Pro výzkumy komunikačních struktur ve výuce neplatí: Jak prosté, milý Watsone!

Autoři

  • Jiří Mareš Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2016.288

Abstrakt

Abstrakt: Autor polemizuje s takovým pojetím českých výzkumů výukové komunikace, které jsou založeny primárně na komunikační struktuře IRF/IRE. Předkládá čtenářům dvě tvrzení: 1. výběr zahraničních badatelů a interpretace jejich názorů na strukturu výukové komunikace učitel-žáci je v řadě domácích prací zjednodušující, 2. používání struktury IRF/IRE jako hlavního deskriptivně-analytického nástroje při zkoumání výukové komunikace redukuje bohatství dění, jež se ve skutečnosti ve výuce odehrává. Výklad nejprve popisuje, jak jsou v českém prostředí reflektovány výsledky výzkumů Sinclaira, Coultharta a Mehana. Poté  charakterizuje empirické výzkumy pracovníků Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Všímá si metodologických aspektů těchto výzkumů a závěru jejich monografie, v němž se konstatuje, že většina komunikačních struktur na 2. stupni českých základních škol začíná otázkou učitele, pokračuje odpovědí žáka a končí zpětnou vazbou od učitele (komunikační struktura IRF/IRE). Polemická studie končí 11 otázkami, které upozorňují, že tento badatelský přístup s sebou přináší rizika výrazného zjednodušení reálné výukové komunikace.

Klíčová slova: výuková komunikace, komunikační struktury, struktura IRF/IRE, pedagogický výzkum, polemika

Reference

Albrecht, A. (2015). Komunikace mezi pedagogy a žáky (bakalářská práce). Hradec Králové: Pedagogická fakulta UHK.

Bártková, H. (1981). Mikroanalýza vyučovacího procesu – aplikace metody A. A. Bellacka. In J.Mareš (Ed.), Interakce učitelâžáci a učitelâstudenti. (s. 130â135). Hradec Králové: Pedagogická fakulta.

Cazden, C. (1988). Classroom discourse. The language of teaching and learning. Portsmouth: Heineman.

Dvořák, D. (2012). Recenze knihy Komunikace ve školní třídě. Orbis Scholae, 6(3), 147â149.

Edwards, A. D., & Furlong, V. J. (1978). The language of teaching. London: Heinemann.

Gavora, P. (1980). Komunikačné štruktúry v didaktickej komunikácii. Bratislava: Ústav experimentálnej pedagogiky SAV.

Gavora, P. et al. (1988). Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: Veda.

PMid:2852049

Holland, J. G., & Skinner, B. F. (1968). Analýza chování. Praha: SPN.

Hrdina, Ľ. (1985). Problematika dialógu v pedagogickej komunikácii (výzkumná zpráva). Bratislava: Ústav experimentálnej pedagogiky SAV.

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

Kmínek, D. (1974). Verbální aktivita žáků v hodinách dějepisu na ZDŠ (studentská vědecká práce pod vedením J. Mareše). Hradec Králová: Pedagogická fakulta.

Koukalová, P. (2012). Otázka jako součást pedagogické komunikace (diplomová práce). Praha: Pedagogická fakulta UK.

Li, H. (2013). Student initiative and missed learning opportunities in an IRF sequence: A single case analysis. L2 Journal, 5(2), 68â92.

Makovská, Z. (2011). Žákovské strategie při hledání odpovědi na otázky učitele. Studia paedagogica, 16(1), 47â70.

Mareš, J. (1975). Interakce učitelâ-žáci v zjednodušeném modelu hromadného vyučování. Pedagogika, 25(5), 617â628.

Mareš, J. et al. (1981). Interakce učitelâžáci a učitelâstudenti. Hradec Králové: Pedagogická fakulta.

Mareš, J. et al. (1988). Pedagogická interakce a komunikace. Hradec Králové: Pedagogická fakulta.

Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1989). Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: SPN.

Mehan, H. (1979). Learning lessons. Social organization in the classroom. Cambridge: Harvard University Press.

http://dx.doi.org/10.4159/harvard.9780674420106

Parker, M., & Hurry, J. (2007). Teachers' use of questioning and modelling comprehension skills in primary classrooms. Educational Review, 59(3), 299–314.

http://dx.doi.org/10.1080/00131910701427298

Pražská skupina školní etnografie (2002). 1.â8. třída (příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 Žák v měnících se podmínkách současné školy"). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Řezníčková, D., Matějček, T. (2014). Učební úlohy ve výuce geografie. Praha: P3K.

Sinclair, J. M., & Coulthard, R. M. (1975). Towards an analysis of discourse. The English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.

Šalamounová, Z. (2012). Tvůrčí psaní jako nástroj rozvoje tvůrčího myšlení v literární výchově (diplomová práce). Brno: Filozofická fakulta MU.

Šeďová, K. (2005). Podoby pedagogické komunikace v české škole: intencionální a iluzivní dialog. Pedagogika, 55(4), 368â381.

Šeďová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 16(1), 89â118.

Šeďová, K., & Sedláček, M. (2015). Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica, 20(2), 33â58.

http://dx.doi.org/10.5817/SP2015-2-3

Šeďová, K., Švaříček, R. (2010). Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 15(2), 61â86.

Šeďová, K., Švaříček, R., Makovská, Z., & Zounek, J. (2011). Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 61(1), 13â33.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Šimčáková, Ľ. (1985). Riadenie verbálnej komunikácie na 2. stupni základných škôl (kandidátská disertace). Bratislava: Ústav experimentálnej pedagogiky SAV.

Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 16(1), 9â46.

Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2011). Struktura a obsah výukové komunikace mezi učitelem a žáky. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 46–51). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/svariceksalamounova.pdf

http://dx.doi.org/10.5817/pdf.p210-capv-2012-73

Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990–2012). Pedagogika, 64(2), 177–199.

Waring, H. Z. (2009). Moving out of IRF (Initiation-Response-Feedback): A single case analysis. Language Learning, 59(4), 796–824.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9922.2009.00526.x

Zapletalová, S. (2011). Struktura pedagogické komunikace v mateřské škole (diplomová práce). Brno: Filozofická fakulta MU.

Stahování

Publikováno

2016-07-21

Číslo

Sekce

Diskuse