Transformace obsahu ve třídě: vliv detailů výuky na žákovské porozumění struktuře vědecké znalosti

Autoři

  • Jiří Kohout Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita. ORCID: 0000-0002-5614-2126 doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D., jkohout4@rek.zcu.cz
  • Václav Stacke Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita. ORCID: 0000-0002-5244-4768 RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
  • Markéta Kuberská Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita. ORCID: 0000-0003-0254-8654 Mgr. Markéta Kuberská, Ph.D.,
  • Petra Konečná Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita. ORCID: 0000-0001-5922-7013 RNDr. Petra Konečná, Ph.D.,
  • Pavel Masopust Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita. ORCID: : 0000-0002-1769-6636 PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.,
  • Věra Ferdiánová Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita. ORCID: 0000-0002-4157-1366 Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.,
  • Pavel Mentlík Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita. ORCID: 0000-0002-6068-8615 doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.,
  • Jan Slavík Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita. ORCID: 0000-0002-0815-6582 doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.,

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2023.2861

Klíčová slova:

transformace obsahu, sémanticko-logická síť, detaily výuky, hloubková struktura výuky, mocné znalosti

Abstrakt

Cílem studie je v kontextu historického vývoje didaktiky analyticky vysvětlit teoretický konstrukt transformace obsahu včetně struktury jeho podpojmů, zdůvodnit jeho operacionalizaci pro výzkum vztahů mezi vyučováním a učením prostřednictvím sémanticko-logických sítí (S-L sítí) a demonstrovat aplikační potenciál tohoto přístupu replikací ve výuce fyziky, geografie a matematiky. Cílem výzkumu bylo popsat a vysvětlit důvody, které způsobily potíže žáků v porozumění vědeckým schématům během transformací obsahu ve třídě.

Metody: Pro analýzu vztahů mezi vyučováním a učením prostřednictvím vzdělávacího obsahu byla použita modifikovaná metodika 3A rozšířená o kognitivní vrstvu. Metodologickým východiskem analýzy je komparace S-L sítí tří základních dimenzí obsahové transformace: vědecké schéma, tematizace vědeckého obsahu ve vzdělávacím prostředí a reprezentace mentálních schémat žáků při řešení problémů.

Výsledky: Teoretické konstrukty a jejich metodologická operacionalizace byly ověřeny replikací ve vzdělávacích oborech fyzika, geografie a matematika. V každém z těchto oborů umožnily vysvětlovat vliv detailů výuky na změny ve struktuře žákovské znalosti s ohledem na specifický obsah daného oboru.

Závěry: Prokázalo se, že i detailní momenty S-L struktury, v praxi obtížně zachytitelné, mohou mít silný vliv na žákovské porozumění struktuře vědecké znalosti. Přitom byly úspěšně replikovány teoretické a metodologické konstrukty. Získané poznatky mohou sloužit k bezprostřední podpoře vzdělávací praxe v příslušných oblastech učiva.

Reference

Ainsworth, T. (2020). Form vs. Matter. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dotupné z https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/form-matter/.

Alexander, R. J. (2006). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Dialogos UK.

Aristotle (1999). Metaphysics. Green Lion Press.

https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00264022

Artigue, M. (1992). Didactic engineering. Recherche en Didactique des Mathématiques, 13(3), 41-66.

Barrett, B., & Rita, E. (Eds.). (2014). Knowledge and the future of the curriculum: International studies in social realism. Palgrave Macmillan.

Bartlett, F. C. (1932). Remembering: A study in experimental psychology. Cambridge University Press.

Bernstein, B. (1971) On the classification and framing of educational knowledge. In M. Young (Ed.), Knowledge and control: New directions for the sociology of education (s. 47-69). Collier Macmillan.

Bernstein, B. (1990). Class, codes and control: The structuring of pedagogic discourse (vol. 4). Routledge.

Bernstein, B. (1999) Vertical and horizontal discourse: An essay. British Journal of Sociology of Education, 20(2), 157-173.

https://doi.org/10.1080/01425699995380

Birnie, J. (1999). Physical geography at the transition to higher education: The effect of prior learning. Journal of Geography in Higher Education, 23(1), 49-62.

https://doi.org/10.1080/03098269985597

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives. Longman.

Bloomfield, L. (1946). Linguistic aspects of science. In O. Neurath, R. Carnap & C. W. Morris (Eds.), International encyclopaedia of unified science. University of Chicago Press.

Bohm, D. (1987). Unfolding meaning: A weekend of dialogue with David Bohm. Routledge.

Boutyline, A., & Soter, L. K. (2021). Cultural schemas: What they are, how to find them, and what to do once you've caught one. American Sociological Review, 86(4), 728-758.

https://doi.org/10.1177/00031224211024525

Bozkurt, F. (2019). Evaluation of geography textbooks in terms of misconceptions about climate topic. RIGEO, 9(1), 149-170.

https://doi.org/10.33403/rigeo.573480

Brückmannová, M., & Janík, T. (2008). Diagram obsahové struktury vyučovací hodiny: ukázka z výuky fyziky. In T. Janík et al., Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (s. 89-101). Paido.

Budínová, I., & Janík, T. (2021). Children with reduced cognitive efficiency and addition of natural numbers up to 20. Case study. Journal of Elementary Education, 14(2), 125-148.

https://doi.org/10.18690/rei.14.2.125-148.2021

Buty, A., Tiberghien, Ch., & Le Maréchal, J-F. (2004). Learning hypotheses and an associated tool to design and to analyse teaching-learning sequences. International Journal of Science Education, 26(5), 579-604.

https://doi.org/10.1080/09500690310001614735

Carey, S. (1985). Conceptual change in childhood. MIT Press.

Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné. La Pensée Sauvage.

Chi, M. T. H. (2008). Three types of conceptual change: Belief revision, mental model transformation, and categorical shift. In S. Vosniadou (Ed.), Handbook of research on conceptual change (s. 61-82). Erlbaum.

Currie, G., & Ravenscroft, I. (2011). Recreative minds: Imagination in philosophy and psychology. Oxford University Press.

Daniels, H. (2015). Mediation: An expansion of the socio-cultural gaze. History of the Human Sciences, 28(2), 34-50.

https://doi.org/10.1177/0952695114559994

Davidson, D. (1973-1974). On the very idea of a conceptual scheme. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 47(1973-1974), 5-20.

https://doi.org/10.2307/3129898

de Jong, W. R. (2010). The analytic-synthetic distinction and the classical model of science: Kant, Bolzano and Frege. Synthese, 174(2), 237-261.

https://doi.org/10.1007/s11229-008-9420-9

Deng, Z. (2007). Transforming the subject matter: Examining the intellectual roots of pedagogical content knowledge. Curriculum Inquiry, 37(3), 279-295.

https://doi.org/10.1111/j.1467-873X.2007.00386.x

Deng, Z. (2021). Powerful knowledge, transformations and Didaktik/curriculum thinking. British Educational Research Journal, 47(6), 1652-1674.

https://doi.org/10.1002/berj.3748

Dennett, D. C. (1995). Darwin's dangerous idea: Evolution and the meanings of life. Simon & Schuster.

Dennett, D. C. (1996). Kinds of mind. Basic Books.

Derry, S. J. (1996). Cognitive schema theory in the constructivist debate. Educational Psychologist, 31(3-4), 163-174.

https://doi.org/10.1080/00461520.1996.9653264

https://doi.org/10.1207/s15326985ep3103&4_2

Dewey, J. (1981). Experience and nature. In J. A. Boydston (Ed.), John Dewey: The later works. 1925-1953, Vol. 1. Southern Illinois University Press.

Dewey, J. (1986a). How we think: Restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. In J. A. Boydston (Ed.), John Dewey. The later works. 1925-1953, Vol. 8. Southern Illinois University Press.

Dewey, J. (1986b). Logic: The theory of inquiry. In J. A. Boydston (Ed.), John Dewey: The later works. 1925-1953, Vol. 12. Southern Illinois University Press.

Dewey, J. (1990). The school and society & the child and the curriculum. University of Chicago Press.

https://doi.org/10.7208/chicago/9780226112114.001.0001

DiMaggio, P. (1997). Culture and cognition. Annual Review of Sociology, 23, 263-287.

https://doi.org/10.1146/annurev.soc.23.1.263

Dole, J. A., & Sinatra, G. M. (1998). Reconceptualizing change in the cognitive construction of knowledge. Educational Psychologist, 33(2-3), 109-128.

https://doi.org/10.1080/00461520.1998.9653294

https://doi.org/10.1207/s15326985ep3302&3_5

Duit, R., Gropengießer, H., Kattmann, U., Komorek, M., & Parchmann, I. (2012). The model of educational reconstruction - a framework for improving teaching and learning science. In D. Jorde & J. Dillon (Eds.), Science education research and practice in Europe (s. 13-37). Brill Sense.

https://doi.org/10.1007/978-94-6091-900-8_2

Dvořák, D. (2017). Vzdělávací obsah: Ukazují Bernsteinova teorie a sociální realismus cestu z krize? Pedagogika, 67(3), 2017, 203-218.

https://doi.org/10.14712/23362189.2017.774

Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). The way we think. Conceptual blending and the mind's hidden complexities. Basic Books.

https://doi.org/10.1515/9783110895698.79

Ferdiánová, V., Kohout, J., & Konečná, P. (2022). Triangles and their properties as a means of understanding the concepts of existence and definiteness. In T. Janík, J. Slavík &

T. Češková (Eds.), Didactic case studies and productive learning culture (s. 69-94). Masarykova Univerzita.

Fisherman, D. (2012). Mind, education, and active content. In C. W. Ruitenberg (Ed.), Philosophy of education (s. 163−171). Philosophy and Education Society.

https://doi.org/10.47925/2012.163

PMid:22428118

Fried, M. N. (2014). History of mathematics in mathematics education. In Matthews, M. (Ed.), International handbook of research in history, philosophy and science teaching (s. 00-00). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-7654-8_21

Geen, R., Bordoni, S., Battisti, D. S., & Hui, K. (2020). Monsoons, ITCZs, and the concept of the global monsoon. Review of Geophysics, 58(4), 1-45.

https://doi.org/10.1029/2020RG000700

Gericke, N., Hudson, B., Olin-Scheller, C., & Stolare, M. (2018). Powerful knowledge, transformations and the need for empirical studies across school subjects. London Review of Education, 16(3), 428-444.

https://doi.org/10.18546/LRE.16.3.06

Ghosh, V. E., & Gilboa, A. (2014). What is a memory schema? A historical perspective on current neuroscience literature. Neuropsychologia, 53, 104-114.

https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2013.11.010

PMid:24280650

Goodchild, S., & Sriraman, B. (2012). Revisiting the didactic triangle: From the particular to the general. ZDM Mathematics Education, 44, 581-585.

https://doi.org/10.1007/s11858-012-0449-3

Goodman, N. (1968). Languages of art: An approach to a theory of symbols. The Bobbs-Merrill Company.

Goodman, N. (1988). Sights unseen. In N. Goodman & C. Z. Elgin (Eds.), Reconceptions in philosophy and other arts and sciences (s. 83-92). Hackett Publishing.

Haj-Yahya, A. (2022). Students' conceptions of the definitions of congruent and similar triangles. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 53(10), 2703-2727.

https://doi.org/10.1080/0020739X.2021.1902008

Henderson, D. K. (1994). Conceptual schemes after Davidson. In G. Preyer, F. Siebelt & A. Ulfig (Eds.), Language, mind, and epistemology (s. 171-197). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-94-017-2041-0_9

Henriques, L. (2000). Children's misconceptions about weather: A review of the literature. School Science and Mathematics, 102(5), 205-215.

https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.2002.tb18143.x

Hestenes, D. (2006). Notes for a modeling theory of science, cognition, and instruction. In E. van der Berg, T. Ellermeijer & O. Slooten (Eds.), Proceedings of the 2006 GIREP conference: Modelling in Physics and Physics Education (s. 34-65). University of Amsterdam.

Hestenes, D., Wells, M., & Swackhamer, G. (1992). Force concept inventory. The Physics Teacher, 30(3), 141-158.

https://doi.org/10.1119/1.2343497

Hewitt, P. G. (2017). Newton's (often misunderstood) third law of motion. The Science Teacher, 84(2), 12-15.

https://doi.org/10.2505/4/tst17_084_02_12

Hofstadter, D. R. (2012). Gödel, Escher, Bach: Existenciální gordická balada. Argo, Dokořán.

Hopmann, S. (2007). Restrained teaching: The common cores of didaktik. European Educational Research Journal, 6(2), 109-124.

https://doi.org/10.2304/eerj.2007.6.2.109

Hunzaker, M. B. F., & Valentino, L. (2019). Mapping cultural schemas: From theory to method. American Sociological Review, 84(5), 950-981.

https://doi.org/10.1177/0003122419875638

Hust, M., & Howe, C. (2012). Understanding the beliefs informing children's commonsense theories of motion: The role of everyday object variables in dynamic event predictions. Research in Science & Technological Education, 30, 3-15.

https://doi.org/10.1080/02635143.2011.653876

Jacob, P. (2019, November 27). Intentionality. The Stanford encyclopedia of philosophy. Dostupné z https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/intentionality/

Janík, T. (2018). Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: Kritická místa na cestě do školy a ze školy. Arnica, 8(1), 1-8.

Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách. Pedagogika, 59(2), 116-135.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P., & Janíková, M. (2019). Shedding the content: Semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies, 51(2), 185-201.

https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1552719

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P., & Jirotková, D. (2020). The same and the different: On semantization and instrumentalization practices in the (maths) classroom. SAGE Open, 10(3), 1-12.

https://doi.org/10.1177/2158244020950380

Jewitt, C. (2012). An introduction to using video for research. National Centre for Research Methods.

Kansanen, P. (2009). Subject‐matter didactics as a central knowledge base for teachers, or should it be called pedagogical content knowledge? Pedagogy, Culture & Society, 17(1), 29-39.

https://doi.org/10.1080/14681360902742845

Kansanen, P. J. (2003). Studying - the realistic bridge between instruction and learning. An attempt to a conceptual whole of the teaching-studying-learning process. Educational Studies, (29)2/3, 221-232.

https://doi.org/10.1080/03055690303279

Kansanen, P. J., & Meri, M. (1999). The didactic relation in the teaching-studying-learning process. In B. Hudson, F. Buchberger, P. Kansanen & H. Seel (Eds.), Didaktik/Fachdidaktik as science(-s) of the teaching profession (s. 107-116). TNTEE Publications.

Klieme, E., Schümer, G., & Knoll, S. (2001). Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I: Aufgabenkultur und Unterrichtsgestaltung. In E. Klieme & J. Baumert (Eds.), TIMSS - Impulse für Schule und Unterricht. Forschungsbefunde, Reforminitiativen, Praxisberichte und Video-Dokumente (s. 43-57). Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Kvasz, L. (2020). Inštrumentálny realizmus ako možné východisko teoretickej reflexie vyučovania matematiky. Orbis scholae, 14(1), 7−32.

https://doi.org/10.14712/23363177.2020.8

Kvasz, L. (2022). Instrumental realism: A new start for philosophy of mathematics and the philosophy of science. In W. J. Gonzales (Ed.), Current trends in philosophy of science: Prospective for the near future (s. 165-190). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-01315-7_8

Laborde, C. (1997). Affronter la complexité des situations d'apprentissage de mathématiques en classe: Défis et tentatives [Facing the complexity of learning situations in classroom of mathematics]. Didaskalia, 10, 97-112.

https://doi.org/10.4267/2042/23800

Law, N., & Ogborn, J. (1994). Students as expert system developers: A means of eliciting and understanding commonsense reasoning. Journal of Research on Computing in Education, 26(4), 497-513.

https://doi.org/10.1080/08886504.1994.10782106

Leung, K. C., Ding, L., Leung, A. Y. L., & Wong, N. Y. (2014). Prospective teachers' competency in teaching how to compare geometric figures: The concept of congruent triangles as an example. Research in Mathematical Education, 18(3), 171-185.

https://doi.org/10.7468/jksmed.2014.18.3.171

Lokajíčková, V. (2013). Geography: The warm and cold front, or how to develop learning competence in geography. In T. Janík et al. (Eds.), Quality (in) education: A content-based approach to research and teaching improvement (s. 303-310). Masarykova Univerzita.

Lynch, M. P. (1997). Three models of conceptual schemes. An Interdisciplinary Journal of Philosophy, 40(4), 407-426.

https://doi.org/10.1080/00201749708602460

Mason, M. M. (1989). Geometric understanding and misconceptions among gifted fourth-eighth graders. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (San Francisco, CA, March 27-31, 1989). Dostupné z https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED310922.pdf

McVee, M. B., Dunsmore, K., & Gavelek, J. R. (2005). Schema theory revisited. Review of Educational Research, 75(4), 531-566.

https://doi.org/10.3102/00346543075004531

Métioui, A., & Trudel, L. (2017). Misconceptions and history of science in science-student education: Force-gravity and motion. International Journal of Technical Research and Applications, 5(1), 88-94.

Nelson, B. D., Aron, R. H., & Francek, M. A. (1992). Clarification of selected misconceptions in physical geography. Journal of Geography, 91(2), 76-80.

https://doi.org/10.1080/00221349208979083

Niaz, M. (1995). Chemical equilibrium and Newton's third law of motion: Ontogeny/phylogeny revisited. Interchange, 26(1), 19-32.

https://doi.org/10.1007/BF01439269

Patkin, D., & Plaksin, O. (2011). Congruent triangles sufficient and insufficient conditions suggested milestones for inquiry and discussion. Research in Mathematical Education, 15(4), 327-340.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks.

Peregrin, J. (1997). Structure and meaning. Semiotica - Journal of the International Association for Semiotic Studies, 113(1−2), 71-88.

https://doi.org/10.1515/semi.1997.113.1-2.71

Peregrin, J. (2000). Meaning and structure. Asghate Publishing.

Pluháčková, M., Duffek, V., Stacke, V., & Mentlík, P. (2019). Kritická místa kurikula zeměpisu na 2. stupni základní školy I. Západočeská univerzita v Plzni.

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P.W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Towards a theory of conceptual change. Science Education, 67, 489-508.

https://doi.org/10.1002/sce.3730660207

Prawat, R. S. (1996). Constructivisms, modern and postmodern. Educational Psychologist, 31(3-4), 215-225.

https://doi.org/10.1080/00461520.1996.9653268

https://doi.org/10.1207/s15326985ep3103&4_6

Pylyshyn, Z. W. (1989). Computing in cognitive science. In M. I. Posner (Ed.), Foundations of cognitive science (s. 51-91). MIT Press.

Pylyshyn, Z. W. (1999). Is vision continuous with cognition? The case for cognitive impenetrability of visual perception. Behavioral and Brain Sciences, 22(3), 341-365.

https://doi.org/10.1017/S0140525X99002022

PMid:11301517

Quine, W. O. (1960). Word and object. MIT Press.

Ramage, C. S. (1971). Monsoon meteorology. Academic.

Richter, S. (2012). Learning tasks. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the sciences of learning, (s. 1975-1979). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_342

Robitaille, D. F. (1993). Curriculum frameworks for mathematics and science. TIMSS Monograph No. 1. Pacific Educational Press.

Rumelhart, D. E. (1980). Schemata: The building block of cognition. In R. J. Spiro, B. Bruce & W. Brewer (Eds.), Theoretical issues in reading comprehension (s. 33-58). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781315107493-4

Rumelhart, D. E. (1984). Schemata and the cognitive system. In R. S. Wyer, Jr., & T. K. Srull (Eds.), Handbook of social cognition, Vol. 1 (s. 161-188). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Rumelhart, D. E., & Norman, D. A. (1981). Accretion, tuning, and restructuring: Three modes of learning. In J. W. Cotton & R. Klatzky (Eds.), Semantic factors in cognition (s. 37-60). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Ruthven, K. (2012). The didactical tetrahedron as a heuristic for analysing the incorporation of digital technologies into classroom practice in support of investigative approaches to teaching mathematics. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 44, 627-640.

https://doi.org/10.1007/s11858-011-0376-8

Savelli, S. (2016). Recover the lost paradigm: Technology guided by teaching methods. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 15(7), 97-109.

Scheffler, I. (1995). The concept of the educated person. In I. Scheffler & V. A. Howard (Eds.), Work, education, and leadership (s. 83-95). Peter Lang.

Schönfeld, A. H. (2012). Problematizing the didactic triangle. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 44, 587-599.

https://doi.org/10.1007/s11858-012-0395-0

Schütz, A. (1953). Common-sense and scientific interpretation of human action. Philosophy and Phenomenological Research, 14(1), 1−38.

https://doi.org/10.2307/2104013

Schwab, J. J. (1973). The practical 3: Translation into curriculum. The School Review, 81(4), 501-522.

https://doi.org/10.1086/443100

Searle, J. R. (2004). Mind: A brief introduction. Oxford University Press.

Seidl, M., & Puhl, K. (2007). Order from intermediality: An outline of a model knowledge production and knowledge reception. In T. Hug (Ed.), Didactics of Microlearning. Concepts, Discourses, and Examples (s. 69-82). Waxmann.

https://doi.org/10.1017/UPO9781844653942.019

Seman, S. (2022). Monsoons: Giant sea / land breeze. Department of Meteorology and Atmospheric Science, College of Earth and Mineral Sciences, Pennsylvania State University. Dostupné z https://www.e-education.psu.edu/meteo3/node/2271

Shahbari, J. A., & Daher, W. (2020). Learning congruent triangles through ethnomathematics: The case of students with difficulties in mathematics. Applied Sciences, 10(14), 4950.

https://doi.org/10.3390/app10144950

Shipman, B. A. (2013). On the meaning of uniqueness. PRIMUS, 23(3), 224-233.

https://doi.org/10.1080/10511970.2012.718730

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

https://doi.org/10.3102/0013189X015002004

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.

https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Schommer, M. (1990). Effect of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.

https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.3.498

Slavík, J., & Janík, T. (2012). Kvalita výuky: Obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika, 62(3), 262-286.

Slavík, J., Lukavský, J., Najvar, P., & Janík, P. (2015). Profesní soud o kvalitě výuky: Předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika, 65(1), 5-33.

Slavík, J., Janík, T., & Najvar, P. (2016). Producing knowledge for improvement: The 3A procedure as a tool for research on teaching and learning. Pedagogika, 66(6), 672-688.

Slavík, J., Janík, T., & Najvar, P., & Knecht, P. (2017a). Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8569-2017

Slavík, J., Stará, J., Uličná, K., Najvar, P. et al. (2017b). Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Masarykova univerzita.

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017

Slavík, J., Janík, T., Kohout, J., Češková, T., Mentlík, P., & Najvar, P. (2021). K teorii aktivního vzdělávacího obsahu v transdidaktickém pojetí. Orbis scholae, 15(1), 9-36.

https://doi.org/10.14712/23363177.2021.8

Stenberg, K., Karlsson, L., Pitkaniemi, H., & Maaranen, K. (2014). Beginning student teachers' teacher identities based on their practical theories. European Journal of Teacher Education, 37(2), 204-219.

https://doi.org/10.1080/02619768.2014.882309

Stocklmayer, S., Rayner, J. P., & Gore, M. M. (2012). Changing the order of Newton's laws: Why and how the third law should be first. The Physics Teacher, 50(7), 406-409.

https://doi.org/10.1119/1.4752043

Strahler, A. (2011). Introducing physical geography. Wiley & Sons.

Strawson, P. (1959). Individuals. Methuen.

Strawson, P. (1966). The bounds of sense. Methuen.

Teppo, A. (1991). Van Hiele levels of geometric thought revisited. The Mathematics Teacher, 84(3), 210-221.

https://doi.org/10.5951/MT.84.3.0210

Terry, C., & Jones, G. (1986). Alternative frameworks: Newton's third law and conceptual change. European Journal of Science Education, 8(3), 291-298.

https://doi.org/10.1080/0140528860080305

Thevenot, C. (2017). Arithmetic word problem solving: The role of prior knowledge. In D. C. Geary, D. B. Berch, R. J. Ochsendorf & K. Mann Koepke (Eds.), Mathematical cognition and learning, acquisition of complex arithmetic skills and higher-order mathematics concepts (s. 47-66). Academic Press.

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805086-6.00003-5

Vosniadou, S., & Brewer, V. F. (1987). Theories of knowledge restructuring in development. Review of Educational Research, 57(1), 51-67.

https://doi.org/10.3102/00346543057001051

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Warren, J. W. (1979). Understanding Force. John Murray.

Wellman, H. (1990). The child's theory of mind. MIT Press.

https://doi.org/10.7551/mitpress/1811.001.0001

Wittgenstein, L. (1953). Philosophical investigation. Basil Blackwell.

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. Sage.

Young, M. (2007). Durkheim and Vygotsky's theories of knowledge and their implications for critical educational theory. Critical Studies in Education, 1(1), 46-63.

https://doi.org/10.1080/17508480601120996

Young, M. (2008). From constructivism to realism in the sociology of the curriculum. Review of Research in Education, 32(1), 1-28.

https://doi.org/10.3102/0091732X07308969

Young, M. (2013). Overcoming the crisis in curriculum theory: A knowledge-based approach, Journal of Curriculum Studies, 45(2), 101-118.

https://doi.org/10.1080/00220272.2013.764505

Young, M. (2015). Powerful knowledge as a curriculum principle. In M. Young, D. Lambert, C. Roberts & M. Roberts (Eds.), Knowledge and the future school: Curriculum and social justice (2. vyd., s. 65-88). Bloomsbury Academic.

Young, M., & Muller, J. (2013). On the powers of powerful knowledge. Review of education, 1(3), 229-250.

https://doi.org/10.1002/rev3.3017

https://doi.org/10.1002/rev3.3018

Stahování

Publikováno

2023-09-20