journal, 32(3), 568-588.

https://doi.org/10.1007/s13394-019-00269-y

Osterman, K. F. (1990). Reflective practice: A new agenda for education. Education and Urban Society, 22(2) 133-152.

https://doi.org/10.1177/0013124590022002002

Píšová, M. (2005). Klinický rok: Procesy profesního rozvoje student učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice.

RVP G (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP.

Rich, P. (2014). Examining the role of others in video self-analysis. In B. Calandra & P. J. Rich (Eds.), Digital video for teacher education: Research and practice (s. 71-88). Abingdon: Routledge.

Richards, J. C., & Lockhart, C. (1996). Reflective teaching in second language classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.

Sherin, M. G. (2001). Developing a professional vision of classroom events. In T. Wood, B. S. Nelson & J. Warfield (Eds.), Beyond classical pedagogy: Teaching elementary school mathematics (s. 75-93). Hillsdale: Erlbaum.

Sherin, M. G. (2007). The development of teachers' professional vision in video clubs. In R. Goldman, R. Pea, B. Barron & S. J. Denny (Eds.), Video research in the learning sciences (s. 383-395). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.

https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Schäfer, S., & Seidel, T. (2015). Noticing and reasoning of teaching and learning components by pre-service teachers. Journal for Educational Research Online, 7(2), 34-58.

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass.

Slavík, J., & Čapková, D. (1994). Reflexe učitelské profese: divadlo, dílna a těžký život v pojetí výuky. Pedagogika, 44(4), 377-388.

Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 62(3), 262-286.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Píšová, M. (2012). Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Pedagogická orientace, 22(3), 367-386.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-367

Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: Metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24(5), 720-750.

https://doi.org/10.5817/PedOr2014-5-721

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílen znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Slavík, J., & Siňor, S. (1993). Kompetence učitele v reflektování výuky. Pedagogika, 50(2), 155-164.

Spilková, V. (2006). Dilemata v pojetí pedagogické přípravy studentů učitelství. Pedagogika, 56(1), 19-30.

Star, J., Lynch, K., & Perova, N. (2011). Using video to improve preservice mathematics teachers' abilities to attend to classroom features: A replication study. In M. G. Sherin, V. R. Jacobs & R. A. Philipp (Eds.), Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eyes (s. 117-133). New York: Taylor & Francis.

Star, J., & Strickland, S. (2008). Learning to observe: Using video to improve preservice mathematics teachers' ability to notice. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(2), 107-125.

https://doi.org/10.1007/s10857-007-9063-7

Stockero, S. L., & Rupnow, R. L. (2017). Measuring noticing within complex mathematics classroom interactions. In E. O. Schack, M. H. Fischer & J. A. Wilhelm (Eds.), Teacher noticing: Bridging and broadening perspectives, contexts and frameworks (s. 281-301). Cham: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-46753-5_17

Stockero, S. L., Rupnow, R. L., & Pascoe, A. E. (2017). Learning to notice important student mathematical thinking in complex classroom interactions. Teaching and Teacher Education, 63, 384-395.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.01.006

Stockero, S., & Van Zoest, L. (2013). Characterizing pivotal teaching moments in beginning mathematics teachers' practice. Journal of Mathematics Teacher Education, 16(2), 125-147.

https://doi.org/10.1007/s10857-012-9222-3

Švec, V. (1995). Význam diagnostiky učitelova pojetí výuky v jeho pregraduální přípravě. Pedagogika, 54(2), 164-170.

Švec, V. (1996). Sebereflexe studentů v pregraduální didaktické přípravě. Pedagogika, 62(3), 265-276.

Švec, V. (2012). Tacitní znalosti jako most mezi teorií a praxí v pedagogické přípravě budoucích učitelů. Pedagogická orientace, 22(3), 387-403.

https://doi.org/10.5817/PedOr2012-3-387

Thompson, N., & Pascal, J. (2012). Developing critically reflective practice. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 13(2), 311-325.

https://doi.org/10.1080/14623943.2012.657795

Uličná, K. (2017). Professional vision od future English language teachers: Subject-specific noticing and knowledge-based reasoning. E-pedagogium, 17(2), 38-49.

https://doi.org/10.5507/epd.2017.023

Uličná, K. (v tisku). Od praxe k teorii ve vzdělávání učitelů: Rozvoj profesního vidění a didaktické znalosti obsahu v rámci videoklubů. Praha: Karolinum.

Ulusoy, F. (2020). Prospective teachers' skills of attending, interpreting and responding to content-specific characteristics of mathematics instruction in classroom videos. Teaching and Teacher Education, 94, 1-13.

https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103103

van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2002). Learning to notice: Scaffolding new teachers' interpretations of classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 10(4), 571-596.

Vašutová, J. (1997). Klinický semestr v oborovém studiu pedagogiky na PedF UK. Pedagogika, 49(1), 77-80.

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Vondrová, N., Novotná, M., Pavlasová, L., Robová, J., Stará, J., & Uličná, K. (2020). Videointerventions: Bridges between theory and practice in pre-service teachers' development. Praha: Karolinum.

Vondrová, N., & Žalská, J. (2015). Ability to notice mathematics specific phenomena: What exactly do student teachers attend to? Orbis scholae, 9(2), 77-101.

https://doi.org/10.14712/23363177.2015.81

Waldis, M., Nitsche, M., & Wyss, C. (2019). Assessing pre-service history teachers' pedagogical content knowledge with a video survey using openended writing assignments and standardized rating items. History Education Research Journal, 16(1), 112-26.

https://doi.org/10.18546/HERJ.16.1.10

Williams, M., & Burden, R. L. (1997). Psychology for language teachers: A social constructivist approach. Cambridge: Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1177/0261927X970163001

Wright, T. (2010). Second language teacher education: review of recent research on practice. Language Teaching, 43(3), 259-296.

https://doi.org/10.1017/S0261444810000030

Zeichner, K., & Liston. D. (1987). Teaching student teachers to reflect. Harvard Education Review, 57(1), 23-48.

https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j18v7162275t1w3w

Stahování

Publikováno

2023-09-20